چارچوبی پیشنهاد کرده اند که بر سطح معنا و فراشناخت تأکید می کند (حاجی زاده، 1388).فراشناخت عبارت است از هر نوع دانش یا فرایند شناختی که در آن ارزیابی، نظارت یا کنترل شناختی وجود داشته باشد (فلاول، 1979؛ موسس بیرد،…

Continue Reading

عملکرد خانواده

منابعمنابع فارسی 98منابع انگلیسی 100پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) ……………………………..104پرسشنامه عملکرد خانواده……………………………………………………………………………………107  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  چکیده انگلیسی 110 فهرست جداولعنوان صفحه3-1- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب…

Continue Reading

خرید پایان نامه روانشناسی : واقعیت درمانی-متن کامل

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  4-2-یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………..624-3-آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………….فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری69مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….695-1- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..725-2-محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………….735-3-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………74فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….77پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………..80چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………فهرست جداولعنوان صفحهجدول شماره4-1: آمار توصیفی مربوط به گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………….60جدول شماره…

Continue Reading

پایان نامه ارشد روانشناسی : بهره وری سازمانی-فروش فایل

0جدول (4-10)ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک …………………………. 91  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  جدول( 4-11) بررسی رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و ملاک ………………………………………………. 92جدول (4-12) ضرایب…

Continue Reading

پایان نامه رایگان با موضوع مهارتهای مدیران

).2-3- تعاریف مدیریتمدیریت به عنوان هنر انجام دادن کار بوسیلۀ دیگران و نه شخص مدیر به اهداف سازمان نایل می شوند(هگل ریگل،1998). دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با فرمت ورد مدیریت عبارت است…

Continue Reading

-خرید و دانلود فایل

مقدمه 98سؤال اول پژوهش 98سؤال دوم پژوهش 99سؤال سوم پژوهش 100سؤال چهارم پژوهش 101سؤال پنجم پژوهش 102نتیجه گیری کلی 103محدودیتهای پژوهش 104پیشنهادهای کاربردی 105پیشنهادهای پژوهشی 106منابع 107پیوست 112 فهرست جدول‌هاعنوان صفحهجدول 4-1 توزیع فراوانی میزان تحصیلات 73جدول 4-2 جدول توصیفی…

Continue Reading

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: خلاقیت مدیران

د. اگر به استناد نظر ((ژان پیاژه)) هدف اصلی آموزش و پرورش را آفرینش و بویژه آفرینش انسان های توانا به انجام دادن کارهای نو ، انسان هایی خلاق و نوآفرین و کاشف بدانیم ، وظیفه و رسالت سازمان های…

Continue Reading

منابع تحقیق درباره ویژگی های شخصیت

جامعه و نمونه………………………………………………………………………8ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری داده ها………………………9  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  روش اجرای پژوهش………………………………………………………………9روش تحلیل یافته ها………………………………………………………………..9تعریف نظری مفاهیم……………………………………………………………..10تعریف عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………11فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه…

Continue Reading

پایان نامه روانشناسی درباره : ارزشیابی توصیفی

2  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  4-2-4) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟ 934-2-5) آیا بین معلمان آموزش دیده…

Continue Reading