اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از روش های- …

0 Comments

چونز و همکاران (۲۰۰۱)، همرت (۲۰۰۴)، کوک و سیلان (۲۰۰۷)

مراکز تحقیق و توسعه خارجی

آلپ و همکاران (۱۹۹۷- الف،ب،ج)، پاک (۲۰۰۱)، ناکامورا و اوداگیری (۲۰۰۵)

مشاوران

کلینگ (۱۹۸۰)، روثول (۱۹۹۲)، چیزا و منزینی (۱۹۹۸)، چیزا و همکاران (۲۰۰۰)، پاک (۲۰۰۱)، توشیکاوا (۲۰۰۳)، گرانستراند(۲۰۰۴)، لیچتنتالار (۲۰۰۴)، همرت ( ۲۰۰۴)، ناکامورا و اوداگیری(۲۰۰۵)

توافق نامه های حق امتیاز( اعطای مجوز)

آلپ و همکاران(۱۹۹۷- الف،ب،ج)، چیزا و منزینی (۱۹۹۸)

نشست‌های فنی

پون و مک فرسون (۲۰۰۵)، آلپ و همکاران (۱۹۹۷- الف،ب،ج)

ژورنالهای فنی

پون و مک فرسون (۲۰۰۵)

مشارکت در قرارد ادهای علامت تجاری[۵۸]

نارایانا (۱۹۹۸)، آکاراکیری (۱۹۹۸)، جونز و همکاران (۲۰۰۱)، دویسترز و حاگدوم (۲۰۰۰)، کوک و سیلان (۲۰۰۷)، تسای و وانگ (۲۰۰۸)، پاک (۲۰۰۱)، آونی (۲۰۰۵)، آلپ و همکاران (۱۹۹۷- الف،ب،ج)، سووام و آلرد (۲۰۰۳)، گرنستراند (۲۰۰۴)، همرت (۲۰۰۴)

خرید تکنولوژی موجود

سن و روبنستین (۱۹۹۰)، روتول (۱۹۹۲)، آلپ و همکاران (۱۹۹۷- الف،ب،ج)، کروکاوا (۱۹۹۷)، نارایانا (۱۹۹۸)، منزینی(۱۹۹۸)، جونز و همکاران (۲۰۰۱)، کوک و سیلان(۲۰۰۷) روبنز و فوکودا(۲۰۰۴)، گرانستراند(۲۰۰۴)، سوام و عالید(۲۰۰۳)

بهبود و توسعه تکنولوژی داخلی

در پژوهش حاضر کلیه روشهای دستیابی به تکنولوژی در قالب سه شیوه کلی مشارکت، خرید و ساخت دسته بندی گردیده‌اند. که این امر به علت جلوگیری از پیچیده شدن روند ANP صورت گرفته است. (لی و همکاران، ۲۰۰۹؛ شن و همکاران،۲۰۱۱).
جدول ۲-۳ دسته بندی شیوه های اکتساب تکنولوژی به سه دسته کلی (شن و همکاران)