۲۳

ارتباط تکنولوژیک

۲۴

قوانین حمایت از مالکیت معنوی

میزان استقرار قوانین حمایت از مالکیت معنوی با شاخص‌های، حمایت و پشتیبانی از تکنولوژی محصول بوسیله قانون ثبت اختراعات کشور، دستیابی رقبا به پتنت های محصول با هزینه های نسبتا پایین، عدم ثبت تکنولوژی محصول در کشور به سبب ترس از دستیابی یا یادگیری رقبا از تکنولوژی و تمایل به تجارت و داد و ستد مخفیانه، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد .

۲۵

عوامل سیاسی و قانونی و اجرای تحریم‌های اقتصادی

عدم دسترسی به منابع تکنولوژی خارج از کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی و عوامل سیاسی، قانونی و اجرایی با میزان دخالت دولت در عملکرد بازار، میزان حمایت دولت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه مشارکتی، ممانعت‌های قانونی برای R&D از جانب نهادهای اجرایی و سوبسیدهای کلی و متداول برای R&D مورد ارزیابی قرار می‌گیرد .

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

۲۶

دانش مراکز تحقیقاتی خارج از سازمان

دانش خارجی مراکز تحقیقاتی شامل دسترسی به انتشارات و پایگاه های اطلاعاتی فنی و تخصصی خارجی، شرایط برای همکاری بخش R&D با مراکز تحقیقاتی غیر دانشگاهی، شرابط برای همکاری بخش R&D با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی، سطح فنی و تخصصی مراکز تحقیقاتی دانشگاهی می‌باشد .

۲۷

نزدیکی به دیگر شرکت‌ها

نزدیکی شرکت‌های دارای صنعت مشابه از نظر مکانی به یکدیگر

۲۸

سطح تکنولوژی رقبا

۲۹

نزدیکی به موسسات تحقیقاتی

مجاورت منطقه ای با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی در حوزه تکنولوژی

۳۰

عدم اطمینان محیطی

تنازع با شاخص‌های : میزان برخورد با فرصت‌ها و تصمیمات ریسک آمیز، تنوع و تعدد رقبا در محیط که موجب می‌گردد مشتریان به عواید ناچیز راضی می‌گردند، نوسانات سطح تقاضا برای محصولات، میزان اجبار به تغییر استانداردهای تولیدی و رکود و صعود در کسب و کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد