مقدار ثابت وابسته به انرژی جذب (l/mg)است.شکل خطی این معادله به صورت زیر است :
) ۱-۴( Ce/qe=(1/klqm)+Ce/qm
ایزوترم فرندلیچ:
درمدل فرندلیچ فرض براین است که سطح ماده جاذب همگن نیست ومقدارجذب ماده ازمحلول تابع غلظت تعادل ماده جذب شونده درمحلول است. این معادله

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع دهنده-، هم‌زدن،، ۴-۲-۲-۳.،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید