استخدام و تبادل نیروی انسانی

بله

خیر

آیا منبع تکنولوژی بر نحوه استفاده از تکنولوژی مطابق آن خواسته‌ها کنترل دارد؟

در انتخاب روشهای فوق دو عامل اساسی نقش دارند:
تمایل و توانایی رسیدن به خواسته‌ها و تقاضاهای منبع تکنولوژی
کنترل منبع تکنولوژی برنحوه استفاده از تکنولوژی مطابق با خواست‌ها و شرایط مورد نظر.
از ترکیب این دو عامل، ماتریسی با چهار موقعیت مختلف برای انتخاب روش فعالیت بدست می‌آید (آراستی و همکاران، ۱۳۸۷).
به طور مثال هنگامی که منبع تکنولوژی براستفاده از تکنولوژی مطابق خواسته‌هایش کنترل دارد و گیرنده تکنولوژی نیز تمایل و توانایی رسیدن به خواسته های منبع تکنولوژی را دارد سیستم‌های همکاری پیشنهاد می‌گردد.
مدل جامع (دلاوری- آراستی)
مدل‌هایی که قبلاً ارائه گردید، از دیدگاه های متفاوت به بررسی عوامل تاثیر گذار برانتخاب روش اکتساب تکنولوژی پرداخته‌اند که بعضی از این عوامل مشترک هستند. اما در این مدل جامع با یکسان سازی عوامل مشترک و طبقه بندی عوامل موثر بر انتخاب روش اکتساب تکنولوژی، مدلی جامع برای انتخاب روش (روشهای ) مناسب اکتساب ارائه می‌گردد.
در اینجا عوامل موثر بر انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی به پنج طبقه تقسیم بندی شده‌اند که در نگاره (۲-۸) نمایش داده شده است. در هر طبقه وضعیت‌های مختلف هر یک از عوامل مورد بررسی قرار گرفته و برای هر حالت روشهایی پیشنهاد شده است (دلاوری و آراستی، ۱۳۸۳، آراستی و همکاران، ۱۳۸۷).
جدول ۲-۸ مدل جامع انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی (آراستی)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

طبقه شرح وضعیت روش انتقال تکنولوژی
میزان آشنایی شرکت با بازار و تکنولوژی مورد نیاز – تکنولوژی پایه
– بازار پایه
اخذ مالکیت