جایگاه-حقوق-متهم-در-قانون-آیین-دادرسی-کیفری-جدید- قسمت 13

فایل های دانشگاهی
 • – Prosecution accused ↑
 • – گلدوست جویباری، رجب، پیشین، صص 20-22. ↑
 • – گلدوست جویباری، رجب، همان،ص30. ↑
 • – گلدوست جویباری، رجب، همان، ص31. ↑
 • – خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهردانش، 1392ص15 ↑
 • پایان نامه رشته حقوق

 • – گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل و جاودانه، 1389، ص12. ↑
 • ‌- خالقی، علی، پیشین،ص17. ↑
 • – مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، 1393،ص 32. ↑
 • – گلدوست جویباری، رجب، پیشین،صص33-34. ↑
 • – مهابادی، علی اصغر، آیین دادرسی کیفری کاربردی، تهران، انتشارات دوراندیشان، 1393، ص15 ↑
 • – گلدوست جویباری، دکتر رجب، آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 4/12/1392، جنگل، جاودانه – 1393،ص33. ↑
 • – سپهوند، امیرخان، جرایم، علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجد، 1386، ص23. ↑
 • – سپهوند، امیرخان، همان، ص22. ↑
 • – گلدوست جویباری، رجب، همان،ص20. ↑
 • – سپهونده امیرخان، پیشین، ص24و25. ↑
 • – تدین، عباس، »اصل مشروعیت تحصیل دلیل در حقوق ایران و فرانسه«، ماهنامه‌ی تعالی حقوق، اهواز، دادگستری استان خوزستان، شماره‌ی بیست و هفتم و بیست و هشتم،1387،ص 20. ↑
 • – گلدوست جویباری، رجب، پیشین،ص38. ↑
 • – زراعت، عباس، اصول آیین دادرسی كیفری ایران. تهران : انتشارات مجد، 1382،ص 12. ↑
 • – گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 4/12/1392، جنگل، جاودانه، 1393، ص26. ↑
 • – گلدوست جویباری، رجب، همان، ص27. ↑
 • – گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل جاودانه، ص30. ↑
 • – گلدوست جویباری، رجب، همان، ص34. ↑
 • – تدین، عباس، پیشین، ص 23. ↑
 • – گلدوست جویباری، رجب، پیشین، ص37. ↑
 • – آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، ص34. ↑
 • – آشوری، محمد، همان، ص35. ↑
 • – مدنی، سیدجلال الدین، (1369). حقوق اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران. ج6. تهـران: انتشارات سروش.ص30 ↑
 • – مطابق این ماده، اصلاحی 11/10/81، : «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حكومتی كه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب كند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حكومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد». به نقل از خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران شهر دانش، 1392 ↑
 • – این تاریخ، تاریخ «انتشار» قانون مذكور در روزنامه رسمی شماره 14943 است، نه تاریخ تصویب آن، قانون فوق در 2/3/1375 به تصویب رسیده است. ↑
 • – بند 1 ماده 14 میثاق، كه ایران نیز عضو آن هست، مقرر می‌دارد: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری برابر هستند هركس حق دارد كه به دادخواهی او به طور منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف وتشكیل شده به موجب قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در مورد اتهامات وی یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید». به نقل از خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران شهر دانش، 1392 ↑
 • -معین، محمد، فرهنگ لغت معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1371، جلد سوم،ص 3850. ↑
 • – طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، طهران، مکتبه المرتضویه 1395ق،ص20، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51. <a
  href=”https://novinyaban.ir/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-38″>↑</a
 • – لغت‌نامه دهخدا 42/383؛ فرهنگ فارسی/3/3850 ↑
 • – موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، الطبعه الاولی، قم، مکبه امیرالمومین، 1408ق، ص30، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51 ↑
