دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

امضاء هر شخص منحصر به فرد می باشد و کاملا ارتباط به ذوق و حرکت و لرزش و فشار دست وی دارد. و امضاء هم قائم به شخص می باشد و قابل توکیل به غیر نیست که مثلا” الف به جای ب عین امضای وی را در ذیل نوشته‌ای حک کند و این غیر از جعل امضاء عنوان دیگری ندارد.

د- به نحوی به یک داده‌پیام متصل گردد که هر تغییری در آن داده‌پیام، قابل تشخیص و کشف باشد ».

ماده 11 قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، سابقه الکترونیکی مطمئن را چنین تعریف کرده می باشد:«سابقه الکترونیکی مطمئن، عبارت از داده‌پیامی می باشد که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک می باشد». مقصود از«در دسترس بودن» و « قابل درک بودن»[1] آن می باشد که دلیل، بایستی به صورتی ذخیره شده باشد که به هنگام نیاز بتوان آن را به صورتی خوانا مورد بهره گیری قرار داد پس اگر نرم‌افزاری که برای اجرای سند نیاز می باشد موجود نباشد، آن سابقه، مطمئن محسوب‌ نمی‌گردد.[2]

قانونگذار ایران در ماده 14 قانون تجارت الکترونیک ارزش اثباتی داده‌پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن را مشخص کرده و می‌گوید« کلیه داده‌پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد با مقایسه بند‌های این دو ماده با یکدیگر دو نکته بدست می‌آید: اول اینکه بند ب ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در قانون نمونه آنسیترال معادلی ندارد. شاید علت این موضوع این می باشد که وجود شرط مندرج در بند الف قانون ایران مبنی بر لزوم منحصر به فرد بودن امضاء نسبت به امضاکننده موجبات تعیین هویت او را نیز فراهم می‌کند و دیگر نیازی به ذکر بند ب نیست و به همین دلیل قانون نمونه تعیین هویت امضاکننده را مانند شرایط امضای الکترونیکی مطمئن اظهار نکرده می باشد. زیرا در امضای الکترونیکی اعم از ساده یا مطمئن بایستی هویت امضاکننده مشخص باشد.

نکته دوم: آنکه بند ج قانون نمونه آنسیترال نیز در قانون تجارت الکترونیک ایران معادلی ندارد و به نظر می‌رسد لازم بود این شرط نیز، که در خصوص اطمینان از عدم تغییرات بعدی در امضاء می باشد، مورد اشاره قرار می‌گرفت اما قانونگذار ایران صرفا” اطمینان در خصوص عدم تغییرات بعدی در داده‌پیام را مورد اشاره قرار داده می باشد.

مطالعه قانون یوتای ایالت متحده امریکا نشان می‌دهد که معیار قصد امضاء را جهت اعتبار امضای الکترونیکی ارائه داده می باشد. لذا قانون یوتا با ارائه این معیار گامی بلند در مقایسه با دستورالعمل تجارت الکترونیکی و دستورالعمل امضای الکترونیکی اروپا برداشته می باشد. دلیل این امر تفسیر موسع قانون

[1]– Legibility.

[2]-UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 1996, United National.www.Uncitral.org/pdf/English/texts/electoms/ml-ecommon.html. Last visited: 16/09/1390, 11/37 AM.N.50.

 

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی