واحدهای ریسندگی شهر یزد

صالحی(۱۳۸۵)

ارائه مدلی جهت انتقال تکنولوژی

روش‌های آماری، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش ELECTRE

خبرگان انتقال تکنولوژی (مطالعه موردی، تکنولوژی ساخت پهپاد جت)

خواجه نصیری (۱۳۸۷)

طراحی مدل ریاضی در انتخاب روش انتقال تکنولوژی

روش AHP و نرم افزار Expert Choice

کارخانه الکترود گرافیتی

انصاری و زارع (۱۳۸۸)

تعیین عوامل موثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی

تحلیل محتوای داده های حاصل از مصاحبه و طوفان فکری

مدیران ارشد، میانی و کارکنان ستادی در شرکت ایران خودرو

علی احمدی و توکلی (۱۳۸۵)

انتخاب و اولویت بندی روشهای انتقال تکنولوژی

مدل تصمیم گیری TOPSIS و مدل تصمیم گیری Electre

صنعت میکروالکتریک

براساس مطالعات و تحقیقات بررسی شده که در بخش‌های پیشین به آن‌ها اشاره شد، نتایج چندی قابل استنباط است. از جمله، دلیل جهت گیری تحقیقات به سمت تکنولوژی و اکتساب آن که موضوع این پژوهش می‌باشد به خوبی نمایان است. همچنین شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها در بررسی روند تحقیقات ارائه شده بیانگر گرایش به سمت تکنیک‌های تصمیم گیری چندمعیاره در تصمیم گیری‌های مشکل و پیچیده، به خصوص در مواردی که انتخاب موضوع مورد نظر دارای نقش بسزایی در قابلیت و عملکرد سازمان باشد، است. از دیگر نتایج قابل استنباط آن است که، به اکتساب تکنولوژی و دستیابی به آن می‌بایست به عنوان یک نوع تدوین استراتژی در سطح کلان نگریسته شود، به این سبب که به صنایع مختلف در کشورهای مختلف در خصوص انتخاب شیوه اکتساب و متعاقب آن بهره برداری از تکنولوژی به گونه ای صحیح جهت می‌بخشد.
۲-۸-۳- معیارهای تاثیرگذار بر شیوه های اکتساب تکنولوژی
در جدول (۲-۱۲) معیارهایی که از مدل‌های مختلف اکتساب تکنولوژی، ادبیات و تحقیقات مرتبط استنتاج گردیده، با ذکر منبع نشان داده شده است. همچنین ابعاد مختلف عوامل تاثیرگذار بر اکتساب تکنولوژی با توجه به تحقیقات پیشین در جدول (۲-۱۳) قابل مشاهده است.
جدول ۲-۱۲ معیارهای اکتساب تکنولوژی

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی مقایسه‌ ای عملکرد مدل شبکه عصبی با مدل‌ های رگرسیونی خطی چندبخشی ...

معیارها تعاریف