 • – ر.ك: جواهرالكلام/40/371)؛ تحریرالوسیله /2/410؛ تفصیل الشریعه/85 ، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51 ↑
 • -Pajohe.com ↑
 • – معین، محمد، پیشین،ص 3850 ↑
 • – معین ، محمد، همان، ص 4208 ↑
 • – معین، محمد،همان،ص 3876 ↑
 • – انصاری، ولی‌الله؛ كلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ اول؛ 1377ص17 ↑
 • – كاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،جلد اول، 1377ص666 ↑
 • – سیاح، احمد؛ فرهنگ جامع نوین، جلد3، انتشارات اسلامی، چاپ 10، 1365ص1743 ↑
 • – آخوندی، محمود؛ آیین‌دادرسی كیفری، جلد4، تهران، انتشارات اشراق، چاپ اول؛ 1379صص132-131 ↑
 • – آزاد، ابوالكلام؛ كوروش كبیر، مترجم باریزی، بی‌نا، چاپ5، 1369ص16 ↑
 • – طباطبایی (علامه)، محمدحسین؛ ترجمه فارسی المیزان، جلد26، انتشارات محمدی، 1354صص304- 306 ↑
 • – آشتیانی، جلال‌الدین؛ كتاب زرتشت، فردیستا و حكومت، انتشارات علوی، 1370ص117 ↑
 • – طباطبایی علامه، محمد حسین، پیشین، ص308. ↑
 • – پرویزفر، پرویز،سیر حكومت مشروطه در انگلستان، جلد اول، بی‌نا، چاپ اول، 1329صص215-123 ↑
 • – تامس پین؛ حقوق‌بشر، مترجم، اسدالله مبشری، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، بی‌نا، بی‌تا.صص120-117 ↑
 • – ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات رشدیه، چاپ4، 1368ص179 ↑
 • – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، همان، ص180. ↑
 • – مهرپور، حسین؛ نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377ص432 ↑
 • – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، ص183. ↑
 • – الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ نهم، 1389، صص216-217. ↑
 • – الماسی، نجادعلی، همان، ص230. ↑
 • – الماسی، نجادعلی، همان ،ص232. ↑
 • – مهرپور، حسین، پیشین، ص437. ↑
 • – اردبیلی، محمدعلی؛ «شكنجه»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشكده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، شماره9، 1370.ص183 ↑
 • – مهابادی، علی اصغر، آیین دادرسی کیفری کاربردی، تهران، انتشارات دور اندیشان، 1393، ص21. ↑
 • – گلدوست جویباری، محمد، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، 1389، ص30. ↑
 • – آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلددوم، تهران، انتشارات سمت،صص 52-54. ↑
 • – being right ↑
 • -having right ↑
 • – Definition of Right; The Free Online Dictionary, at http://www.the free dictionary.com/right ↑
 • – گلدینگ،مارتین پی؛مفهوم حق(1):درآمدی تاریخی؛مترجم:راسخ،محمد؛در:حق و مصلحت، چاپ اول،انتشارات طرح نو،1381.ص120 ↑
 • – Hofeld ↑
 • – claim-right ↑
 • وبگاه http://en.wikipedia.org/wiki/Tree generations of human rights 17.: The Internet Encyclopedia of Philosophy(Human Rights)at http://www.icp.utm.edu/h/hum.rts.htm ↑
 • – موحد،محمد علی؛در هوای حق و عدالت؛نشر کارنامه،1381.ص55 – Three Generation of Human Rights برگرفته از وبگاه http://en.wikipedia.org/wiki/Tree generations of human rights ↑
 • – سید فاطمی،سید محمد؛حقوق بشر در جهان معاصر؛مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1382.ص33 ↑
 • – سید فاطمی،سید،همان،.صص 33-35. ↑
 • – سید فاطمی،سید محمد؛ همان، ص37. ↑
 • – آشوری،محمد؛عدالت کیفری؛انتشارات کتابخانه گنج دانش،چاپ اول،1376.ص21 ↑
 • – کاتب ، حسین قلی، حق دفاع و حقوق مردم، تهران، انتشارات میزان، ص97. ↑
 • – آشوری،محمد،پیشین، ص125. ↑
 • – پرویزی فرد، آیت الله، آیین دادرسی کیفری تطبیقی سلب آزادی از متهم در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات جنگل جاودانه،1391، ص187. ↑

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *