لیگنیت به عنوان مواد اولیه استفاده می شود.
ازاین مواد برای اهداف زیادی مانند رنگ زدائی محلولهای شکر، مواد شیمیایی صنعتی،داروها و مایعات خشک شوئی، تصفیه روغنهای گیاهی و حیوانی و در بازیابی طلا و نقرهاز محلولهای سیانور حاصل از شستشوی سنگ معدن، استفاده می شود]۲۱[.
۱-۱۰-۲-۱-۶- pHمحیط:
pH یکی ازمهمترین فاکتورهادرپدیدهجذب سطحی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهدو قطبی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید