1. گروه های اصلی اثر گذار چگونه بر همدیگر اثر می‌گذارند؟

به منظور بررسی این سوال از تکنیکDEMATEL فازی استفاده شد که نتایج نشان داد که در بین گروه های اصلی دو گروه تکنولوژی و استراتژی به عنوان عناصر تاثیر پذیر و دو گروه قابلیت سازمان و عوامل محیطی به عنوان معیار تاثیر گذار می‌باشند.
۵-۳- یافته‌ها و نتایج تحقیق
هدف از انجام این تحقیق انتخاب استراتژی مناسب برای اکتساب تکنولوژی یک سازمان می‌باشد. در بین سه استراتژی انتخاب شده استراتژی خرید، با توجه به وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی، در اولویت انتخاب قرار می‌گیرد. این انتخاب در شرایط فعلی سازمان از نظر ۳۵ متغیر، مورد بررسی قرار گرفته است و ممکن است با گذشت زمان اولویت متغیرها برای یک سازمان جهت تصمیم‎گیری در انتخاب استراتژی مناسب را تغییر دهد بنابراین در انتخاب استراتژی، صنعت مذکور نباید همیشه استراتژی انتخاب شده تحقیق حاضر را به عنوان استراتژی مناسب در نظر بگیرد بلکه باید بر اساس مدل تحقیق و پرسشنامه تحقیق ترجیح متغیرها را در زمان خود بدست آورده و تصمیم‎گیری نمایند.
در بین گروه های تعیین شده برای معیارها، عوامل محیطی دارای بیشترین تاثیر درانتخاب استراتژی می‌باشد و استراتژی سازمان در اولویت دوم تاثیر گذاری، قابلیت سازمان در اولویت سوم و تکنولوژی در اولویت چهارم قرار دارد. بنابراین تصمیم گیرندگان باید توجه بیشتری به این عوامل کرده و به بررسی دقیق‌تر آن‌ها بپردازند و سازمان‌ها نیز باید به تحلیل دقیق‌تر و درست‌تر عوامل محیطی اقدام نموده و آن‌ها را در اختیار تصمیم گیرندگان تکنولوژی سازمان قرار دهند.
در میان متغییر های محیطی برای انتخاب استراتژی عوامل مربوط به تحریم‌های اقتصادی دارای بیشترین تاثیر می‌باشد و در مصاحبه‌هایی که با مدیران صنعت پتروشیمی انجام شد تاثیر این متغیر را بسیار قابل ملاحظه عنوان کردند بنابراین تا حد امکان دولت باید سعی در بکار گیری سیاست‌های کاهش تحریم‌های اقتصادی برای غلبه بر فشار وارده بر تکنولوژی صنایع نماید. از متغییر های محیطی دیگر که دارای بیشترین تاثیر می‌باشند عدم اطمینان محیطی و پیچیدگی محیطی می‌باشد که در اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه انتقال و اکتساب تکنولوژی به عنوان متغیرهایی با تاثیر گذاری بالا شناخته شده است.
در عوامل مربوط به قابلیت سازمان میزان آشنایی شرکت با وضعیت بازار دارای بیشترین تاثیر است بنابراین سازمان باید سعی در کسب اطلاعات کامل از وضعیت بازار محصولات خود و رقبا داشته باشند. متغیر تاثیر گذار دوم منابع و نیروی انسانی تحقیق و توسعه می‌باشد، جذب نیروی انسانی متخصص برای بخش تحقیق و توسعه سازمان می‌تواند بر قابلیت سازمان در کسب استراتژی اکتساب بیفزاید و معیار تجربه شرکت در شیوه کسب دانش فنی در اولویت سوم می‌باشد از آنجایی که تمایل اکثر سازمان‌ها بر راه کار های مورد استفاده و تجربه شده قبلی می‌باشد بنابراین سعی در استفاده از آن‌ها را دارند.
در متغیر های مربوط به استراتژی سازمان، متغییر تناسب با استراتژی کسب و کار و تناسب با استراتژی تکنولوژی در اولویت اول و دوم قرار دارند در سازمان انتخاب استراتژی اکتساب باید در راستای استراتژی تکنولوژی و کسب و کار باشد بنابراین تاثیر بیشتر این متغیرها در انتخاب استراتژی مناسب قابل ملاحظه می‌باشد.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.