ابعاد مزیت رقابتی

0 Comments

ابعاد مزیت رقابتی:

در مکتب منبع مدار چهار عامل به عنوان ابعاد مزیت رقابتی معرفی شده اند. این ابعاد عبارت است از: کیفیت، کارایی، نو آوری و پاسخگویی به مشتریان (ده یادگاری ،1384،140).

2-2-3-1- کارایی:

برای اندازه گیری کارایی، هزینه های ورودی مورد نیاز برای تولید ستاده ای مشخص را محاسبه می نمایند. زمانی که یک شرکت از کارایی بیشتری برخوردار باشد، هزینه های ورودی برای تولید ستانده ای در آن پایین است (ده یادگاری ،1384،140).

کارایی با معیار هزینه مورد نیاز برای تولید خروجی ارزیابی می شود و سازمان کارا سازمانی است          که هزینه کمتری برای تولید خروجی های همسان با سازمان های رقیب داشته باشد. کارایی به           سازمان کمک می کند تا به مزیت «هزینه پایین» دست پیدا کند.

یک راه رسیدن به کارایی بالا، استفاده از ورودی ها به روشی با بیشترین بهره وری است. مهمترین بخش کارایی برای اغلب سازمان ها بهره وری نیروی انسانی است که معمولاً به وسیله میزان خروجی به ازاء  هر فرد اندازه گیری می شود.

اگر موارد دیگر را ثابت فرض کنیم، سازمانی که به ازاء هر فرد بالاترین بهره وری را دارد کمترین هزینه ی تولید را نیز در آن صنعت دارا می باشد. به بیان دیگر سازمان مذکور از مزیت رقابتی مبتنی بر هزینه برخوردار است (خداداد حسینی ،1387،72).

 

2-2-3-2- کیفیت:

محصول یا خدمت با کیفیت، محصول و یا خدمتی است که بتواند کاری را که به خاطر آن طراحی شده است به خوبی انجام دهد (ده یادگاری ،1384،140).

کالاها و خدمات با کیفیت، کالاها و خدماتی هستند که قابل اعتماد هستند بطوریکه این اعتماد تضمین    می کند که کالاها یا خدمات، کاری را که برای انجام آن طراحی شده اند، به خوبی انجام می دهند. تأثیر کیفیت بالای محصول بر مزیت رقابتی تأثیر دو گانه است.

اول اینکه، ارائه محصولات با کیفیت بالا، شهرت مارک برای شرکت تولید کننده به ارمغان می آورد. شهرت افزایش یافته مارک شرکت نیز به وی اجازه می دهد که قیمت بالاتری را برای محصول خود مطالبه کند.

دوم، اثر کیفیت بر مزیت رقابتی از کارایی بیشتر نشأت می گیرد و لذا هزینه ی پایین به ازاء هر واحد محصول با کیفیت بالاتر محصول همراه است. عمده ترین تأثیر در این زمینه، اثر کیفیت بر بهره وری است.

کیفیت محصول به معنی این است  که وقت کارمندان کمتر صرف دوباره کاری محصولات معیوب می شود و زمان کمتری نیز باید صرف اصلاح اشتباهات و خطاهای کالاهای معیوب شود. این امر می تواند به معنی بهره وری بالاتر نیروی انسانی و هزینه ی پایین تر به ازاء هر واحد محصول تفسیر شود. بنابراین کیفیت بالای محصول نه تنها به شرکت اجازه می دهد که قیمت بالاتری را برای محصولات با کیفیت خود مطالبه کند، بلکه هزینه ها را نیز پایین می آورد (خداداد حسینی ،1387،72).

 

2-2-3-3- نوآوری:

نوآوری عبارت است از هر راه حل نو و جدیدی که یک شرکت بدان طریق عمل و یا کالایی را تولید نماید. نوآوری شامل پیشرفت در انواع کالاهای فرآیندهای تولید، سیستم های مدیریت، ساختار سازمانی و استراتژی های ایجاد شده توسط یک شرکت است (ده یادگاری ،1384،140).

نو آوری شاید مهمترین منبع ایجاد مزیت رقابتی باشد. در بلندمدت رقابت می تواند به عنوان فرآیندی تلقی شود که توسط نوآوری هدایت می شود. اگر چه همه نوآوری ها موفقیت آمیز نیستند اما همان تعداد اندکی که به موفقیت نایل می شوند، منابع عمده مزیت رقابتی هستند. دلیل این امر این است که نوآوری    موفقیت آمیز ویژگی منحصر به فردی به سازمان می دهد که رقبا فاقد آن هستند. این منحصر به فردی بودن به سازمان اجازه می دهد تا خودش را از دیگر رقبا متمایز نموده و قیمت های بالاتری برای محصولات خود مطالبه نماید. این نوآوری همچنین به سازمان اجازه می دهد تا هزینه هر واحد محصول خود را نسبت به رقبا بسیار پایین بیاورد (خداداد حسینی ،1387،73).

 

2-2-3-4- پاسخگویی به مشتریان:

یک شرکت برای اینکه بتواند پاسخگوی مشتری باشد باید به مشتریانش دقیقاً آن چیزهایی را ارائه نماید که او می خواهد و درست در زمان یا زمان هایی بدهد که آنها بدان نیاز دارند. در نتیجه، یک شرکت باید      نیازهای مشتریان را شناسایی و آنها را بر طرف نماید. پاسخگویی به مشتریان عبارت است از ارائه ارزش به مشتریان در قبال پول (ده یادگاری ،1384،140).

برای دست یابی به پاسخگویی در مقابل مشتری، سازمان باید به طور دقیق چیزی را که مشتریان به دنبال آن هستند به آنها ارائه کند. در نتیجه سازمان باید هر آنچه را که برای تشخیص نیازهای مشتریان و ارضای آنها لازم است انجام دهد. رسیدن به برتری در پاسخگویی در مقابل مشتری، شامل ارزش قائل شدن برای مشتری و انجام اقداماتی برای بهبود کارایی فرآیند تولید سازمان و بهبود کیفیت و خروجی سازمان است. علاوه بر این، ارضای نیازهای مشتریان ممکن است شامل تولید محصولات جدید با ویژگی هایی باشد که محصولات فعلی آن ویژگی ها را ندارند. به بیان دیگر رسیدن به برتری در کارایی، کیفیت و نوآوری بخشی از برتری برای پاسخگویی در مقابل مشتری هستند.

عامل دیگری که باید در بحث پاسخگویی در مقابل مشتری به آن توجه نمود نیاز به سفارشی کردن یا   باب طبع مشتری نمودن کالاها و خدمات برای نیازهای منحصر به فرد تک تک مشتریان است.

یک بعد دیگر پاسخگویی در مقابل مشتری، زمان پاسخگویی به مشتری است. زمان پاسخگویی به مشتری یعنی زمانی که صرف تحویل یک کالا و یا انجام یک خدمت می شود.

علاوه بر کیفیت، سفارشی کردن و زمان پاسخگویی به مشتری، منابع دیگر افزایش پاسخگویی در مقابل مشتری عبارتند از:

برتری در طراحی، برتری در خدمات پس از فروش و پشتیبانی. همه ی این عوامل پاسخگویی در مقابل مشتری را افزایش داده و باعث می شوند که سازمان بتواند خود را از رقبایش متمایز کند. این متمایز سازی به نوبه خود سازمان را قادر می سازد که مارک محصولات خود را بهتر به مشتریان معرفی و در نتیجه قیمت بالاتری برای محصولات خود تعیین نماید (خدادادحسینی ،1387،75-74).

 

2-2-3-5- سود:

گرچه مسقیماً در ابعاد ذکر نشده ولی غایت فعالیت های بازرگانی به شمار می آید. به طور ساده، سود عبارتست از فروش منهای هزینه (ده یادگاری ،1384،140)