تعیین نقش پیش بین مکانیزم های دفاعی و نارسایی هیجانی در عملکرد ورزشی ورزشکاران۹۳- قسمت ۷

فایل های دانشگاهی

عملکرد
عملکرد را ارزشهای کلی مورد انتظار سازمان از تکه‌های مجزای رفتاری تعریف می‌کنند که هر فرد در طول دوره‌ای مشخص از زمان انجام می‌دهد (ماتاویدلو[۳۱]، ۲۰۰۳).
بورمن و ماتاویدلو بین عملکرد وظیفه‌ای و عملکرد زمینه‌ای تمایز قائل شدند. آن بخش از عملکرد که معمولاً در شرح شغل رسمی وجود دارد عملکرد وظیفه‌ای و آن بخش که به صورت رفتاری به اثربخشی سازمان از طریق اثر بر زمینه‌های روانشناختی، اجتماعی و سازمانی کار کمک می‌کند، عملکرد زمینه‌ای نامیده می‌شود (ماتاویدلو، ۲۰۰۳).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ایجاد تمایز بین عملکرد وظیفه‌ای و عملکرد زمینه‌ای به طرح نظریه‌ای در مورد تفاوتهای فردی در این زمینه می‌ انجامد. یکی از بخش‌های مهم این نظریه عبارت از مقایسه استحکام نسبی رابطه بین تفاوت‌های فردی و عملکرد وظیفه‌ای و زمینه‌ای است (جاواهر و کار[۳۲]، ۲۰۰۷).
عملکرد یعنی اندازه‌گیری نتایج و این که آیا کار را خوب انجام داده ایم یا نه (رابینز[۳۳]، ۲۰۰۵). عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می‌دهند (گریفین[۳۴] ۱۳۷۵). عملکرد واژه‌ای است که هم مفهوم فعالیت برای انجام کار و هم نتیجه کار را یکجا در بر دارد (یمنی، ۱۳۷۳). بر اساس تعریف آخر، عملکرد هم مفهوم رفتار کاری و هم مفهوم رسیدن به اهداف را در بر می‌گیرد. این تعریف به طور ضمنی به انواع نظام‌های ارزشیابی عملکرد اشاره دارد.
سه نوع نظام ارزشیابی عملکرد وجود دارد که متأثر از تعاریف گوناگون عملکرد است:
الف) نظام ارزشیابی مبتنی بر خصایص یا ویژگی‌های فردی: توانایی‌ها یا سایر ویژگی‌های شخصی کارکنان را ارزیابی می‌کند؛
ب) نظام ارزشیابی مبتنی بر رفتار: میزان بروز رفتار‌های خاص و نسبتاً مشخص را توسط کارکنان در حین کار ارزیابی می‌کند؛
ج) نظام ارزشیابی نتیجه گرا: میزان برآورده شدن حداقل انتظارات شغلی تعیین شده برای یک کارمند را مورد سنجش و ارزشیابی قرار می‌دهد (حقیقی و رعنایی، ۱۳۷۶).
بخش دوم:ادبیات پیشینه ی تحقیق
اقدسی و کریمی(۲۰۱۴) در تحقیقی با عنوان ” ارتباط بین هوش هیجانی و مکانیزم های دفاعی در عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته های منتخب” نتایج نشان داد رابطه ی مثبتی بین عملکرد، هوش هیجانی و نوع مکانیزم دفاعی بین ورزشکاران منتخب وجود دارد.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
بشارت و همکاران(۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان” ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺎرسایی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن در ﺑﯿﻤﺎران ﺟﺴﻤﺎﻧﯽﺳﺎزی، ﺑﯿﻤﺎران اﺿﻄﺮاﺑﯽ و اﻓﺮاد ﻋﺎدی ” ﻧﺸﺎن دادند ﮐﻪ ﻣﯿﺎن راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن و ﻧﺎرسایی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن و ﻧﺎرسایی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﮐﻞ اﻋﻀﺎ ی ﻧﻤﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد.
حاتمی، خورشیدی ، بهرامی احسان، رحیمی، حاتمی (۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان نقش سطوح پردازش و هم خوانی خلقی در بازشناسی واژه های هیجانی در افراد دارای نارسایی هیجانی نشان دادند گروه نارسایی هیجانی بالا واژه های هیجانی کمتری را نسبت به گروه نارسایی هیجانی پایین بازشناسی می کنند و در هردو سطح پردازش ادراکی و معنایی ضعیف تر عمل کردند. هم چنین در سطح پردازش معنایی اختلال بیشتری نسبت به سطح پردازش ادراکی داشتند و شرایط هم خوانی یا ناهم خوانی خلقی تاثیری در بازشناسی واژه های هیجانی در آنها نداشت.
تقوی، نجفی، کیان ارثی، آقایان(۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان مقایسه ی نارسایی هیجانی، مکانیزم های دفاعی و اضطاب صفت- حالت در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی و افراد عادی نشان داد که میانگین نمرات نارسایی هیجانی، مکانیزم های دفاعی، و اضطراب صفت – حالت در بین افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی، و افراد عادی تفاوت معناداری دارد. میانگین نمرات ابعاد دشواری در شناسایی احساس ها و دشواری در توصیف احساس های نارسایی هیجانی، اضطراب صفت و مکانیزم دفاعی ناپخته در افراد مبتلا به اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی نسبت به افراد عادی بالاتر بود. نمرات بعد تفکر برون مدار نارسایی هیجانی و مکانیزم دفاعی پخته در افراد عادی در مقایسه با گروه های بالینی میانگین بالاتری را به خود اختصاص داده بود. هیچ گونه تفاوت معناداری در میانگین نمرات مکانیزم دفاعی روان آزرده در بین گروه ها مشاهده نشد. هم چنین نتایج پژوهش نشان داد که میگین نمرات اضطراب حالت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نسبت به افراد مبتلا به افسردگی اساسی و افراد عادی بالاتر است.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
فرجاد و همکاران(۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان”رابطه ی سازمان شخصیت با مکانیزم دفاعی” ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ (دﻓﺎعﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ، ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﻮﯾﺖ و آزﻣﻮنﮔﺮی واﻗﻌﯿﺖ)؛ بعد دﻓﺎع ﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ، ﺳﺒﮏ دﻓﺎﻋﯽ رﺷﺪ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎﻓﺘﻪ دوم ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻼک آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻠّﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ رﺷﺪ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﻗﺪرت ﮐﻤﺘﺮی در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و روان آزرده دارد. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزی و ﺳﺎﯾﮑﻮﺗﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ رﺷﺪ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
بشارت(۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان”مقایسه ی مکانیزم های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلالات اضطرابی و افراد عادی” نتایج نشان داد که مکانیزم های رشد نایافته، دفاع های غالب افراد مبتلا به افسردگی؛ دفاع های نروتیک، مکانیزم غالب افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی و مکانیزم های رشد یافته دفاع غالب افراد عادی بود.
کچویی و همکاران(۱۳۹۲) در پژوهش خود نشان دادند که مکانیزم دفاعی رشد نایافته وسازو کارهای دفاعی دونیمه سازی، نوع دوستی کاذب، جابه جایی، دلیل تراشی و برون ریزی قارد به پیش بینی نشانه های اختلال خوردن می باشند.
آقایوسفی و بازیاری(۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان”بررسی سلامت عمومی، تاب آوری و مکانیزم های دفاعی در افراد مبتلا به سردرد میگرنی” ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻣﻴﮕﺮﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲ رﺷﺪ ﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ و روان آزرده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﻦ وﺧﺎﻣﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ با ﺗﺎب آوری و همچنین مکانیزم دفاعی رشد رابطه ی منفی معنادار و بین این وخامت با مکانیزم دفاعی رشد نایافته و مکانیزم دفاعی روان آزرده رابطه ی مثبت معنادار دارد.
حاتمی و همکاران در سال ۱۳۹۲ در تحقیقی با عنوان “نقش سطوح پردازش و همخوانی خلقی در بازشناسی واژه های هیجانی در افراد دارای نارسایی هیجانی” به این نتیجه رسیدند که گروه نارسایی هیجانی ﺑﺎﻻ واژه ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه نارسایی هیجانی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ میﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﭘﺮدازش ادراﮐﯽ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ تر عمل کردند. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮدازش ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮدازش ادراﮐﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺧﻠﻘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽواژه ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در آن ندارد.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *