بر حسب t^0.5 بدست میآید]۲۲[.
مدلهایی که در آن جذب شیمیایی در سایت های جاذب کنترل کننده عملیات جذب است:
مدل های سینتیکی شبه درجه یک و شبه درجه دو از انواع مدلهایی هستند که در آنها مرحلهی چهارم (واکنش شیمیایی) کنترل کننده عملیات جذب است. در بسیاری از مطالعات این دو معادله به صورت موازی استفاده می شوند که یکی از آن ها با

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع (۳-۱):، ، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید