تاریخچه سازمان صنعت و معدن تجارت

وزارت بازرگانی در سال ۱۳۵۳ با هدف فراهم نمودن موجبات توسعه و بهبود امور بازرگانی کشور تاسیس شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آغاز محدودیتهای اقتصادی وبه دنبال آن جنگ تحمیلی بدلیل محدود بودن امکانات داخلی باعث شد که عرضه و تقاضا در مورد برخی از کالاهای اساسی از حالت حالت تعادل خارج گردد. لذا شرایط خاص زمان جنگ و لزوم تامین نیازمندیهای اساسی مردم، مسئولین را بر آن داشت تا نسبت به سهمیه بندی کالاهای اساسی و مواد مصرفی عمومی در کشور اقدام نمایند در همان ابتدای جنگ نیز کمیته های توزیع محلی با عده ای از افراد معتمد محل در مساجد و تحت سرپرستی مبادرت می نمودند. اداره کل بازرگانی استان تهران از بدو تاسیس و شکل گیری (سال ۱۳۶۰) در جهت تامین و توزیع عادلانه کالا بعنوان اصلی ترین وظایف خود فعالیت داشته است این روند براساس اقتضای زمان فراز و نشیبهای بسیاری را طی نموده است، زمانی با توجه به کمبود تولید محدودیتهای اقتصادی به شکل گسترده در رساندن کالا به اقشار جامعه دخالت داشته و متعاقب آن با توجه به سیاست آزادسازی کالا و همگام با سیاست دولت محترم بیشتر در جایگاه اعمال نظارت و کنترل و ایجاد تعادل در شبکه های توزیع و بستر سازی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی انجام وظیفه می نمود.
اداره کل بازرگانی استان تهران در دوران بعد از جنگ تحمیلی دارای سه اداره بررسی بازار و نظارت بر تامین و توزیع، اداره امور اصناف و بازرگانان ، و اداره عمومی بود تعداد این ادارات تا سال ۱۳۸۱، هشت اداره به نام های اداره امور اصناف، اداره نظارت بر ستاد بسیج اقتصادی، اداره بازرگانی خارجی، اداره بازرگانی داخلی، اداره امور اداری، بودجه و امور مالی، و طرح و برنامه افزایش یافت در همین سال با هدف کوچک سازی بدنه دولت ادغامی بین اداره کل بازرگانی استان تهران و اداره کل بازرسی و نظارت استان تهران صورت گرفت و سازمان جدیدی به نام سازمان بازرگانی استان تهران، دارای سه معاونت بازرگانی خارجی، بازرگانی داخلی، بازرسی و نظارت، و مدیریت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی تشکیل گردید. که معاونت بازرسی و نظارت، وظیفه بازرسی و نظارت و مبارزه با تخلفات اقتصادی را بعهده دارد.

شرح وظایف

۱- کالارسانی و تامین مایحتاج عمومی مردم

۲- نظارت بر توزیع کالاهای اساسی

۳- کنترل نظارت بر نحوه توزیع کالاها در بخشهای مختلف شناسایی کانالهای توزیع و هماهنگی در جهت بهبود سیستم توزیع از اقدامات لازم در زمینه اجرای تعزیرات حکومتی و کنترل بازار

۴- انجام اقدامات و هماهنگیهای لازم در امور اجرائی ستاد بسیج اقتصادی و …

وظایف اداره کل بازرسی و نظارت استان تهران:

۱- آموزش ماموران بازرسی و نظارت

۲- نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات توزیع کالا و خدمات

۳- تدوین و اجرای روش های کارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع کالا و خدمات

۴- تنظیم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزیرات جهت اقدامات بعدی و پیگیری اخذ نتیجه اقدام طبق برنامه زمانی مصوب و …

مستندات قانونی تجمیع

شورای عالی اداری در نود و یکمین جلسه مورخ ۱۵/۲/۸۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه به منظور رعایت اصل پیوستگی، همبستگی و تجانس وظائف و جلوگیری از تداخل مسئولیتها و کاهش تصدی گری دولت تصویب نمود که به منظور ایجاد انسجام در فعالیت بازرگانی در سطح استانها، کلیه واحدهای استانی وزارت بازرگانی با رعایت مصوبه شماره ۱۸۱/۱۳ ط مورخ ۲۹/۳/۸۰ شورای عالی اداری در سازمان بازرگانی استان تجمیع گردید و تشکیلات آن براساس بخشنامه شماره ۱۸۴۲۷/۱۰۵ مورخ ۸/۱۱/۸۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و به تایید سازمان مذکور می رسد.

بنا به استناد مصوبه شماره ۱۸۱/۱۳ ط مورخ ۲۹/۳/۸۰ شورایعالی اداری برخی از اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر می باشد:

۱- سازمان استان، واحد سازمانی تابعه وزارتخانه است که به منظور اعمال اختیارات و انجام وظائف وزارتخانه در استان تشکیل و کلیه وظایف و واحدهای تابعه وزارتخانه در استان در آن تجمیع می گردند.
فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.
۲- رئیس سازمان استان با انتخاب و حکم وزیر منصوب می شود و به صورت زیر در دو زمینه پاسخگو خواهد بود

– مسئولیت پاسخگوئی به وزیردرزمینه طرح هاو وظائف ملی وتحقق سیاست ها وبرنامه های وزارتخانه متبوع در استان

– مسئولیت پاسخگوئی به استاندار در زمینه تحقق سیاست ها و برنامه های وزارتخانه در استان و نیز تحقق برنامه ها و تصمیمات نهادهای تصمیم گیر استانی