و به همین دلیل است که نباید نسبت به این نسل پر ارزش کم اهمیت بود و خواستار این هستیم با توجه به اینکه در سالهای اخیر بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان نسبتا افزایش پیدا کرده است علل بزهکاری اطفال (کودکان) و نوجوانان این شهرستان را بررسی کنم تا شاید بتوان با شناخت این علل قدمی کوچک در مسیر پیشگیری از بزهکاری آنها برداریم و در این پژوهش با توجه به جمع آوری یک سری آمار وارقام وهمچنین طرح پرسشنامه ای در پی بررسی این علل هستیم.
۱-بیان مسأله
در جرم شناسی که مطالعه علل ارتکاب جرم، چرایی و نوع جرم مدنظر است، تقسیمبندی جرایم به صورتهای مختلفی صورت میگیرد. به عنوان مثال تقسیمجرایم به جرایمخیابانی و آپارتمانییا تقسیمبندی به صورت خشونت آمیز و ساده، یقه سفیدها و یقه خاکستری ها و.همچنین تقسیم بندی بر اساس سن مرتکب صورت می گیرد، که اصولاً مرتکب بزرگسال را مجرم و طفل را فرد ناسازگار قلمداد میکنند. مطالعات جرم شناسی نشان دهنده این است که جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان حکایت از وجود نوعی بحران در محیط اجتماعی آنان (اعم از محل سکونت، محل تحصیل یا محیطی که فرد با همسالان خود در آن زندگی می نماید) می کند که شناخت این بحران ها نه تنها در کاهش جرایم (ناسازگای) این گروه مؤثر است، بلکه در شناسایی علل بزهکاری بزرگسالان و جلوگیری از تکرار جرم توسط آنان نیز راهگشا می باشد.که دراین پایان نامه می خواهیم بامعرفی شهرستان رفسنجان وشناخت عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و جغرافیایی آن شهرستان به بررسی علل بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان بپردازیم.
۲- سابقه ی تحقیق
بزهکاری اطفال در سال های اخیر عنوان تحقیقات و پژوهش های متعددی قرار گرفته است. برخی از این نوشته ها در خصوص مسوولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف و برخی دیگر در مورد رژیم قانونی حاکم بر بزهکاری نوجوانان نگاشته شده اند، مع الوصف اثری درخور توجه که فرای از مباحث ماهوی به تبیین شرایط شکلی و ویژگی های دادرسی اطفال بزهکار پرداخته باشد، آن چنان که شایسته است موجود نبوده، چه این که اتخاذ رویه های متهافت و گاه متعارض از سوی متولیان اجرایی و حساسیت محاکمه کودکان و نوجوانانی که در آستانه جامعه پذیری خود وارد قلمرو کیفری شده و مبادرت به نقض مقررات جزایی نموده اند، تماماً گواهی بر ضرورت تدوین چنین اثری در این زمینه می باشد.و همچنین با تحقیقاتی که بعمل آورده ام تا بحال پیرامون بررسی علل بزهکاری اطفال ونوجوانان به طور خاص نسبت به شهرستان رفسنجان هیچ گونه تحقیق وپژوهشی صورت نگرفته است.
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق
کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند؛بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسوولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.
بررسی جراید و آمار پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی کشور و همچنین شهرستان رفسنجان نشان دهنده افزایش بزهکاری (ناسازگاری) این گروه است،بروز انحراف و بزهکاری در این گروه بدون ارائه پاسخ مناسب منجر به مزمن شدن ناسازگاری در کودکان و تبدیل آنان به یک مجرم واقعی در آینده می گردد؛ در نتیجه اهمیت و ضرورت پرداخت به علل بزهکاری اطفال و نوجوانان بیشتر از گروه بزرگسالان احساس می شودودر این پژوهش با توجه به اینکه تا بحال هیچ تحقیق و پژوهشی در این موضوع انجام نشده است ما در پی یافتن علل ارتکاب بزه از سوی اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان هستیم تا با شناخت آنها بتوانیم راهکارهایی جهت پیشگیری از این پدیده شوم اجتماعی ارایه نماییم.
۴-سؤالات تحقیق
۱- مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟
۲-اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟
۳-موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجان با توجه به فراوانی موادمخدر در این شهرستان چه تأثیری در بزهکاری اطفال و نوجوانان این شهرستان دارد؟
۵-فرضیات تحقیق
۱-مهم ترین علل بزهکاری در اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان عبارتند از: الگوپذیری از گروه همسالان، فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده طفل و مهم تر از همه ، قرار گرفتن شهرستان رفسنجان در مسیر قاچاق کالا و مواد مخدر می باشد.
