دهند]۲۲[.
مدل ایزوترم لانگمویر:
این مدل اولین مدل ایزوترم و بر مبنای فرضیات زیر است:
انرژی جذب مستقل از کسر پوششی است و تمام مکان های جذب با یکدیگر هم ارز هستند.هر مکان جذب تنها یک گونه را می تواند جذب کندجذب به صورت تک لایه انجام می شود.]۲۲[
واکنش های جذبی که از این مدل پیروی می کنند ، واکنش جذب ایده آل نامیده می

مطلب مرتبط :   پایان نامه درموردرسانه‌های جمعی، اوقات فراغت، آداب و رسوم
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید