قابلیت اطمینان

نرخ موفقیت

در جدول ۳-۲ لیستی از معیار‌های کیفی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد به همراه نحوه محاسبه ارزش مجموع آن معیار کیفی در ساختار‌های مختلف آورده شده است. در جدول بالا در دو ساختار ترتیبی و انشعابی به این دلیل که تمامی سرویس‌های واقعی که بر اساس این دو ساختار با یکدیگر ترکیب می‌شوند باید فراخوانی شوند از عملگر‌های جمع و ضرب استفاده می‌کنیم و تنها یک حالت استثنا برای ساختار انشعابی وجود دارد که در محاسبه معیار کیفی زمان اجرا و زمان تأخیر از عملگر ماکسیمم استفاده می‌شود.
برای ساختار شرطی از عملگر‌های ماکسیمم و مینیمم برای محاسبه ارزش مجموع معیار‌های کیفی استفاده می‌شود چون ساختار شرطی یک ساختار غیرقطعی و احتمالی می‌باشد بنابراین باید بدترین حالت ممکن را در نظر گرفت. در ساختار حلقه نیز یک سرویس به اندازه k بار تکرار می‌شود. برای محاسبه مجموع ارزش معیار‌های کیفیت سرویس در سه معیار دسترس پذیری و قابلیت اطمینان و نرخ موفقیت چون از جنس درصد می‌باشند هرکدام را به توان k می‌رسانیم و برای سایر معیار‌ها در k ضرب می‌کنیم.
برای محاسبه میزان برازندگی یک سرویس مرکب در گام اول مقادیر هر یک از معیار‌های کیفیت سرویس را با توجه به ساختار‌های متفاوتی که برای هر یک از آن‌ها در جدول ۳-۲ آمده است، به طور جداگانه جمع می‌نماییم و بدین صورت ارزش مجموع تمامی معیار‌های کیفی در یک سرویس مرکب محاسبه می‌شود. در گام دوم ارزش مجموع هر یک از معیار‌های کیفی بدست آمده در گام قبل را توسط مکانیزمی که در ابتدای فصل به آن اشاره شده است بی مقیاس کرده و در نهایت مقادیر بدست آمده بعد از اعمال وزن‌هایی که کاربر برای هر معیار تعیین کرده است با یکدیگر جمع می‌شوند تا میزان برازندگی یک سرویس مرکب محاسبه شود. فرض کنید کاربری درخواستی را برای ترکیبی از وب سرویس‌ها ارائه می‌دهد و فرایند مورد نظر کاربر شامل ۸ فعالیت می‌باشد(شکل۳-۳). برای هر فعالیت یک سرویس انتزاعی وجود دارد که هرکدام نیز از تعدادی سرویس واقعی با معیار‌های کیفیت سرویس متفاوتی تشکیل شده‌اند.
شکل ۳-۳ : ارزش مجموع معیار‌های کیفی با توجه به ساختار‌های مختلف
همان طور که در شکل بالا نشان داده شده است در محاسبه مجموع ارزش معیار‌های کیفی، سرویس‌هایی که در اتصال با یکدیگر از یک ساختار استفاده می‌کنند را یک سرویس مجازی در نظر گرفته و آن سرویس مجازی نیز می‌تواند خود با سرویس‌های دیگر با ساختار‌های متفاوت در اتصال باشد. برای مثال در شکل بالا دو سرویس , با ساختار ترتیبی با یکدیگر ترکیب شده‌اند که سرویس مجازی Sequential (,) را تشکیل می‌دهند و خود این سرویس مجازی به صورت انشعابی با سرویس ترکیب می‌شود که سرویس مجازی Fork (Sequential (,),) را تشکیل می‌دهد و به همین صورت نوع ساختار و نحوه اتصال سایر سرویس‌های انتزاعی با یکدیگر تعیین می‌شود.
شکل ۳-۴ : نمای ساده شده از ارزش مجموع معیار‌های کیفی
از آنجا که ترکیب سرویس‌ها در رویکرد ارائه داده شده پویا می‌باشد و هر کاربر ترکیب خاص خود را درخواست می‌کند. بنابراین برای محاسبه میزان برازندگی ترکیب مورد نظر کاربر در ابتدا باید مدل ساختاری برای معیار‌های کیفیت سرویس گوناگون در فرایند مورد نظر کاربر تعیین شود. برای مدل فرایندی فوق پس از تجزیه و تحلیل صورت گرفته بر روی مدل همان طور که از شکل ۳-۴ مشخص است مدل ساختاری(SM) آن برای هر یک از معیار‌‌های کیفیت سرویس از رابطه ۳-۳ بدست می‌آید. با جایگزین نمودن مقادیر هر یک از معیار‌های کیفی در مدل ساختاری بدست آمده میزان ارزش آن معیار در ترکیبی از سرویس‌ها محاسبه می‌شود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

رابطه ۳-۳ =Sequential (), Fork (Sequential (,),),, Conditional (,),)

در ادامه برای محاسبه میزان برازندگی یک سرویس مرکب کافی است از روابط ۳-۱ و ۳-۲ که توضیح آن قبلاً داده شده است استفاده نماییم برای ‌ هایی که رابطه معکوس با معیار‌های کیفیت دارند، مانند زمان پاسخگویی و زمان تأخیر، را در رابطه ۳-۲ و برای سایر ها را در رابطه ۳-۱ قرار دهیم.
در نتیجه میزان برازندگی سرویس مرکب ایجاد شده در شکل ۳-۳ از رابطه زیر بدست می‌آید:

رابطه ۳-۴