تحقیق رایگان درمورد معادله ساختاری

تعهد بالاتر به مدرسه با سطوح پایین‎تر رفتار انحرافی مرتبط است.
در نمونه‎ای متشکل از 4263 دانش‎آموز پایه‎های ششم تا هشتم از هفت مدرسه راهنمایی در آمریکا، سیمونز ـ مورتون و دیگران (1999) نشان دادند که پیوند با مدرسه به‎طور مثبت با سازگاری در مدرسه و جوّ ادراک شده مدرسه، و به‎طور منفی با رفتار مشکل‎آفرین مرتبط است. بر اساس نتایج این تحقیق، رفتار مشکل‎آفرین در پسران بالاتر از دختران و در دانش‎آموزان پایه‎های بالاتر بیشتر بود. پیوند با مدرسه، جوّ مدرسه و سازگاری در مدرسه در دختران بیشتر از پسران بود و به‎طور معناداری از یک پایه به پایه دیگر کاهش می‎یافت.
بانی و دیگران (2000) در نمونه‎ای از 3491 نفر دانش‎آموز پایه‎های هفتم تا دوازدهم با میانگین سنی 15 سال، با روش آماری رگرسیون، به این نتیجه دست یافتند که کاهش پیوند با مدرسه با افت وضعیت سلامتی،

افزایش دیدارهای خانگی پرستار مدرسه، مصرف سیگار، و فقدان مشارکت در فعالیت‎های فوق برنامه مرتبط
است.
براون (2000) در نمونه‎ای متشکل از 1756 نوجوان 13 تا 17 ساله، در پاسخ به یکی از پرسش‎های تحقیق خود در این باره که آیا پیوند با مدرسه با کاهش احتمال رفتارهای مشکل‎آفرین مرتبط است، به این نتیجه دست یافت که پیوند با مدرسه به‎طور معناداری با کاهش احتمال رفتار مشکل‎آفرین ارتباط دارد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ویتلاک(2003) نشان داده است که پیوند با مدرسه، نوجوان را در مقابل خشونت، رفتار جنسی مخاطره‎آمیز، مصرف مواد و ترک تحصیل محافظت می‎کند. نوجوانی که در مدرسه احساس خوبی داشته باشد، با بزرگسالان مدرسه احساس دلبستگی زیادی کند و به مدرسه احساس تعلق داشته باشد، بیشتر احتمال دارد که در زمان مدرسه و خارج از مدرسه وقت زیادی را صرف فعّالیّت‎های مثبت کند. دو عامل سن و تا حدی کمتر جنس پیوند با مدرسه را پیش‎بینی می‎کنند. در مطالعات انجام شده، رابطه بین جنس و پیوند با مدرسه بی‎ثبات، ولی رابطه بین سن و پیوند با مدرسه باثبات و مستمر بوده است؛ یعنی، نوجوانان سنین بالاتر کمتر با مدرسه پیوند دارند.
سامروف و دیگران (2004) تغییرات در مشکلات رفتار ارتباطی (ترکیبی از خشم، رفتار پرخاشگرانه و بزهکاری) را در 1191 دختر و پسر آمریکایی آفریقایی‎تبار و سفیدپوست از اوایل نوجوانی تا اواخر نوجوانی و نقش خانواده، همسال و مدرسه را در این نوع مشکلات بررسی کردند. آنها به این نتیجه دست یافتند که نقش مدرسه از سایرعوامل بافتی طیّ اوایل نوجوانی (مدرسه راهنمایی) تاثیرگذارتر است.
شوارتز و دیگران (2006) در تحقیقی با عنوان نقش بافت بوم تحولی و خودپنداشت در نشانگان افسردگی و برونیسازی‎شده در نمونه‎ای متشکل از 167نفر نوجوان (61 درصد پسر؛ میانگین سنی 12,39 سال، گروه سنی 10 تا 14 سال) و مراقبان اصلی آنها به این نتیجه دست یافتند که پیوند با مدرسه به‎طور معناداری با نشانگان برونی‎سازی‎شده ارتباط منفی دارد. این هم در مورد گزارشات نوجوان و هم گزارشات والدین از رفتار مشکل‎آفرین برونی‎سازی‎شده صادق بود.
شوارتز و دیگران (2009) در نمونه‎ای متشکل از 227 نفر نوجوان پرخطر (63 درصد پسر؛ میانگین سنی 13,97 سال) و والدین آنها (عمـدتاً مـادران) به این نتیجـه دست یـافتند که متغیرهـای مـرتبط با مـدرسـه
(حمایت معلم، پیوند با مدرسه، حمایت همکلاسی‎ها) به‎طور معناداری با رفتار مشکل‎آفرین (مشکلات رفتار ارتباطی، مصرف مواد، فعالیت جنسی زودهنگام) گزارش شده از سوی نوجوانان ارتباط منفی دارد.
ونگ1، سلمـن، دیسهیون و استورم شـاک2(2010) با بهـره‎گیری از چهـارچـوب بوم‎شناختی، چگونـگی
ادراک‎های نوجوانان را از جوّ مدرسه در پایه ششم، و همبستگی آن را با احتمال اشتغال به رفتار مشکل‎آفرین و فراوانی این رفتار در پایه‎های هفتم و هشتم در 677 دانش‎آموز در آمریکا بررسی کردند. بر اساس نتایج این پژوهش، هم در گروه دختران و هم در پسران، نسبت دانش‎آموزانی که جوّ مدرسه را در سال‎های راهنمایی مثبت گزارش کرده بودند، کاهش یافت ولی اشتغال به رفتار مشکل‎آفرین افزایش یافت. سطوح بالاتر نظم و ترتیب مدرسه و روابط مثبت دانش‎آموز ـ معلم با احتمال و فراوانی کمترِ اشتغال به رفتار مشکل‎آفرین در آینده، ارتباط داشت.
در ایران،”روابط ساده و چندگانه عملکرد خانواده و جوّ روانی ـ اجتماعی کلاس با ناسازگاری”380 نفر دانش‎آموزان پسر سال اول دبیرستان شهر اهواز در تحقیق امان‎اللهی فرد در سال 1384 با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. یافته‎ها نشان دادند که بین عملکرد خانواده و جوّ روانی اجتماعی کلاس با ناسازگاری کلی و ناسازگاری عاطفی، آموزشی و اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. ترکیب عملکرد خانواده و جوّ روانی ـ اجتماعی کلاس پیش‎بینی‎کننده معناداری برای ناسازگاری دانش‎آموزان است و 27 درصد واریانس ناسازگاری دانش‎آموزان را تبیین می‎کند.
همان‎طور که ملاحظه می‎شود، نتایج پژوهش‎ها مبیّن رابطه منفی پیوند با مدرسه و رفتار مشکل‎آفرین برونی‎سازی‎شده هستند.
5ـ2 عوامل بافتی و رفتار مشکل‎آفرین: واسطه‎گری هویت
همان‎طور که بارون1و کنی2(1986) بیان کرده‎اند، روان‎شناسان از دیرباز اهمیت متغیرهای واسطه‎گر را به رسمیت شناخته‎اند. وو3و سومبو4(2008) اشاره می‎کنند که الگوی محرک ـموجود زنده ـ پاسخِ وودورث5 (1927)، یکی از اولین آثاری است که واسطه‎گری در آن معرفی شده است. اما به‎طور تجربی، در دهه 1980 بود که با طرح راهبردها و تحلیلِ داده‎های این نوع الگوها از سوی یک گروه از پژوهشگرانِ شخصیت و سازمانی همچون بارون و کنی 1986)، جیمز6و برت7(1984) و نیز جود8و کنی (1981)، واسطه‎گری مورد توجه قرار گرفت.
