۷۰

۷۰

۹۰

۹۵

۹۵

اگر فرض کنیم وب سرویس‌های واقعی که مقادیر معیار‌های کیفیت سرویس آن‌ها در جدول ۳-۳ آمده است به ترتیب برای سرویس‌های انتزاعی که در فرایند بالا آمده است انتخاب شوند برای محاسبه تابع برازندگی ترکیب وب سرویس‌ها در فرایند شکل(۳-۳) به صورت زیر عمل می‌کنیم:
در گام اول با استفاده از مدل ساختاری که از مؤلفه واسط کاربری در چارچوب ارائه داده شده وارد رویکرد شده است، مجموع ارزش هر یک از معیار‌های کیفی در ترکیب سرویس‌ها را به طور جداگانه محاسبه می‌نماییم:
مجموع ارزش معیار زمان پاسخگویی:
=Sequential (), Fork (Sequential (,),),, Conditional (,),)
=Sequential (, Fork (Sequential (,),),, Conditional (,),)
=۴۶۰
مجموع ارزش معیار زمان تأخیر:
=Sequential (), Fork (Sequential (,),),, Conditional (,),)
=Sequential (, Fork (Sequential (,),),, Conditional (,),)
= ۴۳۵
مجموع ارزش معیار قابلیت اطمینان:
=Sequential (), Fork (Sequential (,),),, Conditional (,),)
=Sequential (0.8 , Fork (Sequential (,0.75),0.9),, Conditional (,),)
=۰٫۲۰۱۳۸
مجموع ارزش معیار دسترس پذیری:
=Sequential (), Fork (Sequential (,),),, Conditional (,),)
=Sequential ( , Fork (Sequential (,),),, Conditional (,) ,)
=۰٫۲۹۶۵۱۴
مجموع ارزش معیار نرخ موفقیت:
=Sequential (), Fork (Sequential ( , ) , ) , , Conditional (,),)
=Sequential (, Fork (Sequential (,) , ), , Conditional (,) ,)
=۰٫۲۰۳۴۹
همان طور که مشخص است مجموع ارزش‌های بدست آمده از معیار‌های کیفی از جنس‌های مختلفی می‌باشند و برای اینکه قابل جمع با یکدیگر باشند باید آن‌ها را بی مقیاس سازیم. برای انجام این امر همان طور که قبلاً نیز اشاره شده است علاوه بر ارزش مجموع هر یک از معیار‌های کیفیت سرویس در مدل ساختاری، باید مجموع ارزش ماکسیمم و مینیمم هر یک از معیار‌های کیفیت سرویس را نیز در مدل ساختاری محاسبه کنیم. برای محاسبه مجموع ارزش ماکسیمم و مینیمم تنها کافی است مقدار ماکسیموم و یا مینیموم هر معیار کیفیت سرویس را در مدل ساختاری قرار دهیم مقادیر حاصله از مجموع ارزش ترکیب هر یک از معیارهای کیفیت سرویس که در بالا محاسبه آن آوده شده و همچنین مجموع ارزش ماکسیمم و مینیمم هر یک از معیار‌های کیفیت سرویس در جدول ۳-۴ نشان داده شده است.
جدول ۳-۴ : مجموع ارزش ماکسیمم و مینیمم معیار‌های کیفیت سرویس

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

معیار کیفی زمان پاسخگویی (میلی ثانیه) زمان تأخیر (میلی ثانیه)