خرید ارشد : نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی

۲-۲-۳-۲-۴ نظریه مدی و پوکتی در مورد سرسختی

مدی و پوکتی[۳] (۲۰۰۹؛ به نقل از انریث، ۲۰۱۴) میگن شایدً تجارب دوره کودکی و تعامل با والدین و دور و بری ها می تونه منتهی به یه شخصیت پر طاقت و سمج شه. این نویسندگان در این مورد بر جنبه های مثبت رابطه تأکید داره . احساس کنترل می تونه به وجود اومده توسط تجارب منظم و موفقیت در انجام وظایف باشه و مقابله طلبی رو میشه از راه تجارب زیاد وتوام با تغییرات در هنجارا واسه کودک به وجود آورد، یه نتیجه ویژگی سرسختی روان شناختی، حفظ سلامت در برابر وقایع استرس آور زندگیه و آثار واسطه ای و کاهش کننده سرسختی روانشناختی به عنوان یه محاففظ اساسی در برابر مریضی عمل می کنه. آثار واسطه ای وقتی اتفاق می افته که وقایع رنج آور زندگی خیلی منفی تلقی نشن و در نتیجه خیلی مضر بحساب نیایند.  در این نظریه بیان شده که افراد با سرسختی بالا در مقایسه با آدمایی با سرسختی پایین ، رویدادای استرس زا رو مثبت تر و قابل کنترل تر آزمایش می کنن و همین امر باعث می شه تا برانگیختگیای فیزیولوژیکی که در آزمایش منفی رویدادا ایجاد می شه و به بروز بیماریا منجر می شه.

استرس

[۱] Lemaci

[۲] Enright

[۳] Medi & Pokti