متغیرهای واسطه‎گر سازه‎های رفتاری، زیست‎شناختی، روان‎شناختی و اجتماعی هستند که اثر یک متغیر را بر متغیر دیگر منتقل می‎کنند. واسطه‎گری راهی است که یک پژوهشگر بتواند فرایند یا سازوکاری را که یک متغیر بر متغیر دیگر تأثیر می‎گذارد، تبیین کنند (مک کینون9، فیرچایلد10 و فریتز11، 2007).
نقش واسطه‎گر هویت در رابطه بین متغیر بافتی کنش‎وری خانوادگی و رفتار مشکل‎آفرین در تحقیقی مقطعی که شوارتز و دیگران (2005) در 181 نفر نوجوان اسپانیایی مهاجر در آمریکا با میانگین سنی 12,7 سال (92 پسر، 89 دختر) و مراقبان اصلی‎شان (عمدتاً مادران) انجام دادند، مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهشگران بر اساس روش الگویابی معادله ساختاری به این نتیجه دست یافتند که کنش‎وری ضعیف خانوادگی با افزایش سردرگمی هویت در ارتباط است. الگوهای معادله ساختاری نشان دادند که 20 درصد رابطه بین کنش‎وری خانوادگی و رفتار مشکل‎آفرین به‎طور غیر مستقیم از خلال هویت عمل می‎کند. در این تحقیق، کنش‎وری خانوادگی از طریق گزارش‎های نوجوان و والد و بر حسب نشانگرهای دل‎مشغولی والدین در مورد زندگی نوجوان، والدگری مثبت، حمایت والدین و ارتباط با نوجوان اندازه‎گیری شده است. در این پژوهش، تفاوت‎های جنسی در روابط بین کنش‎وری خانوادگی، هویت و رفتار مشکل‎آفرین نیز بررسی شد و نتایج نشان داد که بین دختران و پسران تفاوتی در این الگو وجود ندارد.
شوارتز و دیگران (2009) در نمونه‎ای متشکل از 227 نفر نوجوان پرخطر اسپانیایی در آمریکا (63 درصد پسر با میانگین سنی 12,37 و والدین آنها (عمدتاً مادران) به منظور بررسی نقش واسطه‎گر هویت قومی و هویت شخصی در رابطه بین کنش‎وری مدرسه و کنش‎وری خانوادگی و رفتار مشکل‎آفرین، به نتیجه‎ای مبنی بر نقش واسطه‎گر متغیرهای هویت دست نیافتند.
همان‎طور که ملاحظه شد، پژوهش‎های انجام‎شده در باب واسطه‎گری هویت در یک پژوهش، نقش واسطه‎گر آن را در رابطه با کنش‎وری خانوادگی و رفتار مشکل‎آفرین نشان داده و در پژوهشی دیگر، هویت نقش واسطه‎گر در رابطه بین کنش‎وری خانوادگی و مدرسه، و رفتار مشکل‎آفرین نداشته است. در نهایت، در ایران نیز پژوهشی که به بررسی واسطه‎گری هویت در رابطه با عوامل بافتی و رفتار برونی‎سازی‎شده پرداخته باشد، گزارش نشده است.
فرایند روش‎شناختی پژوهش
فصل سوم

1ـ3 طرح و روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع غیر آزمایشی است که در آن از روش تحقیق همبستگی بهره گرفته شده است. در این پژوهش از روش آماری پیشرفته الگویابی معادله ساختاری با استفاده از نرم‎افزار لیزرل، سود جسته‎ایم. در ادامه به الگویابی معادله ساختاری، با عنوان روی‎آورد آماری پژوهش خواهیم پرداخت.
2ـ3 روی‎آورد آماری پژوهش: الگویابی معادله ساختاری
الگویابی معادله ساختاری، مجموعه‎ای از فنون آماری است که امکان می‎دهد روابط بین یک یا چند متغیر مستقل (پیوسته1یا گسسته2)، و یک یا چند متغیر وابسته (پیوسته یا گسسته) بررسی شوند. متغیرهای مستقل و وابسته می‎توانند متغیرهای اندازه‎گیری‎شده3(مستقیماً مشاهده‎شده) یا متغیرهای نهفته4(مشاهده‎نشده یا مستقیماً مشاهده‎نشده) باشند (اولمان5و بنتلر6، 2003).
الگویابی معادله ساختاری ترکیبی از تحلیل عاملی7و تحلیل مسیر8 است. بدین ترتیب، دارای دو مؤلفه است: الگوی اندازه‎گیری9و الگوی ساختاری10. الگوی اندازه‎گیری روابط بین متغیرهای مشاهده‎شده و سازه یا سازه‎هایی است که آن متغیرها فرض می‎شود که اندازه‎گیری می‎کنند. در مقابل، الگوی ساختاری روابط بین سازه‎ها را توصیف می‎کند. برای آزمونگری الگوی اندازه‎گیری، از تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته می‎شود و عوامل مفروض، متغیرهای نهفته نامیده می‎شوند. معادله‎ها در سنجش ساختاری الگو، روابط مفروض بین متغیرهای نهفته را مشخص می‎سازند (وستون11و گور12، 2005). فرایند الگویابی معادله ساختاری پیرامون دو گام دور می‎زند: اعتباریابی الگوی اندازه‎گیری و برازش الگوی ساختاری (گارسون13، 2008).
بهره‎گیری از الگویابی معادله ساختاری مزیت‎هایی دارد که از آن جمله‎‎اند (1) وقتی روابط بین عوامل مورد بررسی قرار می‎گیرد، روابط خطای اندازه‎گیری14 ندارند؛ زیرا خطا برآورد و برداشته15 می‎شود و فقط واریانس
مشترک1باقی می‎ماند؛ (2) پایایی2 اندازه‎گیری را می‎توان از طریق برآورد کردن و برداشتن خطای اندازه‎گیری در تحلیل تبیین کرد؛ (3) روابط پیچیده را می‎توان مورد بررسی قرار داد. وقتی پدیده‎های مورد علاقه پیچیده و چند بعدی هستند، الگویابی معادله ساختاری تنها تحلیلی است که امکان می‎دهد کلیه روابط به‎طور همزمان و کامل آزمون شوند و در نهایت (4) در علوم اجتماعی اغلب فرضیه‎هایی در سطح سازه مطرح‎اند. با دیگر روش‎های آماری، فرض‎هایی که در سطح سازه‎اند، در سطح متغیر اندازه‎گیری‎شده (یک متغیر مشاهده‎شده با خطای اندازه‎گیری) آزمون می‎شوند. عدم تطابق3 بین سطح فرضیه و سطح تحلیل ـ اگرچه مشکل‎آفرین است و اغلب نادیده گرفته می‎شوند ـ ممکن است به نتیجه‎گیری‎های نادرستی منجر شود. یک مزیت متمایز الگو‎یابی معادله ساختاری، توانایی‎ آن در آزمون فرضیه‎هایی در سطح سازه است (اولمان و بنتلر، 2003).
الگویابی معادله ساختاری همچون دیگر روش‎های آماری دارای مفروضه‎هایی است و اجرای آن مراحلی را دربر می‎گیرد که در ادامه به‎طور خلاصه به آنها اشاره می‎کنیم.
1ـ2ـ3 الگویابی معادله ساختاری: مفروضه‎ها، گام‎ها و شاخص‎های برازندگی
مفروضه‎های الگویابی معادله ساختاری عبارت‎اند از: (1) نرمال بودن4 توزیع متغیرها، (2) وجود رابطه خطی بین متغیرها، (3) متغیرهای مشاهده‎شده چندگانه، (4) الگوی زبرمانند5، (5) عدم هم‎خطی چندگانه بین متغیرهای نهفته برون‎زا و درون‎زا، و در نهایت (6) فاصله‎ای بودن مقیاس اندازه‎گیری (گارسون، نقل از زین‎آبادی، 1388).
مفروضه اول بر اساس ارزش مطلق شاخص‎های چولگی6و کشیدگی7 مورد بررسی قرار گرفته است. کلیه متغیرها دارای ارزش مطلق چولگی کمتر از 3 و ارزش مطلق کشیدگی کمتر از 10 هستند (کلاین8، 2011). در مورد مفروضه دوم، ماتریس همبستگی بین متغیرها نشان می‎دهد که بیشتر متغیرها رابطه خطی دارند. مفروضه سوم، بر مبنای حضور بیش از سه نشانگر برای متغیرهای برون‎زا و درون‎زا رعایت شده است. در مورد مفروضه چهارم باید گفت که الگوهایی زبرمانند هستند که بیش از یک جواب دارند ( اما یکی از آنها بهترین است) و از طریق آن جواب‎ها، برآورد هر پارامتر ممکن می‎شود. برنامه‎های نرم‎افزاری الگو‎یابی معادلات ساختاری، بررسی‎های همانندی الگو را به عنوان بخشی از فرایند برازش‎دهی الگو انجام می‎دهند و معمولاً در باره شرایط زیرمانندی1هشدارهای منطقی و مستدل به دست می‎دهد (هومن، 1384). بر اساس برونداد برنامه لیزرل، هیچ هشداری مبنی بر زیرمانندی داده نشد. در باب مفروضه پنجم کلاین (2005، نقل از وستون و گور، 2005) اشاره می‎کند که همبستگی‎های دو متغیری بیش از 85/0 r = مبیّن مسئله هم‎خطی چندگانه است. همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان داد که این مفروضه رعایت شده و در نهایت، مفروضه ششم بر اساس ماهیت داده‎ها رعایت شده است.
مسئله داده‎های از دست‎رفته2و حجم نمونه هم به عنوان مفروضه‎های الگویابی معادله ساختاری مطرح گردیده‎اند (هومن، 1384). کلاین (2011) بر این عقیده است که کمتر از 5 درصد داده از دست‎رفته برای هر متغیر در نمونه بزرگ، قابل توجه نیست.
در باب حجم نمونه در روش الگویابی معادله ساختاری دیدگاه‎های متفاوتی مطرح شده است. جیمز استیونس3 برای تحلبل رگرسیون چندگانه با روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد4، 15 نفر برای هر متغیر اندازه‎گیری‎شده پیشنهاد می‎کند و چون الگویابی معادله ساختاری از برخی جهات ارتباط تنگاتنگی با رگرسیون چندگانه دارد، 15نفر به ازای هر متغیر اندازه‎گیری‎شده غیر معقول نیست (بخش آمار و محاسبه علمی5 دانشگاه تگزاس، 2001). بومسما6(1983، نقل از تاباچنیک7 و فیدل8، 2001) اندازه نمونه حدود 200 نفر را برای الگوهای کوچک تا متوسط و 500 نفر را برای الگوهای بزرگ کافی می‎داند. برخی دیگر (مثلاً یورسکوگ9و سوربوم10، 1984، نقل از هومن، 1385) 100 نفر برای یک مطالعه کوچک (شاید با چهار یا پنج متغیر) تا 30 آزمودنی برای هر متغیر را مطرح ساخته‎اند. در پژوهش حاضر، 613 نفر ( 314 دختر و 299 پسر) شرکت داشتند.
از نظر کلاین (2011) شش گام بنیادی الگویابی معادله ساختاری، که در حقیقت در برگیرنده شیوه سرگیری11 هستند، عبارت‎اند از: (1) تدوین12 الگو، (2) ارزشیابی همانندی13 الگو، (3) انتخاب اندازه‎ها (عملیاتی‎سازی سازه‎ها) و جمع‎آوری، آماده‎سازی، و غربال داده‎ها، (4) برآورد14 الگو، (5) تدوین مجدد15 الگو و در نهایت (6) گزارش نتایج. در این پژوهش کلیه گام‎ها درنظرگرفته شدند.
برای ارزشیابی برازندگی الگو، شاخص‎های گوناگونی وجود دارد. هوپر1، کاگلن2و مالن3(2008) در مقاله‎ای با عنوان الگویابی معادله ساختاری: دستورالعمل‎هایی برای تعیین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *