تعادل(mg/g)،Ceغلظت تعادل رنگ درمحلول (mg/l) است.با رسم منحنی لگاریتم qeبه صورت تابعی ازلگاریتمCe می توان مقادیر n و kF را محاسبه کرد.KF(mg/g)و n ثابت های فرندلیچ هستند که به ترتیب بیانگر ظرفیت جذب وشدت جذب هستند و میزان توزیع ذرات مواد جذب شونده متصل شده به سطح ماده جاذب را نشان می دهند.۱/n با مقادیر بین صفر تا یک بیانگر

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سازها، ، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید