خرید پایان نامه روانشناسی : توسعه نیافتگی

برای دستیابی به توسعۀ اجتماعی باید در زمینه حضور دولت در فرایند توسعه تجدیدنظر شود و دولت باید نقش خودش را در این حیطه باز تعریف کند و اگر دولت کوچک‌تر شود قطعاً بهتر می‌تواند نقش مفید تری را در فرایند توسعۀ اجتماعی ایفا کند. همچنین در ارتباط با عامل دوم یعنی ایجاد جامعۀ ‌مدنی و تقویت سازمان‌های‌ غیر دولتی و سمن‌ها، اگر قرار بر این باشد که دولت کوچک‌تر شود حتماً باید نهادهای‌ مدنی فعال ‌تر شوند تا از این طریق دولت بتواند بخشی از وظایف خود را به صورت تدریجی به این قبیل نهادها انتقال دهد. از این طریق می‌توان به سایر شاخص‌های اجتماعی نیز دست یافت؛ از جمله آن که مشارکت اجتماعی بالا می‌رود، اعتماد ارتقاء می‌یابد، شکاف بین دولت و مردم کاهش می‌یابد و… . از منظر اعضای هیأت علمی برای نیل به توسعۀ اجتماعی باید بتوان به شیوه‌ای برنامه‌ریزی کرد که هم از تجربیات مدرن و هم از سنت‌ها و ظرفیت‌های تاریخی موجود استفاده شود. این صاحب نظران معتقدند که توجه صرف به یک حوزه نمی‌تواند کارساز باشد و کشور را به توسعه و بویژه توسعه اجتماعی برساند. آن‌ها لازمه ‌‌‌ایجاد الگویی که بتواند سازگاری بین تجربیات کشورهای توسعه یافته و پتانسیل‌‌های درونی برای توسعه را فراهم کند، را گوشزد کردند.
نتیجه پایانی ‌‌‌این تحقیق ارائه چند مورد از مهمترین پیامدهای توسعۀ اجتماعی در کشور است که در این تحقیق به آن‌ها دست یافته شد:
مشارکت آحاد جامعه و شهروندان قطع نظر از تعلقات قومی ‌و علایق اعتقادی‌شان امکان می‌یابد.
بحران‌های هویتی و فرهنگی، تعارض میان سنت و مدرنیته و شکاف‌‌های اجتماعی نسلی از بین می‌روند.
تبعیض‌های قومی، زبانی، جنسی و دینی و نابرابری‌های اجتماعی و آسیب‌ها و مسائلی که به واسطه آن‌ها به وجود می‌آیند کم می‌شوند.
احساس آزادی، امنیت، رفاه و آسایش و تعلق اجتماعی در بین مردم به وجود می‌آید.
احساس تعلق و افتخار به مملکت خود در بین شهروندان اقوام بالا می‌رود.
تنش زدایی از روابط و تعاملات گروه‌های اجتماعی و اتخاذ سیاست‌‌های اصولی و متناسب جهت حل و فصل‌‌‌این تنش‌‌ها و تعارضات.
ساختار مدیریت سیاسی اصلاح می‌گردد و توانایی هدایت، نظارت و مدیریت شایسته به وجود می‌آید.
زمینه تحقق نظام شایسته سالار و جامعه دموکراتیک فراهم می‌شود.

5-2 پیشنهادات
– ازآنجایی که برای سنجش بعد توسعه یافتگی یک جامعه درجه توسعه‌یافتگی اجتماعی آن جامعه بسیار ضروری است لذا باید تلاش شود تا در این زمینه پروژه‌ها و تحقیقات مختلفی با حمایت دانشگاه و مراکز علمی‌انجام شود.
– از آنجایی که مفهوم توسعۀ اجتماعی بسیار پیچیده و چند بعدی هست لازم است که پروژه‌‌های بزرگ مقیاس و حساس به متخصصان توسعه واگذار گردد تا بتوان بر صحت و اعتبار آن‌ها جهت کاربرد تکیه کرد.
– برای مشاهده وضعیت توسعه یافتگی اجتماعی، موانع و عوامل توسعۀ اجتماعی لازم است که کارهای میدانی و پژوهشی انجام گیرد تا از کم و کیف آن‌ها شناخت بیشتری به دست بیاید.
– از آن جایی که اکثر ‌‌‌مصاحبه‌شوندگان بر ضعف سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه توسعۀ اجتماعی هم‌رأی بودند، پیشنهاد می‌شود که در این زمینه تغییر رویکرد و سیاست داده تا بتوان با رفع ‌‌‌این کاستی زمینه را برای رفع موانع توسعۀ اجتماعی در کشور مهیا کرد.
– از آنجایی که دانشگاه به عنوان محل آموزش و یکی از مهمترین مکان‌های علمی‌ در کشور است دولت باید هزینه‌‌های بیشتر دراختیار آن‌ها قرار دهد تا در این زمینه بتوانند پروژه‌‌های لازم را با هدایت اساتید مجرب و حرفه‌‌‌ای انجام دهند.
– یکی از موانع توسعۀ اجتماعی در کشور فاصله و شکاف بین کارگذاران، برنامه ریزان و مجریان برنامه‌‌های توسعه با مردم که هدف توسعه هستند، می‌باشد لذا توصیه می‌شود که راهکارهای لازم را جهت برداشتن و کم کردن‌‌‌ این شکاف در نظر بگیرم تا زمینه برای توسعۀ اجتماعی مهیاتر شود.
– پیشنهاد می‌شود کارگذاران، برنامه ریزان و مجریان برنامه‌‌های توسعه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از توسعۀ ناهموار وتقلیل ابعاد توسعه به یک بعد انجام دهند تا زمینه برای توسعه همه‌گیر و جامه فراهم شود.
– از آن جایی که روستاها و محیط‌‌های کوچک نقش به سزایی در توسعۀ اجتماعی‌‌‌ایفا می‌کنند پیشنهاد می‌شود که امکانات و سرمایه‌‌های لازم به این بخش‌‌ها انتقال داده شود تا هم از‌‌‌ این طریق از شدت مهاجرت به شهر کاسته شود و هم محیط‌‌های روستایی را نگه داشته شوند.
– پیشنهاد می‌شود مطابق با نیازهای شغلی و آموزشی کشور اقدام به جذب دانشجو در مقاطع مختلف شود تا از ‌‌‌این طریق خیل تحصیل‌کردگان بیکار کاهش یابند.

منابع
آریان پورکاشانی، عباس،آریانپورکاشانی، منوچهر(1369). فرهنگ دانشگاهی انگلیسی به ‌فارسی. امیرکبیر
آرون، ریمون. مراحل اساسی سیر‌اندیشه در جامعه شناسی. مترجم؛ پرهام، باقر(1386). چاپ هشتم. تهران. انتشارات علمی ‌و فرهنگی.
آزاد ارمکی، تقی(1386). جامعه شناسی توسعه، اصول و نظریه‌‌ها. جلد اول. چاپ اول. تهران. نشر علم
استراوس، انسلم، و کربین، جولیت مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌‌‌ای. مترجم: ابراهیم افشار(1390). تهران: نشرنی
اسملسر، نیل. جامعه شناختی اقتصادی، ترجمه: محسن کلاهچی(1376). چاپ اول
ازکیا، مصطفی(1386). مقدمه‌‌‌ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی.تهران. نشر اطلاعات. چاپ چهارم
ازکیا، مصطفی(1379). جامعه شناسی توسعه. تهران: نشرکلمه. چاپ دوم
ازکیا، مصطفی. نظریه‌‌های توسعه نیافتگی. فصل نامه تحقیقات جغرافیائی. (85-60)26
ازکیا، مصطفی. غفاری، غلام رضا (1386). جامعه شناسی توسعه. تهران: نشرکیهان. چاپ ششم
اعرابی، محمد، شجاعی، گلنار(1388). برآورد اثر شاخص‌‌های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی ‌‌‌ایران (1368-1384). مجله پژوهش‌‌های مدیریت. شماره 81 . (181-171)11.
ایمان، محمدتقی، محمدیان، منیژه(1387). روش شناسی نظریه بنیادی. فصلنامه علمی‌پژوهشی روش شناسی علوم انسانی. شماره ۵۶ ، (34-51)24.
ایمانی جاجرمی، حسین، عبداللهی مجید(1388). بررسی تحولات مدیریت روستایی در ایران از مشروطیت تا زمان حاضر. فصلنامۀ راهبرد. سال هجدهم. شمارۀ 52. (244-221)24
بابایی فرد، اسدالله(1389). توسعۀ فرهنگی و توسعۀ اجتماعی در ایران. فصل نامه علمی‌پژوهشی رفاه اجتماعی. شمارۀ50. 56-7 (37).
بیرو، آلن. فرهنگ علوم اجتماعی. مترجم: باقر ساروخانی(1380) ، تهران: انتشارات کیهان. چاپ چهارم
پویا، علیرضا، طباطبائی‌، حسنیه(1390). راهبردکیفی پژوهش نظریه مفهوم‌سازی بنیادی. مفهوم، پارادایم، ویژگی‌‌ها و مباحث تکمیلی. دوماه نامه توسعه انسانی پلیس، سال هشتم، شماره 37.
پومفرت، ریچارد. راه‌‌های گوناگون توسعۀ اقتصادی. مترجم؛ مجتهد، احمد(1376). چاپ اول. تهران. نشر دانشگاه علامه طباطبایی.
پیران، پرویز. جهانی‌سازی وتوسعۀ اجتماعی. جلدسوم: سیاست‌‌های توسعۀ اجتماعی.(120-100)20.
پیت ریچارد و الین هارت ویک، نظریه‌های توسعه، ترجمه مصطفی ازکیا و صفری شالی و رحمانپور(1384)، تهران: نشر لویه

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تفضلی، فریدون(1385). ظهور اندیشه‌‌ها، مکاتب فکری و نظریه‌‌های اقتصادی جدید در دوران انقلاب صنعتی(1750-1850). پژوهشنامه اقتصادی. (53-13)41
تفضلی، فریدون(1385). جامعۀ سرمایه‌داری از دیدگاه مارکس و وبر. فصل نامه پیک نور. سال چهارم. شماره ی دوم. (92-79)14.
تودارو، مایکل. توسعۀ اقتصادی در جهان سوم. مترجم؛ فرجاد، غلامعلی(1386). چاپ15. نشرکوهسار
سفیری، خدیجه. 1388. روش تحقیق کیفی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان. چاپ دوم
سریع القلم، محمود(1391). عقلانیت و توسعه یافتگی ‌‌‌ایران. چاپ سوم. نشر فرزان روز
سن، آمارتیا. توسعه به مثابه آزادی. ترجمه: وحید محمودی(1381). انتشارات دستان. تهران
سو، ی. آلوین(1953). تغییر اجتماعی و توسعه؛ مترجم؛ محمود حبیبی مظاهری، (1378). چاپ اول. انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
سیف اللهی، سیف اله، حافظ امینی،حمیرا(1388). برنامه‌‌های توسعۀ اقتصادی- اجتماعی و تاثیرآن بر واگرایی و همگرایی‌گروههای قومی در ایران. پژوهش نامه علوم اجتماعی، شماره 2.( 103-69)35
شارقی تفتی، آفاق(1380). جامعۀ سرمایه‌داری از دیدگاه کارل مارکس و ماکس وبر. مجله علون انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ویژه نامه اقتصاد و مدیریت.
شریعت، فرشاد(1385). فلسفه سیست، بورژوازی و غایات نظام سرمایه‌داری « ازنگاه روسو ومارکس». دو فصل نامه دانش سیاسی. شماره چهار. (164-141)24.
شیخی، محمدتقی(1385). جامعه شناسی توسعه. تهران: نشرحریر. چاپ اول
شهبازی، مهدی(1388). مطالعه جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی شورایاری محله ها در توسعه محلی شهر تهران ، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد
ضرابی، اصغر. شاهیوندی، احمد(1389). تحلیلی بر پراکندگی شاخص‌های توسعه اقتصادی در استان‌های ایران. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره پیاپی 38 ، شماره 2، (32-17)16
داگرتی، جیمز،پفالتزگراف، رابرت. نظریه‌‌های اقتصادی دربارۀ امپریالیسم وجنگ. مترجم؛ وحید بزرگی(1369). سیاسی-اقتصادی. شماره 36. (34-27)8
دعائی، حبیب الله(1385). مدیریت توسعه. مشهد: انتشارات بیان هدایت نور. چاپ اول
دواس، دی. ای. پیمایش درتحقیقات اجتماعی. مترجم؛ هوشنگ نایبی(1388). تهران: نشرنی. چاپ 11.
رکن الدین افتخاری عبدالرضا، عارف نیا خجسته، سجاسی قیداری حمدالله، فیروزنیا قدیر، صادقلو طاهره ، دیانی لیلا، فتاحی احدالله(1389). راهبردهای توسعه آموزش توسعۀ پایدار در ایران. جغرافیا (فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران). شماره 25. (66-47)20
رواسانی، شاپور(1383). کار و ارزش؛ اشاره‌‌‌ای به آرای ابن خلدون، آدام اسمیت و کارل مارکس. ماه نامهکار و جامعه. شماره 57. (29-26)4
ریتزر، جورج. نظریه‌‌های جامعه شناسی در دوران معاصر. مترجم؛ ثلاثی محسن (1386). تهران: انتشارات علمی. چاپ دوازدهم
ریتزر، جورج. مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه‌‌های کلاسیک آن. مترجم؛ شهناز مسمی‌پرست(1389). نشر ثالث. چاپ اول
رنجبر ‌‌هادی، حق‌دوست علی اکبر، صلصالی مهوش، خوشدل علیرضا، سلیمانی محمد علی، بهرامی نسیم (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. شماره 3، ( 238-250)12.
زاهدی، محمدجواد(1390). توسعه و نابرابری. تهران: انتشارات مازیار. چاپ ششم
زاهدی، شمس السادات(1386) توسعۀ پایدار. چاپ اول. انتشارات سمت
فاطمی ‌امین، زینب(1387) ؛ بررسی تطبیقی سطح توسعه با بازدهی نظام آموزشی ؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه شهید بهشتی ؛
فرانک‌ اندره گوندر(1971)، توسعه و توسعه نیافتگی در برزیل، ترجمه: سهراب بهداد(1359)،
فرهنگ، منوچهر(1374). فرهنگ علوم اجتماعی. تهران: نشر البرز
فلیک، اووه. درآمدی برتحقیق کیفی. ترجمه: هادی جلیلی(1390). تهران: نشر نی. چاپ سوم.
فیروزآبادی احمد، ‌‌‌ایمانی جاجرمی‌حسین(1385). سرمایه اجتماعی و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در کلان شهر تهران. فصل نامه علمی ‌پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 23، (224-197)28
گریفین، کیث ؛ مک کنلی،‌تری. تحقق استراتژی توسعۀ انسانی. مترجم؛ غلام رضا خواجه پور تادوانی (1375). چاپ اول. موسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
گیل،تی.ریچارد. توسعۀ اقتصادی: گذشته و حال. مترجم؛ محمود نبی‌زاده(1366). چاپ اول. تهران. چاپ گوته.
جباری، حمید. توسعۀ اجتماعی و اقتصادی: دو روی یک سکه؟. فصل نامۀ رفاه اجتماعی. ویژه نامۀ سیاست اجتماعی. (80-55)26
چیلکوت، نظریه‌‌های توسعه وتوسعه نیافتگی؛درآمدی برمسائل اقتصادی کشورهای جهان سوم. ترجمه و تلخیص؛ساعی، احمد(1375). چاپ اول. نشر علوم نوین.

خودکار، امیرخسرو(1373)، بررسی توسعۀ اجتماعی در شهرهای جدید ( نمونه موردی شهر جدید شاهین شهر) ؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی؛
لطیفی، محمدرضا. و داودوندی، طاهره. تأثیرجهانی شدن بر توسعۀ اجتماعی با تاکید بر شرایط ‌‌‌ایران. فصل نامۀ برنامه ریزی رفا و توسعۀ اجتماعی(3). ، (179-202) 24
عزیزی، زهرا(1386) ؛ مقایسه اثر تجارت به سه شاخص توسعه ( درآمد سرانه، شاخص توسعۀ انسانی و شاخص پیشرفت انسانی) ؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز.
کوزر، لوئیس.. زندگی و‌اندیشه بزرگان جامعه شناسی. مترجم: محسن ثلاثی (1386). تهران: انتشارات علمی. چاپ سیزدهم
عنبری، موسی(1390). جامعه شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ. چاپ اول. تهران. نشر سمت.
محمدی، بیوک. (1387). درآمدی بر روش تحقیق کیفی. تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. چاپ اول
محمدیان مهرداد(1384). نگرش سنجی شهروندان تبریزی نسبت به توسعۀ اجتماعی. فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد خلخال. شمارۀ 5
موسایی، میثم. 1388. رابطه توسعۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی. رابرد یاس شمارۀ 20. (117-96)22
مویدفر،رزیتا، اکبری، نعمت الله، دلیری، حسن(1388). اثرات متقابل و پویای سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی(مطالعه موردی ایران 1385 -1368). مطالعات اقتصاد بین الملل. سال بیستم، شماره پیاپی ( 35 )، شماره دوم (دورۀ جدید). (38-21)17.
میرهاشمی، مالک. قائدمحمدی. محمدجواد و شکری، بهنام. 1387. تحلیل وضعیت شهرستان‌های استان تهران از نظر توسعۀ اجتماعی. فصل نامه پژوهشی اجتماعی. سال اول. (1)، (157-172) 16
نصیری، حسین(1379) توسعۀ پایدار؛ چشم‌انداز جهان سوم، چاپ اول. انتشارات فرهنگ و ‌اندیشه
والرشتاین،‌‌‌ایمانوئل(1930). سیاست و فرهنگ درنظام متحول جهانی(ژئوپلیتیک و ژئوکالچر). مترجم؛ پیروز ایزدی، (1384). چاپ دوم. نشر نی.
هانت، دایانا. نظریه‌های اقتصاد توسعه تحلیلی از الگوهای رقیب. مترجم؛ غلام رضا آزاد ارمکی، (1376). نشرنی.
هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی درجوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی(1375)،تهران،نشرعلم،چاپ سوم
هایامی، یوجیرو. 1386. اقتصاد توسعه؛ ازفقرتاثروت ملل. مترجم؛ غلام رضا آزادارمکی،. تهران. چاپ دوم
همایون کاتوزیان، محمدعلی. ‌‌‌ایران، جامعه کوتاه مدت و سه مقاله ی دیگر. مترجم؛ عبدالله کوثری، (1391) . چاپ چهارم. تهران. نشر نی.
همایون کاتوزیان، محمدعلی. نظریه و عمل، توسعۀ اقتصادی؛ یک ارزیابی انتقادی. مترجم؛ علیرضا طیب، سیاسی-اقتصادی. شمارۀ 104-103. (83-76)8 .
68. Fuller, B. , G. Caspary, et al. (2002). “Does maternal employment influence poor children’s social development?” Early Childhood Research Quarterly 17(4): 470-497.
69. Zanchetta, M. , J. Schwind, et al. (2013). “An international internship on social development led by Canadian nursing students: Empowering learning. ” Nurse education today.
70. Honeyman,C. A.