ارزیابی عملکرد محور پیاده راه 15 خرداد از دیدگاه منظر شهری

جغرافیا

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

مقدمه: 2

1-1: بیان مسئله. 4

1-2: سوالات تحقیق.. 5

1-3: اهداف تحقیق.. 5

1-4: فرضیات تحقیق.. 6

1-5: ضرورت تحقیق.. 6

1-6: روش تحقیق.. 8

1-7: پیشینه تحقیق.. 10

1-8: مشکلات تحقیق.. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق.. 15

مقدمه. 16

2-1: تاریخچه مبلمان شهری.. 17

2-2: خیابان و شهر. 19

2-2-1: پیش از انقلاب صنعتی.. 19

2-2-2: انقلاب صنعتی و پس از آن.. 21

2-3:  مبلمان شهر. 22

2-4: تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان  شهری.. 23

2-5: نقش مبلمان شهری بر هویت شهری و شهرسازی.. 26

2-5-1: نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان.. 27

2-5-2: نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهری.. 28

2-5-3: رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی.. 29

2-5-4: تأثیر اقلیم، مصالح، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری.. 30

2-6:  معیارهای ارزیابی پیاده راه ها 31

2-6-1: معیارهای اجتماعی اقتصادی.. 31

2-6-2:  معیارهای کالبدی فضایی.. 32

2-6-3: معیارهای ترافیک و دسترسی.. 33

2-6-4:  معیارهای طراحی شهری.. 34

2-7: ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی.. 35

2-7-1: پیاده راه موجب تحکم رابطه انسان و محیط شهری.. 35

2-7-2: پیاده راه ها عاملی برای نشاط و سرزندگی اجتماعی.. 36

2-7-3: نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی عابران پیاده 37

2-7-4: حرکت پیاده موجد توسعه پایدار اجتماعی.. 38

2-8: ارتباط پیاده راه و حمل ونقل.. 39

2-8-1: جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار 39

2-8-2: روش ها حمل و نقل داخلی در پیاده راه ها 40

2-8-2-1: حمل ونقل سواره 41

2-8-2-2: پل ها و مسیرهای پیاده متحرک افقی و عمودی.. 42

2-8-2-3: تونل ها و زیرگذرهای پیاده 43

2-8-2-4: شبیراهه ها و پلکانهای پیاده 44

2-9: نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو 44

2-9-1 الف)  نظریه های مرتبط با مبلمان شهری : 44

2-9-2 ب) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با مبلمان شهری.. 47

2-10 :نظریه های مرتبط با پیاده راه های شهری: 54

2-10-1 الف) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با پیاده راه ها 57

2-11: انواع عناصر مبلمان شهری.. 59

2-12:  تعریف پیاده‌راه 66

2-12-1: تاریخچه احداث پیاده‌راه در جهان.. 66

2-12-2: تاریخچه احداث پیاده‌راه در ایران.. 68

2-13:خلاصه و نتیجه گیری.. 71

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصـل سـوم: شناخت وضع موجود شهر تهران (مطالعه موردی منطقه 12 تهران) 76

3-1: موقعیت تهران و موقعیت منطقه 12. 77

3-2: شناخت ویژگی های طبیعی منطقه 12. 78

3-2-1: آب و هوا 78

3-2-1-1: تقسم بندی انواع آب و هوای استان تهران.. 79

3-2-2: ارتفاع از سطح دریا 79

3-2-3: شیب زمین.. 79

3-2-4: میزان بارش…. 80

3-2-5: میانگین دمای سالانه. 80

3-2-6: رطوبت نسبی.. 80

3-2-7: وزش باد. 80

3-2-8: ژئومورفولوژی تهران.. 80

3-3: ویژگی های اجتماعی- اقتصادی، تاریخی منطقه 12. 83

3-3-1: مطالعات تاریخی منطقه 12. 83

3-3-2: موقعیت اجتماعی و جمعیتی منطقه 12. 86

3-3-3: مطالعات اقتصادی منطقه 12. 89

3-4:خصوصیات کالبدی- فضایی منطقه 12. 91

3-4-1: خطوط و شبکه های ارتباطی: 91

3-4-3: بافت فرسوده منطقه 12. 96

3-5- جمع بندی: 97

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق.. 98

4-1 : آمار توصیفی.. 99

4-1-1: شاخص های توصیفی.. 99

4-1-2:  سن.. 99

4-1-3:  تحصیلات… 100

4-1-4: جنسیت… 102

4-2: آمار توصیفی سؤالات مربوط به  پرسشنامه. 103

4-3: معرفی پیاده راه بازار تهران.. 105

4-4: ارزیابی پیاده‌راه بازار تهران.. 108

4-4-1: ابعاد اجتماعی ـ اقتصادی.. 109

4-4-2: کالبدی ـ فضایی.. 113

4-4-3: دسترسی و ترافیک… 117

4-4-4: طراحی شهری.. 123

فصل پنجم: آزمــون فرضیـات،نتیجه گیری و ارائه راهکار و پیشنهادات… 131

مقدمه. 132

5-1: آمار استنباطی برای بررسی سؤالات و فرضیه های تحقیق.. 133

5-1-1: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش…. 133

5-1-2: فرضیات پژوهش…. 134

5-2) نتیجه گیری.. 136

5-3: پیشنهادها  و ارائه راهکار 145

منابع و مآخذ. 147

پیوست ها 152

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

 

جدول (1-1): نظریه پردازان و مفاهیم موثر بر پیاده راه(ماخذ: کاشانی جو،1389) 13

جدول (2-1): شناخت انواع تجهیزات شهری در خدمات… 64

جدول (2-2 ): ویژگی‌های برنامه‌ریزی و طراحی برخی از پیاده‌راه‌های ایجاد شده در ایران (کاشانی‌جو، 1390). 70

جدول (2-3): معیارها، شاخص‌ها و ابزار ارزیابی «مأخذ نگارنده برگرفته از (مرتضوی، 1390)، (معینی، 1389)، (کاشانی جو، 1390)، (پاکزاد، 1384)، (قریب، 1383)» 71

جدول(3-1): نقاط قوت و فرصت های جمعیتی و اجتماعی منطقه. 87

جدول (3-2): مقایسه تحولات جمعیتی منطقه 12 با شهر تهران در سال 1375 و 1385و 1390. 88

جدول (3-3): فرصت ها و قوت حمل و نقل منطقه 12. 92

جدول (3-4): کاربری های منطقه 12. 95

جدول(3-5): فرصت ها و قوت کاربری زمین منطقه 12. 96

جدول(4-1): آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش…. 99

جدول (4-2): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 100

جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات… 101

جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت… 102

جدول(4-5): خلاصه آمار توصیفی سوالات مربوط به قسمت  الف پرسشنامه تحقیق.. 103

جدول (4-6): نتیجه ارزیابی معیارها 129

جدول(5-1): ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش…. 134

جدول (5-2): بررسی ارتباط میان طراحی پیاده راه با سازماندهی بافت تاریخی شهر. 134

جدول (5- 3): بررسی ارتباط میان ایجاد پیاده راه و کاهش ترافیک…. 135

جدول(5-4): درصد فراوانی پاسخگویان. 136

جدول (5-5): نتیجه ارزیابی معیارها 140

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *