براین فرض است که با افزایش پوشش سطحی،انرژی جذب سطحی به صورت لگاریتمی کاهش می یابد که ناشی ازناهمگنی سطح است. این معادله جذب حداکثری راپیش بینی نمی کند. معادله جذب فرندلیج وشکل لگاریتمی آن به صورت زیراست]۲۲[.
(۱-۵)
qe=KFCe1/n
وشکل خطی آن:
(۱-۶)
Logqe=LoqkF+(1/n)Loqce

qe مقدار رنگ جذب شده برواحدجرم جاذب درشرایط

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان ، (نظری)، جدول(۳-۱)نتایج، ۴/۳۲۴
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید