یونیزاسیون، سرعت جذب را افزایش می دهد. در برخی موارد نیز یونهای H+در رقابت با یونهای دیگر نظیر یون کادمیم سریعتر جذب شده و میزان جذب این آلاینده را از محیط آبی کاهش میدهند. به هرحال برای هر سیستم خاص pHبهینه باید با انجام آزمایشات مربوط تعیین گردد. البته دربرخی مواردنیز، تغییر pHاثری بر میزان جذب یک جزء شیمیایی خاص ندارد. این

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع نیر، کاوالو، ۱۹۸۸).، دارند(
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید