۲-۷-۳- مدل‌های اکتساب تکنولوژی
مدل‌های متفاوتی برای انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی ارائه شده است. این مدل‌ها از دیدگاه خاصی به این موضوع پرداخته و عواملی را که بر انتخاب روش مناسب موثر می‌باشند، ارائه و در شرایط مختلف روشهایی را پیشنهاد می‌دهند. در ادامه به مدل‌های انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی، به طور مختصر اشاره می‌شود:
مدل چیزا[۵۹]
در این مدل، از دیدگاه مدیریتی روشهای همکاری تکنولوژی مورد بررسی قرار می‌گیرند. منظور از روش‌های همکاری تکنولوژیک، روشهای انتقال تکنولوژی است که در آن از طریق همکاری با طرف دیگر به تکنولوژی مورد نظر دسترسی پیدا می‌شود. به عبارتی طرفین جهت رسیدن به تکنولوژی مورد نظر در یک همکاری تکنولوژیک مشارکت می‌کنند. هدف از همکاری، قابلیت تعریف مفاد همکاری و آشنایی با تکنولوژی و بازار عواملی هستند که در این مدل مورد بررسی قرار می‌گیرند. روشهایی که در این مدل پیشنهاد می‌شود محدود به روشهای همکاری تکنولوژیک است و کلیه روش‌های اکتساب تکنولوژی را شامل نمی‌شود. در این مدل روشهای اکتساب تکنولوژی براساس ویژگی‌هایی از قبیل یکپارچه سازی، انعطاف پذیری، کنترل و تاثیر بر شرکت گیرنده تکنولوژی طبقه بندی شده و با توجه به این ویژگی‌ها در جدول۲-۴ ارائه شده است (خواجه نصیری، ۱۳۸۷)
جدول ۲-۴مدل چیزا (خواجه نصیری ۱۳۸۷)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

عامل ابعاد (طبقه بندی‌ها ) روش پیشنهادی
هدف از همکاری وسیع اخذ مالکیت تحقیق و توسعه مشترک
محدود و مشخص ائتلاف‌ها برونسپاری
حداکثر کردن یادگیری از همکار ائتلاف‌ها
ایجاد شبکه
تحقیق و توسعه مشترک
قابلیت تعریف مفاد همکاری خوب —-
ضعیف ائتلاف‌ها و تحقیق و توسعه مشترک
آشنائی با تکنولوژی و بازار