ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو- قسمت ۱۴

فایل های دانشگاهی

معرف شماره سه یا گزانتین اکسیداز :
محتوی ۸۰ واحد بر لیتر از آنزیم گزانتین اکسیداز (XOD)
استاندارد
آماده ­سازی معرف شماره یک
یک ویال از معرف شماره یک را با ۱۰ میلی لیتر آب مقطر مخلوط می نمائیم.
آماده ­سازی معرف شماره سه :
یک ویال از معرف شماره سه را با ۱۰ میلی­لیتر آب مقطر مخلوط می­نمائیم.
آماده ­سازی معرف شماره چهار (استاندارد) :
یک ویال از معرف شماره چهار را با ۱۰ میلی­لیتر آب مخلوط می­نمائیم. این محلول S6 نامیده می شود. جهت تهیه منحنی استاندارد، از محلول S6 باید رقت­های مختلف به شرح زیر تهیه گردد :
تهیه S5 : ۵ میلی­لیتر از محلول S6 را برداشته و با ۵ میلی­لیتر بافر فسفات ۰۱/۰ مولار مخلوط
می­نمائیم.
تهیه S4 : ۵ میلی­لیتر از محلول S5 را برداشته و با ۵ میلی­لیتر بافر فسفات ۰۱/۰ مولار مخلوط
می­نمائیم.
تهیه S3 : ۵ میلی­لیتر از محلول S4 را برداشته و با ۵ میلی­لیتر بافر فسفات ۰۱/۰ مولار مخلوط
می­نمائیم.
تهیه S2 : ۳ میلی­لیتر از محلول S3 را برداشته و با ۶ میلی­لیتر بافر فسفات ۰۱/۰ مولار مخلوط
می­نمائیم.
اسپکتروفتومتری :
برای اندازه ­گیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز به روش اسپکتروفتومتری، در طول موج ۵۰۵ نانومتر، با کووت کوارتز، در دمای ۳۷ درجه سانتی ­گراد و در مجاورت هوا، با توجه به جدول زیر، اقدام می­نمائیم :
روش تهیه محلول­های مورد نیاز در اندازه ­گیری آنزیم SOD به طریقه اسپکتروفتومتری

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاهد استاندارد (S2-S6) نمونه
ml 05/0 نمونه رقیق شده
ml 05/0 معرف استاندارد
ml 05/0 بافر فسفات ۰۱/۰ مولار
ml 7/1 ml 7/1 ml 7/1 معرف شماره یک آماده شده

 

پس از تهیه مخلوط­های ذکر شده در جدول هر کدام را با ۲۵/۰ میلی­لیتر از معرف آماده شده شماره ۳ (گزانتین اکسیداز)، مخلوط کرده و سریعاً توسط دستگاه اسپکتروفتومتری جذب آن را پس از ۳۰ ثانیه (A1) و نیز پس از ۳ دقیقه (A2)، در مقابل هوا قرائت می­کنیم.
محاسبه :
ابتدا تغییر جذب در دقیقه (min/  ) را با توجه به فرمول زیر محاسبه می­نمائیم:
(تغییر جذب در دقیقه برای استاندارد و یا نمونه)
سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر درصد مهار را برای استاندارد و نمونه بدست می­آوریم :
۱۰۰  تغییر جذب در دقیقه برای نمونه
– ۱۰۰ = درصد مهار برای نمونه
تغییر جذب در دقیقه برای بلانک(شاهد)
۱۰۰  تغییر جذب در دقیقه برای استاندارد
-۱۰۰ = درصد مهار برای استاندارد
تغییر جذب در دقیقه برای شاهد
سپس اقدام به تهیه منحنی استاندارد بر اساس درصد مهار محلول­های مختلف استاندارد
(S2 تا S6) در مقابل لگاریتم بر مبنای ۱۰ غلظت­های محلول­های استاندارد می­نمائیم (غلظت محلول استاندارد S6 در راهنمای کیت ۵۴/۳ ذکر گردیده است و غلظت دیگر استانداردها را می توان با ضرب کردن این عدد در فاکتور رقتشان بدست آورد).
آن گاه با بهره گرفتن از منحنی استاندارد و با داشتن درصد مهار هر نمونه، فعالیت سوپراکسید دیسموتاز برای هر نمونه را بر حسب واحد بر میلی­لیتر (ml / U) پیدا می­نمائیم. سپس میزان این آنزیم در کل خون را با استفاده فرمول زیر بر حسب واحد بر میلی­لیتر خون تام، محاسبه می­نمائیم :
فاکتور رقت  میزان SOD نمونه (ml / U) = میزان SOD (U/ml whole blood)
همانطور که گفته شد، در این جا فاکتور نهایی رقت، ۲۰۰ می­باشد.
در نهایت با بهره گرفتن از فرمول میزان فعالیت ویژه SOD ر ا بر حسب واحد بر گرم هموگلوبین محاسبه می­نمائیم :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *