شوند.
معادله لانگمویر برای جذب به صورت زیر است:]۲۲[
(۱-۳) qe=qmklce/(1+klce)
که در آنqe مقدار رنگ جذب شده بر واحد جرم جاذب در شرایط تعادل (mg/g)،qm حداکثر رنگ جذب شده برای ایجاد یک لایه ی جذب شده یا مونولایر (mg/g)،Ce غلظت تعادلی رنگ در محلول (mg/l) وkl

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره Pren، pl.، personne، Vous
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید