LO→PE

H2

۵۰/۰

۴۲/۳

۹۶/۱<42/3

پذیرش فرضیه

LC→LO

H3

۶۰/۰

۵۷/۳

۹۶/۱<57/3

پذیرش فرضیه

۱-۲-۵ نتیجه فرضیه اول

فرضیه اول: (ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونیک دارد.)
با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیه اول مشاهده می شود که مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده گاما برابر با ۵۶/۰ و مقدار آماره ی t برابر با ۵۸/۴ می باشد. این بدین معنی است که ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونیک دارد و فرضیه اول پذیرفته شده است.نتیجه این فرضیه این مطلب را نشان می دهد که هرچه ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بیشتر باشد باعث افزایش عملکرد شرکت در تجارت الکترونیک می شود. نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیق که و همکاران(۲۰۰۸) می باشد.

۲-۲-۵ نتیجه فرضیه دوم

فرضیه دوم: (برون سپاری فعالیت های لجستیک تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد.)
با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیه دوم مشاهده می شود که مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده بتا برابر با ۵۰/۰ و مقدار آماره ی t برابر با ۴۲/۳ می باشد. این بدین معنی است که برون سپاری فعالیت های لجستیک تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و فرضیه دوم پذیرفته شده است. نتیجه این فرضیه این مطلب را نشان می دهد که برون سپاری فعالیت های لجستیک باعث افزایش عملکرد شرکت ایران خودرو می شود. که با تحقیقات گوتزامانی و همکارانش (۲۰۱۰) و که و همکاران(۲۰۰۸) همسو می باشد.

۳-۲-۵ نتیجه فرضیه سوم

فرضیه سوم: (ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر استفاده از برون سپاری فعالیت های لجستیکی دارد.)
با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیه سوم مشاهده می شود که مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده گاما برابر با ۶۰/۰ و مقدار آماره ی t برابر با ۵۷/۳ می باشد. این بدین معنی است که ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر استفاده از برون سپاری فعالیت های لجستیکی دارد و فرضیه سوم پذیرفته شده است. نتیجه این فرضیه این مطلب را نشان می دهد ، شرکت های که ظرفیت لجستیکی داخلی بالای دارند از برون سپاری برای فعالیت های لجستیکی استفاده می کنند . که با تحقیقات که و همکاران(۲۰۰۸) همسو می باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۳-۵ پیشنهادات تحقیق

بر اساس یافته های تحقیق،شرکت ایران خودرو میتوانند با توجه به موارد زیر عملکرد سازمان های خود را بهبود بخشند:
کاهش هزینه کل از عوامل حرکت به سمت برون سپاری در سازمانها است و با انجام برون سپاری ،شرکتها می توانند در کل هزینه ها کاهش ایجاد نمایند. مدیران شرکت های دولتی استان خوزستان علاوه بر کاهش هزینه کل سازمان می تواندد اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی را با هدف کوچک سازی حجم دولت و کاهش هزینه ها در سیستم های تولیدی یاری دهند.
سازمانها عمده سرمایه خود را به فعالیت هایی اختصاص دهند که برای آنها محوری و مهم باشند بعبارتی ارزش بیشتری داشته باشند. در این تحقیق نیز این مورد تایید شده است . مدیران وکارشناسان ادارات می توانند از مهندسی ارزش استفاده کرده و تخصیص سرمایه به فعالیت های اصلی و محوری بر ایجاد برون سپاری را با دقت و بصورت علمی و موثراجرا نمایند.
در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان ملاحظه نمود که افزایش تمایل به برون سپاری فعالیت های لجستیک تاثیر مثبتی یر عملکرد دارد از این رو توصیه می گردد شرکتها با شناخت از مزیتهای این روش در بکار کیری آن تلاش نمایند. همچنین پیشنهاد می شود جهت رعایت اصول اخلاقی و مراودات سالم میان شرکتهای برون سپار و پیمانکاران فرعی و عمل به تعهدات هر یک از طرفین، ساختاری نظام مند همچون نظام پیمانکاری فرعی و مشارکت صنعتی[۱۸۱] که با مشارکت یونیدو در بسیاری از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه با موفقیت پیاده سازی شده است بهره جست.
شرکتها می بایست جهت موفقیت در برون سپاری فعالیت های لجستیکی شان اقدام به تشکیل یک تیم قوی و با تجربه کنند تا خطاهایی نظیر عقد قرارداد ناقص، قرارداد ضعیف و عدم پیگیری متدولوژی به حداقل ممکن برسد.
شرکتها می بایست جهت حفظ مزیت رقابتی خود و افزایش سهم بازار دامنه سیستم توزیع داخلی خود (از نظر لجستیک داخلی و برون سپاری شده) را گسترش دهند.

۴-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آینده

پیشنهاد می شود که قبل از هر گونه تعمیم دادن یافته های تحقیق حاضر ، بایستی تحقیقات مشابهی در سایر شرکتهای مشابه وهمچنین دیگر صنایع در سراسر کشور صورت گیرد و نتایج حاصل را با یکدیگر مقایسه کنند وخطای احتمالی را در حد امکان کاهش داد.
تحقیقات آتی می بایست انواع دیگر توانایی های استراتژیک و تأثیر شان روی عملکرد شرکت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. همچنین در پژوهشهای آینده می بایست به بررسی دقیق تر نقش برون سپاری لجستیک روی عملکرد شرکت پرداخته شود.