علمی

عوامل مؤثر بر اعتیاد

عوامل مؤثر بر اعتیاد الف) روابط اجتماعی ناسالم و روابط با دوستان ناباب یکی از مسائلی که امروزه در ارتباط با آسیب های اجتماعی به خصوص اعتیاد مطرح می شود، بحث مربوط به ارتباطات می باشد.... ادامه

By 92, ago
علمی

مفهوم کامل و جامع پرخاشگری

پرخاشگری خشم، بخشی از مکانیسم بقاء در وجود انسان است و آن، سوخت‏ حمله و تامین کننده انرژی برای پرخاش‌گری است. خشم تأثیرات‏ مخرب از جمله صدمه و آسیب زدن، حملات آسیب‏زا به خود و... ادامه

By 92, ago
علمی

منابع استرس

منابع استرس در ادراک استرس و به وجود آمدن پیامدهای آن هم عوامل فردی و هم عوامل محیطی مشارکت دارند. رویدادهای زندگی، محیط اجتماعی، محیط کار و محیط طبیعی، عوامل محیطی محسوب می شوند و... ادامه

By 92, ago
علمی

مفهوم دیپلماسی

مفهوم دیپلماسی: دیپلماسی  به فن و هنر اداره سیاست یا تنظیم روابط بین المللی از طریق مسالمت آمیز گفته میشود .گسترده ترین مفهوم دیپلماسی روابط بین دولتها است برخی دیگر بر این باورند که... ادامه

By 92, ago
علمی

نظریات انزوای اجتماعی

نظریات انزوای اجتماعی برطبق مطالعات پژوهشگر این پایان نامه، نظریات مربوط به انزوا، در دو دسته نظریات سطح فردی (روان‌شناختی) و نظریات سطح اجتماعی (جامعه‌شناختی) قابل بررسی است. 2-5-1... ادامه

By 92, ago