لذا بنظر می رسد خانواده می تواند در موارد ذیل گام های مؤثری در جهت جلوگیری از بزهکاری فرزندان خود بداند- ایجاد سازگاری در محیط خانه- مراقبت والدین نسبت به اعمال و رفتار فرزندان خود- ایجاد بستر مناسب برای احساس امنیت، آرامش، صفا و صمیمیت و درک متقابل والدین و فرزندان- دوستی با فرزندان و حذف فاصله والدین با فرزندان به گونه ای که آنان به راحتی مشکلات و نیازهای خود را به والدین بگویند. نظارت جدی والدین نسبت به دوست یابی فرزندان.
سوال چهارم
رفتار پدر شما را از خانه بیزار می کرد؟ کد۱- بلیکد۲- خیر
 
ملاحظه می گردد که ۶۶% از پاسخ دهندگان رفتار پدر را دلیل بیزاری و دوری از خانه دانسته اند. لذا بطور مشهود می توان گفت رفتار بد پدر در بزهکار شدن جوانان می تواند به عنوان یک عامل مهم مورد توجه قرار گیرد.
با گسترش مهارت ها و صلاحیت های تربیتی پدرمادران و آموزش روش های تربیتی به آنان، می توان رفتار کودکان مشکل دار را اصلاح کرد و آن رفتارها را به طور مناسبی بهبود بخشد. به دیگر سخن، ضابطه مند نبودن تشویق و تنبیه پدرمادران اثر منفی بر روی کودکان دارد؛ زیرا، آنان از واکنش پدرمادران نسبت به رفتار خویش می آموزند که کلام کردار پسندیده و ناپسند است؟ بنابراین، اگر تشویق و تنبیه ضابطه مند و هماهنگ نباشد، نمی توان انتظار داشت که قدرت انتزاعی در کودکان پدید آید.به بیانی دیگر، برنامه آموزش روش های تربیتی می تواند به پدرمادران در ارائه واکنش مناسب نسبت به رفتار کودکان کمک کند تا از این رهگذر، قدرت انتزاعی کودکان تقویت شده و چگونگی رفتار به آنان آموخته شود.(غلامی ، ۱۳۸۷ ، ۱۵۶)
ب -۳- رفتار پاسخگو
سوال اولدر چندسالگی از خانواده جدا شده اید؟

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

قبل از ۱۵ سالگی ۱۸-۱۵ ۲۰-۱۹ ۲۱ به بالا
۴۶% ۲۹% ۱۸% ۱۰%

نکته ای که بایستی در این خصوص اشاره کرد که بعضاً نوجوانانی هستند که برای ادامه تحصیل مجبور به جدا شدن از خانواده و مستقل زندگی کردن در سطح شهرستان باشند و بعضاً مواردی هم نوجوانان برای کمک به امرار معاش خانواده از خانواده خود جدا شده است.
در این موارد نیز مثل مواردی که فرد بنا به علل دیگر همچون طرد شدن از سوی خانواده، از دست دادن والدین و.موجبان قرار گرفتن در دایره خطر و بزهکاری را فراهم می آورد و چه بسا نوجوانانی که با عضویت در گروه های ناباب به سوی بزهکار کشیده شده اند.
سوال دوم- پاتوق شما در کجا بوده و به کدامیک از این مراکز زیر رفت و آمد می کردید:

سینما رفتن سرکوچه منزل دوستان باشگاه و کلوپ پرسه زدن در خیابان پاتوقی نداشتم