فایل دانشگاهی – اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده …

0 Comments

ضرورت تملک بر تکنولوژی

غیر ضروری

برونسپاری

کم

خرید حق امتیاز

بالا

همکاری مشترک
قراردادهای پیمانکاری تحقیق و توسعه

توانایی تکنولوژی در بنگاه

بالا

اخذ مالکیت یک شرکت

متوسط

قراردادهای پیمانکاری تحقیق و توسعه
همکاری مشترک
ائتلاف‌ها
خرید حق امتیاز

پایین

برونسپاری

۲-۸- مروری بر تحقیقات گذشته
با توجه به هدف این تحقیق که انتخاب شیوه مطلوب اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی می‌باشد در این بخش ابتدا جایگاه اکتساب تکنولوژی در مطالعات صورت پذیرفته در سطح دنیا نشان داده شده است. سپس به برخی از مطالعات صورت پذیرفته، و بررسی مدل‌های موجود حاصل گردیده شده است، نمایش داده می‌شود.
۲-۸-۱- جایگاه اکتساب تکنولوژی در مطالعات صورت پذیرفته
مطالعاتی که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در خصوص تکنولوژی و مباحث مرتبط با آن صورت پذیرفته است. به پنج بخش عمده سازمان، استراتژی تکنولوژی، طراحی نوآوری و بهبود محصولات جدید، سیاست تکنولوژی و اکتساب تکنولوژی قابل تفکیک می‌باشد. در (جدول ۲-۹)، متداول‌ترین تحقیقاتی که در این پنج بخش انجام شده، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سالهای ۱۹۹۷-۱۹۹۶ و ۲۰۰۵-۲۰۰۴ مقایسه شده است. همچنین جایگاه اکتساب تکنولوژی در میان مطالعات صورت گرفته در حوزه تکنولوژی به خوبی مشهود است.
جدول ۲-۹ متداول‌ترین تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته