نفوذ یا کنترل شده توسط واکنش شیمیایی عموماً مشکل است. یکی از روشهای تشخیص این که فرایند توسط مقاومت در برابر نفوذ کنترل میشود یا خیر، استفاده از معادلهای است که توسط موریس ۵۹و وبر۶۰ ارائه شده است[۲۲].

qt = Kidt0.5 + C (1-7)
که در آن

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوعرسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، نیروهای اجتماعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید