سامانه پژوهشی – بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان- قسمت ۲

0 Comments

گفتار اول – تعاریف ۱۰
۱ – مفهوم لغوی ۱۱
الف-۱- کودک (صغیر) ۱۱
ب-۱- نوجوانی ۱۱
۲ – مفهوم اصطلاحی کودک (صغیر) و نوجوان……………………………………………۱۲
گفتار دوم – جنبه های افتراقی بزهکاری اطفال و نوجوانان ۱۶
۱ – سن و تاثیر آن در بزهکاری ۱۶
۲ – جنسیت و تأثیر آن در بزهکاری ۱۸
فصل دوم– معرفی شهرستان رفسنجان وتحلیل نظری عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
بخش اول– شهرستان رفسنجان…………………………………………………………………………………..۲۱
گفتار اول – معرفی شهرستان رفسنجان به لحاظ تاریخی و کنونی…………………………………….۲۱
۱ – پیشینه تاریخی رفسنجان……………………………………………………………………………۲۱
۲ – معرفی شهرستان رفسنجان کنونی……………………………………………………………….۲۶
الف-۲- موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی…………………………………………………………………….۲۶
ب -۲-ویژگیهای اقتصادی وکشاورزی……………………………………………………………………………….۲۷
ج -۲-ویژگیهای جمعیتی…………………………………………………………………………………………………۲۷
د -۲- مسائل نژادی، قومی و قبیله ایی………………………………………………………………………………۲۷
ه -۲-ویزگیهای زبانی…………………………………………………………………………………………………….۲۸
و -۲-مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………..۲۹
ن -۲-آداب و رسوم و باورهای خاص اجتماعی…………………………………………………………………۲۹
ی -۲-حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………………..۳۰
گفتار دوم – عوامل موثر در ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان …۳۰
۱ – عوامل جغرافیایی و مواد مخدر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان۳۱
۲ – عوامل اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان…………….. ۳۳
الف -۲-عامل فرهنگی…………………………………………………………………………………………………..۳۳
ب– ۲- عملکرد مدارس ۳۴
ج -۲- شخصیتی………….. ۳۶
د -۲- مهاجرت…………….. ۳۷
ه -۲- خانواده و دوستان ۳۹
۳ –عوامل اقتصادی بزهکاری اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان ۴۱
الف -۳-فقر ۴۳
ب -۳-بیکاری……………….. ۴۴
فصل سوم – تحلیل کاربردی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستانرفسنجان……………..۴۷
بخش اول – تحلیل حقوقی، آماری نتایج پرسشنامه هایاطفال و نوجوانانبزهکار ۴۹
گفتار اول – بررسی عوامل شخصی و خانوادگی ۵۲
۱ – هویت و مشخصات شخص پاسخگو ۵۳
الف -۱-جنسیت ۵۳