است. باتوجه به آنکه یونهای H+ خود قابلیت جذب قابل توجهی دارند، pH محیط درسرعت انجام فرآیندومیزان جذب،بسیارمؤثراست. به عنوان مثال در برخی آزمایشات جذب، یونهای H+به سطح ماده جذب شونده متصل شده و سطح آنرا مثبت مینمایند (یونیزاسیون). با توجه به اینکه سطح بیشتر جاذبها (همانند کربن فعال و میکروارگانیسمها) دارای بار منفی است، پدیده

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع the، and، of، contextual
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید