شکل ۳-۱۰: تغییر جای استعمارگر و مستعمره

شکل ‏۳-۱۱: کل امپراطوری،پس از تغییر موقعیت‌ها

۳-۵-۳-۴ قدرت کل یک امپراطوری
. قدرت کل هر امپراطوری به دو بخش تشکیل دهنده آن بستگی دارد. در حالت کلی قدرت کل امپراطوری را می‌توان به صورت مجموع قدرت کشور استعمارگر به اضافه درصدی از قدرت میانگین مستعمرات آن تعریف نمود.

رابطه ۳-۹

که در آن میزان برازندگی کل امپراطوری ام و عددی مثبت است که معمولاً بین صفر و یک و نزدیک به صفر در نظر گرفته می‌شود. بعد از مشاهده نتایج شبیه سازی به این نتیجه رسیدیم که مناسب‌ترین مقدار برای برابر ۰٫۰۵ است.
۳-۵-۳-۵ رقابت استعماری
رقابت استعمارگران بدین صورت می‌باشد که آن‌ها برای تصاحب ضعیف‌ترین مستعمره از ضعیف‌ترین استعمارگر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا آن مستعمره را تصاحب کنند بنابراین هر امپراطوری‌ای که نتواند بر قدرت خود بیفزاید و قدرت رقابت خود را از دست بدهد، در جریان رقابت‌های امپریالیستی، حذف خواهد شد و به مرور زمان، امپراطوری‌های ضعیف، مستعمرات خود را از دست داده و امپراطوری‌های قوی‌تر، این مستعمرات را تصاحب کرده و بر قدرت خویش می‌افزایند. رقابت استعماری بر اساس قدرت کل امپراطوری مدل شده است، در این رقابت هر استعمارگر شانسی برای جذب مستعمرات ضعیف به خود دارد و برای تصاحب این مستعمرات، رقابتی میان کلیه امپراطوری‌ها ایجاد می‌شود. مستعمرات مذکور، لزوماً توسط قوی‌ترین امپراطوری، تصاحب نخواهند شد، بلکه امپراطوری‌های قوی‌تر، شانس بالاتری برای تصاحب آن دارند. مکانیزم این تخصیص بر اساس الگوریتم چرخ رولت صورت می‌گیرد شکل ۳-۱۲ شمای کلی رقابت استعمارگران را نشان می‌دهد. در ادامه رقابت‌های امپریالیستی، امپراطوری‌های ضعیف به تدریج مستعمرات خود را از دست داده و مستعمراتشان به دست امپراطوری‌های قوی‌تر می‌افتند. زمانی که یک امپراطوری تمامی مستعمرات خود را از دست داده باشد آن امپراطوری سقوط کرده و حذف شده تلقی می‌شود.
پس از مدتی، همه امپراطوری‌ها، سقوط کرده و تنها یک امپراطوری خواهیم داشت و بقیه کشورها تحت کنترل این امپراطوری واحد، قرار می‌گیرند در چنین موقعیتی رقابت امپریالیستی به پایان رسیده و به عنوان یکی از شروط توقف، الگوریتم متوقف می‌شود.
شکل ۳-۱۲ : شمای کلی رقابت استعماری: امپراطوری‌های بزرگ‌تر، با احتمال بیشتری، مستعمرات امپراطوری‌های دیگر را تصاحب می‌کنند.
شبه کد مربوط به الگوریتم رقابت استعماری در شکل ۳-۱۳ آمده است:
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.