بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت …

0 Comments

با توجه به جدول ۶-۴ نتایج نشان می دهد که ضریب استاندارد (بار عاملی) تمامی مولفه ها و سوالات در نظر گرفته شده (به جز سوال ۵ و ۱۱) بیشتر از ۵/۰ می باشد که این مطلب حاکی از مناسب بودن سوالات طراحی شده برای متغیرهای مورد بررسی می باشد. از سوی دیگر به منظور بررسی معنی دار بودن سوالات طراحی شده به آماره t استناد شده است و با توجه به اینکه آماره t برای تمامی سوالات و مولفه های مورد بررسی در بازه (۹۶/۱+ و ۹۶/۱-) نمی باشد بنابراین سوالات معنی دار بوده و هیچ سواللی از فرایند تجزیه و تحلیل فصل چهارم حذف نمی شود.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۱-۶-۴ آزمون فرضیه اول

ادعای محقق: (ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونیک دارد.)
فرض آماری:
ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونیک دارد H0:
ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونیک ندارد H1:

جدول ۷-۴ : نتایج مربوط به فرضیه اول

مسیر فرضیه ضریب استاندارد آماره t مقایسه با مقدار بحرانی معنی داری نتیجه
LC→PE H1 ۵۶/۰ ۵۸/۴ ۹۶/۱<58/4 معنی دار پذیرش فرضیه

در فرضیه اول ،به منظور بررسی معنی دار بودن فرضیه مطرح شده از آماره t استفاده می شود، با توجه به اینکه آماره t برابر با (۵۸/۴) بوده و این مقدار در بازه (۹۶/۱ ، ۹۶/۱-) قرار ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفته که این فرضیه معنادار است. از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین دو متغیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت و عملکرد شرکت با توجه به اینکه بین یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته می باشد از نوع گاما بوده (۵۶/۰) و مثبت و معنادار می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیه اول مشخص می شود که ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونیک دارد بنابراین فرضیه اول پذیرفته شده است.

۲-۶-۴ آزمون فرضیه دوم

ادعای محقق: (برون سپاری فعالیت های لجستیک تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد.)
فرض آماری:
برون سپاری فعالیت های لجستیک تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ندارد H0:
برون سپاری فعالیت های لجستیک تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد H1:
جدول ۸-۴ : نتایج مربوط به فرضیه دوم