افرادمختلفی بررسی شده است که مهمترین آن ها ایزوترم فرندلیچ می باشد]۲۱[.

۱-۱۰-۲-۱-۳-دما
افزایش دما اصولا باعث کاهش جذب سطحی می شود مگر در مواردی که جذب سطحی همراه با واکنش شیمیایی باشد]۲۱[.

۱-۱۰-۲-۱-۴-نوع ماده جذب شده و جاذب
نوع ماده جذب شده و جاذب در جذب سطحی تاثیرگذار است به طوری که بعضی از مواد جاذب قدرت جذب زیاد نسبت

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره کارخانجات،، آب،، کلرزنی، فیلتراسیون
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید