تبیین اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر فروش بیمه درمان

0 Comments

تبیین اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر فروش بیمه درمان

هزینه های خدمات بهداشتی، درمانی به دلیل پیدایش روش‌های جدید تشخیصی، رشد تکنولوژی، تغییر الگو بیماری ها، تغییر ساختار جمعیتی و افزایش متوسط سن جمعیت، افزایش یافته است (). و یکی از مهمترین منابع تامین مالی این هزینه‌های رو به رشد، بیمه های درمان می باشد. بیمه درمان پایه، توسط موسسات دولتی، خصوصی و شرکت های بیمه ارائه می شود شرکت‌های بیمه‌ای قراردادهایی را نیز به صورت مکمل در اختیار بیمه گذاران قرار می دهند. پوشش‌های بیمه‌ای مکمل به صورت الحاقیه به پوشش بیمه‌ای پایه اضافه می‌شود. این بیمه ‌ها از دو طریق پوشش بیمه ای پایه را کامل می کنند:

  • افزایش سطح پوشش بیمه‌ای
  • گسترده کردن هزینه های تحت پوشش که به ترتیب شکاف خدمتی و شکاف هزینه‌ای را برای بیمه‌شدگان مرتفع می‌سازد.

بیمه درمان مکمل به دو صورت از فرد حمایت می کنند:

  • حمایت در برابر از دست دادنزمان یا قدرت تحصیل
  • حمایت در برابر هزینه‌های پزشکی

بنابراین بیمه درمان مکمل باعث افزایش دسترسی مالی و به موقع به خدمات درمانی می‌شود که این نیز به نوبه خود باعث افزایش سطح سلامت جامعه می‌گردد. سلامت افراد موجب ارتقاء توانایی ‌های ذهنی – جسمی نیروی انسانی شده و نیروی انسانی مولد، سبب ازدیاد تولید و درآمد ملی و افزایش سرمایه‌گذاری می‌گردد که این نیز به نوبه خود به افزایش اشتغال و توسعه رفاه اقتصادی جامعه می‌انجامد(Witter,2004).

همچنین بیمه‌های اشخاص، حوتدث و مستمری و بازنشستگی و از کار افتادگی عملا ارتباط محسوس با اشتغال یا عدم اشتغال بیمه گذار یا افراد جامعه دارند، پس اشتغال و نرخ بیکاری می تواند بر بیمه اشخاص اثرگذار باشد. به طور کلی در بیمه ‌های اشخاص، فرد با خرید بیمه‌نامه آتی دریافت می‌کن که این تامین به علت عدم اطمینان فرد به آینده است (از کارافتادگی، حادثه، عمر) و فرد با تحصیل این بیمه ریسک پیرامون خود را حداقل می‌کند. این اظطراب از دست دادن کار و یا بروز جادثه ضمن کار است که فرد را متقاضی دریافت بیمه می‌کند.

جمعیت یکی از عوامل موثر بر تقاضا است. توانایی مالی که ناشی از داشتن سطح درآمدی مناسب است. خود منوط به اشتغال برای کسب درآمد است. پس اشتغال، عامل ابتدایی برای ارتقای توان مالی فرد به حساب می‌آید. اشتغال یا نقطه مقابل آن بیکاری می توانند عامل موثری بر تقاضای بیمه‌های اشخاص معرفی شوند. علاوه بر آن بسیاری از انواع پوشش‌های بیمه‌های اشخاص به عنوان مکمل بیمه‌های اجتماعی ویژه شاغلان است و افراد حتی درصورت شاغل بودن در یک فعالیت کاری می توانند از مزایای این بیمه بهره‌مند شوند. همچنین درآمد را یک عامل اثرگذار معرفی کردیم، چرا که فرد در صورت احراز توانایی مالی عملا در سطوح درآمدی بالاتری قرار می‌گیرد و برای افزایش تامین خود بیش از پیش دقت می کند. می توان بالا بودن سهم حق بیمه‌های اشخاص در کشورهای پردرآمد را ناشی از همین علت دانست.

ارتباط مستقیم بین بیمه زندگی و درآمد سرانه می تواند وجود داشته باشد. به طوری که اگر درآمد سرانه زیاد شود، تقاضای بیمه زندگی هم زیاد می‌شود و نسبت بیمه زندگی به حق بیمه سرانه بیشتری افزایش پیدا می‌کند. اما کشورهای با درآمد سرانه بالایی وجود دارند که دارایی بیمه سرانه به مراتب پایین هستند، بنابراین درآمد شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. به این مفهوم که بالا بودن درآمد سرانه لزوما توسعه بیمه زندگی را در پی نخواهد داشت و این در حالی است که مشاهده می شود که برخی از کشورها مثل چین با درآمد سرانه پایین، بیمه سرانه بالا دارند.

تورم نیز عامل موثر دیگری بر تقاضای بیمه است که گاه اثر خود را به طور مستقیم و گاه معکوس نشان می‌دهد. محصولات بازار بیمه به هر منظور و با استفاده از هر مکانیسم در کشورهای بسیاری با مشکل طراحی در دوران تورمی رو به رو هستند. شرایط تورمی، دشمن بیمه ‌های زندگی است و تمام نتایج آن را خنثی می کند (جلالی لواسانی، 1384).