الف -۳- رفتار پدر و مادر
ساختار روابط خانوادگی و کیفیت روابط والدین با فرزندان، احتمال ارتکاب یا عدم ارتکاب اعمال مجرمانه را شکل می بخشد و تحقیقات نشان می دهند که نظم، نظارت، دلبستگی و عاطفه از جمله عواملی هستند که در خانواده¬های بزهکار یافت نمی گردند. براساس نظر «کاتفروسون» و «هیرشی» سه شرط ضروری برای تربیت فرزندان باید محقق گردد تا از بزهکاری او در آینده پیشگیری به عمل آید. ۱- مدیریت رفتار کودک ۲- تشخیص و شناخت رفتار انحرافی او زمانی که بروز نموده است و ۳- تنبیه چنین رفتاری .
آنان تأکید می کنند که تحقیقات نشان می دهد فرزندانی که با والدین خویش زندگی می کنند و رابطه ای شایسته با آنان دارند کمتر از کودکان و نوجوانانی که در خانوادههای از هم گسیخته یا بر اثر ازدواج مجدد پدر یا مادر مستقر شده زندگی می کنند مرتکب جرم می گردند. زندگی با مادر یا یکی از والدین، خود یکی از عوامل معد ارتکاب جرم است؛ زیرا آنان فرصت کافی جهت هدایت فرزند و تنبیه رفتارهای ناشایست او برخوردار نیستند و عدم ثبات خانواده، فقدان ارتباطات خانوادگی و کیفیت پایین روابط والدین و فرزندان به عنوان علل مهم گرایش به مصرف موادمخدر و بزهکاری محسوب می شود، لذا برنامه های پیشگیری از جرم با تأکید بر خانواده و خصوصاً صرف وقت بیشتر از ناحیه والدین جهت تربیت فرزندان و آموزش هنجارهای اجتماعی، باید توسعه یابد.( غلامی؛۱۳۸۷،۲۴۱-۲۳۹٫)
براساس نتایج تحقیق، جامعه آماری به نحوی از انحا از جمله عوامل کلیدی و مهم بزهکاری خویش را والدین، خانواده، بی توجهی، بی موالاتی و عدم نظارت آنان دانسته اند، به عبارت دیگر، از نظر آنان والدین ایشان در بزهکاری شان نقش داشته اند
همچنین با توجه به پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، اطفال و نوجوانان بزهکار عمدهعوامل بزهکار شدن خویش را «بد رفتاری، بداخلاقی، بی تفاوتی، بدزبانی و عدم برآورده شدن انتظارات از سوی ، خانواده و والدین» دانسته اند. آنان معتقدند که والدینشان در گرایش آنان به بزهکاری نقش داشته اند. با توجه به همین پژوهش، عدم رضایت از رفتاروالدین، تربیت ناصحیح، عدم کنترل و نظارت بر فرزندان، مشکلات عاطفی ناشی از فوت یکی از والدین، بی تفاوتی والدین، بی سوادی آنان و.جملگی حکایت از عدم کنترل و نظارت فرزندان توسط والدین داشته و از آن رو که ارتباط صمیمانه والدین با فرزندان در این پژوهش به میزان قابل توجهی کم بوده و والدین نسبت به فرزندان خویش بی توجه بوده اند، این گونه رفتارها موجب سرخوردگی فرزندان شده، زمینه ساز بروز مشکلات رفتاری برای آنان شده است. روی آوری به بزهکاری یکی از راه های برون رفت از نظر نوجوانان در این تحقیق تلقّی شده است.
سوال اول- پدر و مادر در تربیت شما دقت می کردند؟

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

آری خیر کم
۴۰% ۲۸% ۳۲%

سوال دوم- آیا پدر و مادر قادر به کنترل شما بودند؟

آری خیر
۶۸% ۳۲%

سوال سوم- آینده شما برای پدر و مادر مهم بود؟
کد۱- پدر خیر کد ۲- مادر آری کد ۳- مادر خیر کد ۴- پدر آری
 
بیشتر مصاحبه شوندگان ابراز کرده اند که آینده آنها برای پدر و مادر شان اهمیتی نداشته است و تنها ۳۳% ایشان در پاسخ به این سوال جواب مثبت داده اند. حال آنکه اگر روابط عاطفی و روانی و بعبارت بهتر رابطه دوستانه میان پدر و مادر با فرزندان وجود داشت ارتکاب جرایم در بین فرزندان کاسته میشد.