۲-الگوپذیری اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از گروه همسالان به ویژه اطفال و نوجوانانی که اقدام به ترک تحصیل نموده اند، بسیار زیاد است.
۳-عواملی همچون: وضعیت جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجان و همچنین قرار گرفتن این شهرستان در مسیر قاچاق مواد مخدر و فراوانی موادمخدر در این منطقه در آمار جرایم اطفال و نوجوانان در این شهرستان بسیار موثرهستند.
۶-هدفها و کاربردهای تحقیق
هدف این تحقیق با توجه به بیان اهمیت و ضرورت موضوع بررسی وشناخت علل ارتکاب بزه از سوی اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان و جلوگیری از تبدیل اطفال و نوجوانان بزهکار به مجرمان واقعی در آینده از طریق شناخت علل بزهکاری (ناسازگاری) این گروه و دادن پاسخ صحیح به انحراف و کجروی آن ها می باشد.
به همین منظور اهداف و کاربردهای تحقیق به شرح ذیل مورد نظر است:
۱- تبیین تأثیر اعتیاد در وقوع بزهکاری
اطفال و نوجوانان این شهرستان .
۲- تبیین و تحلیل رابطه عوامل اجتماعی در گرایش اطفال و نوجوانان به سمت بزهکاری
۳- ارائه راه کارهای لازم برای جلوگیری از ارتکاب بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان.
۴- شناسایی عوامل مؤثر بر ارتکاب بزهکاری اطفال و نوجوانان و ارائه راهکارهای مناسب.
۵- جمع آوری اطلاعات در محدوده جغرافیایی شهرستان و ارایه راهکارهای پیشنهادی برای حل این معضلات اجتماعی
۶- تحقیق در سطح شهرستان رفسنجان در خصوص تأثیر موادمخدر در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی میدانی.
۷- روش و نحوه ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
این پژوهش به روش مستقیم وغیر مستقیم که به روشهای میدانی، مصاحبه، پرسشنامه و کتابخانه ای و همچنین با استفاده از سایتهای مرتبط آمار مربوطه برای کسب نتیجه ای معقول و درخور شأن بدست آورده شده است.همچنین با بررسی میدانی که در مورد موضوع پژوهش با انتشار سوالات بین جامعه آماری که بصورت تصادفی تعیین شده است، نتایج را با بررسی های آماری بیان می گردد.
ساماندهی (طرح) تحقیق
نوشته حاضر در سه بخش تدوین شده است و هر بخش به دو فصل تقسیم شده است تا در هر فصل با زیرمجموعه قرار دادن چندین مبحث متکفل پاسخ گویی به قسمتی از سؤال های مطروح و نقد و بررسی فرضیه های ارائه شده در آن مورد گردد. کلیات بحث نیز عندالاقتضاء در خلال مباحث بیان شده است.
فصل اول
مفاهیم و تعاریف بزهکاری اطفال و نوجوانان
بخش اول – مفاهیم
اگر نظری به نگاشتههای عظیم و گرانسنگ فقهی و حقوقی پیشین، که در واقع گنجینههای بیهمتای دریای دانشمندان به حساب می آیند، داشته باشیم، به سهولت درخواهیم یافت که کلام تمام بزرگان با ارائه کلیاتی چند در باب بسط معانی لغات و اصطلاحات شروع می شود. به گونه ای که مخاطبان آن ها با دستی پر و پیش زمینه ای فکری به سراغ سایر ره آوردهای علمی آنان می روند. به پیروی از این روش پسندیده، در نخستین فصل مباحث مربوط به تعاریف و مفاهیم عمومی به طور خلاصه مورد توجه قرار گرفته، که با تحلیل آن بستر لازم برای شناخت و پی بردن به موضوع این پایان نامه برای خواننده فراهم گردد.
گفتار اول – تعاریف
هدف ما در مبحث اول، ارائه تعریفات و تصدیقاتی است که قبل از ورود به مقوله بزهکاری کودکان و نوجوانان در مورد موضوعات و محمولات این عنوان لازم به نظر می رسد.
انحراف: اعم از جرم و کجروی که عبارت است از خارج شدن از راه درست، یعنی از مجموعه رفتارهایی که از یک قاعده یا هنجار اجتماعی دور است. (نجفی توانا،۲،۱۳۸۲)
بزهکاری (جرم): یکی از انحراف های اجتماعی است که به موجب قانون کیفری و حقوق کیفری دارای مجازات است؛ در کنار انحراف و بزهکاری اصطلاح دیگری به نام ناسازگاری یا عدم انطباق وجود دارد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است