ازای ترکیبهای مختلف از مقادیر پارامترها حل تحلیلی را مورد استفاده قرار داده و ماکزیمم مقدار توان را به عنوان مقدار برازندگی در جدول فوق وارد کرد. مقادیر بیشینه توان ها به ازای مقدارهای مختلف پارامتر ها در جداول فصل پنجم بصورت کامل آورده شده است. برنامه کامپیوتری الگوریتم نخبه گرای مورد استفاده که از Lookup Table در سیمولینک مطلب

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع m، ۱۹۵۱-۲۰۰۵، ۱۹۵۷-۲۰۰۵، ۵۰.۵۰
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید