خدمات رفاهی
امور حقوق کارکنان (لیست حقوق)
امور نیروی کار موقت
خدمات مسافرتی
خدمات رضایت مشتری (چشم براه و مرتضوی، ۱۳۸۶، ۳۸-۳۷).
به عنوان یک استراتژی مدیریتی، برون سپاری در بازار به کرات دیده می شود. بسته به نوع و فرم استراتژی برون سپاری منتخب، خدمات ارائه شده ممکن است شامل موارد زیر باشد:
 
رسیدگی متخصصین به ریسک های مربوط به یک عملیات خاص.
آگاهی دادن نسبت به شرایط کاری.
حمایت لجستیکی و حمل و نقلی.
نگهداری اسناد و مدارک کارکنان.
برنامه ریزی ملزومات و مواد.
نظارت بر جزییات و تحلیل مخارج مربوط به تأمین سلامتی و ایمنی صنعتی (نوربخش و زمانی، ۱۳۸۴، ۷).
عموماً بخشی از فعالیت های برون سپاری شده ی سازمان ها را فعالیت های پشتیبانی و خدماتی آن ها تشکیل می دهد. مطالعات شرکت تحقیقاتی KPMG-Peat Marwiek نشان داد که در سال ۱۹۹۴ میلادی، تعداد ۳۰۹ شرکت از ۱۰۰۰ شرکت برتر معرفی شده توسط مجله ی فورچون از برون سپاری در بخش لجستیک استفاده کرده اند ( چشم براه و مرتضوی ،۱۳۸۶،۴۰) .

۲-۳-۹- فرآیند اجرایی برون سپاری

اجرای هر تصمیمی نیاز به ساز و کار، رویه و نظام دارد تا بتوان آن را به درستی پیش برد. هر چه حوزه ی تأثیر گذاری تصمیمات بزرگتر باشد، اهمیت این موضوع نیز بالاتر می رود. تصمیمات برون سپاری نیز از این امر مستثنی نیستند. از این رو اجرای تصمیمات برون سپاری در یک بنگاه اقتصادی، نیاز به فرآیند و ساز و کار دارد.الگوی اجرایی برون سپاری که تصویر آن در شکل شماره ۷-۲ آمده، مشتمل بر پنج گام اصلی و یک گام با عنوان اقدامات اولیه و پیش نیازی است که هم در اجرای هر یک از گام ها، و هم در حین انتقال از هر گام به گام بعد ملاحظات ویژه ای مورد نیاز خواهد بود. در ادامه جهت پرهیز از اطاله کلام به توضیح و تعیین اقدامات اولیه و پیش نیازی و تحلیل ساخت/خرید و استراتژی های برون سپاری پرداخته می شود.
نمودار۵-۲- فرآیند اجرایی برون سپاری
اقدامات اولیه و پیش نیازی
گام۴: اجرای قرارداد، انتقال منابع و مدیریت روابط
گام۳:
مذاکره و عقد قرارداد
گام۲:
شناسایی،ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان
تصمیم بر برون سپاری
گام ۱:تحلیل ساخت/خرید
ساخت یا درون سپاری فعالیت و اجرای برنامه های بهبود
گام ۵: سنجش عملکرد
بله
منبع:(چشم براه و مرتضوی،۱۳۸۶، ۴۶)

۲-۳-۹-۱- اقدامات اولیه و پیش نیازی

برای آغاز اجرای فرآیند برون سپاری در هر سازمانی، انجام مجموعه ای از اقدامات اولیه، الزامی و اجتناب ناپذیر است. نتیجه این اقدامات، فراهم کردن بستری مناسب برای اجرای فرآیند برون سپاری خواهد بود. اهم این اقدامات به ترتیب عبارتند از:
خواست و عزم قاطع مدیریت ارشد
انتخاب شورای راهبری و مسؤؤل شورا
هدف گذاری شفاف
طراحی فرآیند اجرایی و تقسیم وظایف و مسئولیت ها
ایجاد زبان مشترک بین افراد و گروههای در گیر در فرآیند
تعیین شایستگی های محوری سازمان
تعیین حدود و استراتژی های برون سپاری و ملاحظات استراتژیک

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است