داشته باشندو به عبارت دیگر سطح تماس بیشتر داشته باشند. از میان مهمترین جذب کننده ها می توان ژل ، سیلیس ، کربن فعال را نام برد]۲۱[.
۱-۱۰-۲-۱-۲-غلظت
مقدار ماده جذب شده برای واحدجرم جذب کننده تابعی از غلظت ماده حل شده می باشد. بررسی این دو کمیت در دمای ثابت منجر به بدست اوردن کمیت ایزوترم جذب سطحی می شود. این ایزوترم ها توسط

مطلب مرتبط :   پایان نامه درموردتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید