خرید پایان نامه روانشناسی : سرمایه اجتماعی

کنند. در بین شاخص‌‌های اقتصادی که آن‌ها ارزیابی کرده بودند دو شاخص رضایت شغلی و ثبات در مقدار کالری مصرفی ارتباط بادوامی‌داشته‌اند. شاخص‌‌های اقتصادی دیگر مانند درآمد، رضایت از مسکن، سرمایه، دارایی‌‌های خانگی، تجهیزات خانگی و توسعۀ کشاورزی رابطه مثبت معناداری داشته‌اند.

شاخص‌‌های اجتماعی رابطه بین شهر و توسعۀ اجتماعی را نشان می‌دهند. از بین شاخص‌‌های اجتماعی برون گرایی وکنش متقابل اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و احساس محرومیت رابطه معناداری نداشته‌اند. آن‌ها نشان داده‌اندکه نقش شهرهای کوچک در توسعه مهم است. رابطه‌‌‌ای معنادار بین فاکتورهای جغرافیایی مانند دوری و نزدیکی به شهر مشاهده کرده‌اند یعنی روستاهایی که در فاصله نزدیک‌تری به شهر هستند دارای رابطه بیشتری با شهر هستند و برعکس. همچنین روستاهایی که در مناطق کوهستانی قرار دارند ارتباط کمتری با شهر دارند.
یکی از مهمترین شاخص‌‌ها و فاکتورهای توسعۀ پایدار نسبت توسعه شهری در مقام مقایسه با توسعه روستاهای اطراف آن و تأثیر نقش توسعه یافتگی شهرها در روستا‌‌ها است. در این تحقیق ‌‌‌این شاخص توسط محققان در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی منطقه قیر – کارزین بررسی و ارزیابی شده است. در نتیجه از آنجایی که نظریه توسعۀ پایدار یکی از مهمترین گفتمان‌های مرتبط با توسعۀ اجتماعی هست بین ‌‌‌این تحقیق و پایان‌نامه ما ارتباط وجود دارد.
8. عباس زاده م. تبیین فاکتورهای نفوذی در مشارکت اجتماعی شهروندان( تحقیق در سطح روانشناسی- اجتماعی) : مطالعات جامعه شناسی کاربردی
عباس‌زاده و دیگران (2010) در تحقیقی به عنوان تبیین فاکتورهای نفوذی بر رفتار مشارکتی شهروندان نشان داده‌اند که اکثر شهروندان اصفهانی نرخ بالایی از مشارکت در امور شهری را دارند. از نظر آن‌ها متغیرهایی مانند پیامدهای مشارکت، تجربه مشارکت و انگیزه بهبود و پیشرفت در رفتار مشارکتی شهروندان تأثیر داشته است. از نظر آن‌ها‌‌‌ این متغیرها نقش اساسی در هدایت افراد نسبت به رفتار مشارکتی داشته‌اند.
آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که افکار شهروندان بر مشارکت آن‌ها در امورات شهری تأثیر خاصی ندارد. بر اساس نتایج آن‌ها متغیر مشارکت در امورات شهری به طور زیادی متأثر از انگیزه پیشرفت و توسعه و تجارب مشارکت است. مشارکت شهروندان در امورات شهری دارای بیشترین تأثیر و رضایت‌مندی اجتماعی و عتقاد به مشارکت دارای کم‌ترین تأثیر هستند.

همچنین آن‌ها در این تحقیق نشان داده‌اندکه انگیزه پیشرفت و توسعه در بین شهروندان خیلی بالا است، شهروندان علا قه مند به مشارکت هستند. بنابراین آن‌ها از نهادهای تعلیم و تربیت رسمی ‌و غیر رسمی ‌و رسانه‌‌ها می‌خواهند توجه بیشتر و جدی‌تری در ارتباط پذیری فواید مشارکت داشته باشند.
از آنجایی که مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌‌ها و امورات گوناگون در یک جامعه می‌تواند نشانه پیشرفت و توسعۀ اجتماعی آن جامعه باشد در این تحقیق هم ‌‌‌این شاخص در شهر اصفهان بررسی و تحقیق شده است. در نتیجه ‌‌‌این تحقیق دارای ارتباط نزدیکی با پایان‌نامه حاضر می‌باشد.
9. لنگرودی موتیه ؛ نقش بازارهای دوره‌‌‌ای محلی در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی روستاهای استان گیلان: چشم‌انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)
‌‌‌این پژوهش در 9 شهر استان گیلان که دارای بازارهای دوره‌‌‌ای محلی بودند، انجام گرفت. جامعه آماری شامل نیمی ‌از کل جامعه یعنی 300 نفر از فروشندگان است. روش نمونه‌گیری برای ‌‌‌این انتخاب نمونه‌گیری طبقه‌‌‌ای بود. روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب نمونه‌‌ها از میان فروشندگان در هر شهر مورد استفاده قرار گرفت. پایایی ‌‌‌این تحقیق از طریق آلفای کرون باخ و اعتبار آن از طریق کارشناسان کشاورزی و جغرافیدانان سنجیده شد.
محققان اشاره می‌کنند که بازارهای دوره‌‌‌ای محلی در توسعه مناطق روستایی نقش مهمی‌دارند. در بعد اجتماعی و فرهنگی، آن‌ها بر موقعیت اجتماعی روستاییان، کمک به توانمندسازی زنان، افزایش تعامل بین شهرها و روستاها و شناسایی سنت‌‌های محلی بر بازدیدکنندگان تأثیر می‌گذارند. در بعد اقتصادی، بازارهای دوره‌‌‌ای محلی باعث ‌‌‌ایجاد شغل و درآمد می‌شود، فقر را کاهش می‌دهد و همچنین به فروش محصول کمک می‌کند. در مورد ‌‌‌ایجاد انگیزه در فروشندگان محققان به این نتیجه رسیده‌اند که فروشندگان کارشان را دوست دارند اما دلایل مهم آن‌ها برای کار در بازار داشتن شغل، به دست آوردن پول و اشتغال بود.
محققان نشان داده‌اند که برخی از مولفه‌‌ها در بازارهای دوره‌‌‌ای محلی بر توسعه روستایی تأثیرگذار هستند. در بعد اقتصادی، ‌‌‌این عوامل عبارت‌اند از: تولید و بازاریابی، عامل درآمد، و عامل اشغال. در بعد اجتماعی و فرهنگی، ‌‌‌این عوامل عبارت‌اند از : تعاملات شهری و روستایی و عامل درآمد. و در بعد انگیزه فروشندگان‌‌‌ این عوامل عبارت‌اند از: عامل حرفه‌‌‌ای، عامل خانواده، عامل پول و فاکتور خرید.
10. فیروزآبادی احمد،‌‌‌ ایمانی جاجرمی ‌حسین(1385) ؛ سرمایه اجتماعی و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در کلان شهر تهران: . فصل نامه علمی‌پژوهشی رفاه اجتماعی.
سؤال محققان در این تحقیق ‌‌‌این بود که آیا بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن در سطح تحلیل منطقه و میزان توسعه نیافتگی مناطق در شهر تهران رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری شامل جمعیت شانزده سال به بالای مناطق شهر تهران بود که 1759 نفر از آن‌ها از طریق نمونه‌گیری خوشه‌‌‌ای متناسب با حجم انتخاب شده‌اند. محققان در این تحقیق 7 عنصر مفهومی‌سرمایه اجتماعی هم در بعد شناختی و ذهنی شامل اعتماد عمومی، اعتماد نهادی وآگاهی، و توجه به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی و هم در بعد عینی شامل مشارکت رسمی، مشارکت غیر رسمی‌خیریه‌‌‌ای، مشارکت غیررسمی‌مذهبی، و مشارکت غیر رسمی‌همیارانه مورد تحقیق قرارگرفته‌اند. بررسی نسبت بین ‌‌‌این متغیرها نشانه دهنده رابطه مثبت بین سرمایه اجتماعی و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مناطق 22 گانه شهر تهران بود. آن‌ها برای به دست آوردن شاخص توسعه مناطق از شاخص‌‌های پنج گانه نرخ اشتغال، هزینه ناخالص خانوار، اشتغال زنان، نسبت شاغلین به کل، و نرخ رشد خانوار در مناطق 22 گانه استفاده کرده‌اند.
آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که از بین عناصر مفهومی‌سرمایه اجتماعی اعتماد نهادی و مشارکت غیررسمی ‌خیریه‌‌‌ای درتمام مناطق تفاوت معناداری ندارد. اما میزان اعتماد عمومی ‌در این مناطق متفاوت است. آگاهی و توجه یکی دیگر از عناصری بود که در بین مناطق متفاوت است یعنی ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته با علاقه کمتری امور عمومی ‌جامعه را دنبال می‌کنند. میزان مشارکت رسمی ‌در مناطق توسعه‌‌‌ای بالاتر بیشتر است یعنی کسانی که در مناطق توسعه یافته زندگی می‌کنند در نهادهای رسمی ‌مشارکتی فعالیت بیشتری دارند و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته توانایی کمتری برای شرکت در انجمن‌های رسمی‌را دارند. مشارکت غیررسمی ‌مذهبی در مناطق کمتر توسعه یافته بیشتر از سایر مناطق است به همین خاطر محققان معتقدند می‌توان از ‌‌‌این بستر برای در جهت رشد و تقویت سایر انواع مشارکت مانند مشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی ‌و اعتماد عمومی ‌در مناطقی که از توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کمتری برخوردارند استفاده کرد.
2-3-2 پیشینه خارجی
1- کانل کریستین، پرینز رونالد (2002) ؛ تأثیر مهدکودک و تعاملات والدین-کودکان بر آمادگی برای حضور در مدرسه و توسعه مهارت‌‌های اجتماعی برای کودکان طبقه کم درآمد آمریکایی‌‌های افریقایی تبار ؛ مطالعات روانشناسی مدرسه.
کانل و پرینز (2002) در این مطالعه به بررسی نقش مشارکت در مهد کودک و کیفیت تعامل والدین-کودک در توسعه آمادگی برای حضور در مدرسه و مهارت‌‌های اجتماعی در میان نمونه‌‌های کم درآمد، اقلیتی از کودکان مهد کودک مورد بررسی پرداختند. کانل و پرینز معتقدند که تعاملات والدین-کودک که پاسخگوی نیازها و احساس‌‌های کودک هست، به طور قطع با آمادگی او برای حضور در مدرسه، مهارت‌‌های اجتماعی، و توسعه مهارت‌‌های ارتباطی آن‌ها در ارتباط هست.
کانل و پرینز در این مطالعه که به منظور درک بهتر سهم مشارکت کودکان و رفتار والدین بر آمادگی علمی ‌برای کودکان آمریکایی آفریقایی تبار کم درآمد ، با استفاده از شاخص‌‌های مختلف از نتایج مربوط به آمادگی از جمله رتبه‌بندی آمادگی معلمان و توسعه مهارت‌‌های اجتماعی ، معتقدند که با ورود زود هنگام کودکان به مهد کودک پیش بینی سطوح بالاتر از رتبه‌بندی‌‌های مهارت‌‌های اجتماعی در هر هفته افزایش می‌یابد در چنین محیطی پیش بینی سطوح پایین‌تر از توسعه مهارت‌‌های اجتماعی هم ممکن است. آن‌ها مدعی هستند که ثبت نام کودکان در مهد کودک برای سال‌های قبل از کودکستان سطوح بالاتری از مهارت‌‌های اجتماعی و عملکرد مهارت‌‌های ارتباطی را نشان می‌دهد، و کودکانی که زمان بیشتری را در هر هفته در مهد کودک به سر می‌برند از سطوح بالاتری از عملکرد توانایی‌های شناخت برخوردارند. از نظر آن‌ها بین قرار گرفتن در معرض مراقبت از کودکان و توسعه مهارت‌‌های اجتماعی ارتباط وجود دارد.
محیط‌‌های خانواده و مهدکودک هر یک نقش منحصر به فرد و مهم در توسعه طیف وسیعی از نتایج مربوط به آمادگی بازی می‌کنند، و زمانی که‌‌‌ این دو محیط دارای روابط هماهنگی با هم هستند از انزوای کودکان جلوگیری می‌شود. کانل و پرینز معتقدند که روانشناسان مدرسه می‌تواند نقش مهمی ‌را در ارتقاء آمادگی حضور در مدرسه در میان جوانان در معرض خطر بازی کنند. نیاز به “الگوی تغییر” در زمینه آمادگی برای مدرسه در میان معلمان مدارس ابتدایی و مدیران می‌تواند از مهمترین کارهایی باشد که روانشناسان مدرسه می‌توانند ‌‌‌ایفا کنند. از دیگر نقش‌‌های مهم روانشناسان می‌توان به این موارد اشاره کرد: توسعه برنامه‌‌های خانواده محور به منظور ترویج و توسعه مهارت در جوانان در معرض خطر مشکلات آموزشگاهی پس از ورود به مدرسه، توسعه و مشاوره با برنامه‌‌های اوایل دوران کودکی برای فراهم‌کردن انتقال آرام و بی دردسر برای جوانانی که نیاز به توسعه مهارت‌‌ها دارند. همچنین برای ‌‌‌این که مشارکت پدر و مادر را در مهد کودک و سیستم مدرسه ترویج دهند، آن‌ها باید معلمان و مدیران مدارس ابتدایی را برای ارتقاء آمادگی برای مدرسه و شناسایی اولیه جوانان در معرض خطر آموزش دهند و با آن‌ها در باره همین مسائل مشاوره کنند، آن‌ها باید توجه به اهمیت نقش مهم تعامل پدر و مادر (هم در محیط خانه و مدرسه) را به عنوان وسیله‌‌‌ای برای ترویج توسعه مهارت‌‌های علمی‌ و اجتماعی گوشزد کنند و افزایش دهند.
نویسندگان در این تحقیق بعضی از مهترین شاخص‌های امروزین توسعۀ اجتماعی را بررسی کرده‌اند؛ از جمله ‌‌‌این شاخص‌‌های می‌توان به توسعه نهادهای خرد مانند مهد کودک، ‌‌‌ایجاد محیط آموزشی مناسب جهت تحصیل دانش آموزان، توسعه مهارت‌‌های علمی، ‌‌‌ایجاد محیط خانوادگی مناسب برای کودکان، و نقش آموزش و معلمان در توسعۀ اجتماعی کودکان اشاره کردند. آن‌ها نقش ‌‌‌این شاخص‌‌ها را در توسعۀ اجتماعی کودکان بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که پیشرفت در این شاخص‌‌ها در فرایند توسعه تأثیرگذار هستند.
2-‌‌هانیمن کاترین(2010) ؛ مسولیت پذیری اجتماعی و توسعه اجتماع محلی: درس‌‌هایی از سیستم خود آموز آپرندیزاژی در هندوراس: مجله بین المللی توسعۀ آموزشی
کاترین‌‌هانیمن(2010) در این تحقیق معتقد است که تقویت همبستگی اجتماعی از طریق توسعه و تقویت نگرش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سطح فردی یکی از بنیادی‌ترین همکاری‌‌ها در یک سیستم آموزشی است که می‌تواند فرایند توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مشارکتی در یک منطقه را فراهم آورد. ‌‌هانیمن در این تحقیق بیان می‌کند که باید به سیستم آموزشی توجه بیشتری کرد تا انگیزه استفاده از فهم و معرفت توسعه را در دانش آموزان به وجود بیاورد. اگرچه او معتقد است از ‌‌‌این طریق نمی‌توانیم از فقر فردی رهایی یابیم ولی برای فرایند توسعه و پیشرفت جمعی مهم است.
او در این مقاله در پی ‌‌‌این است که درک ارتباط بین آموزش و پرورش، سرمایه اجتماعی و توسعه را از طریق سیستم آموزشی خودآموز (SAT)، گسترش دهد. یافته‌‌های او نشان می‌دهد که دانش آموزانی که در برنامه” سیستم آموزشی خودآموز” شرکت می‌کنند احساس بیشتری از مسئولیت اجتماعی نسبت به همسالان خود در مدارس دارند. او در این تحقیق می‌خواهد نشان دهد که سیستم آموزشی خودآموز می‌تواند به دانش آموزان انگیزه دهد تا استفاده بیشتر از دانش و معرفت شان را افزایش دهند. همچنین ‌‌‌این برنامه به دانش آموزان کمک می‌کند که فرایند پیشرفت و ترقی جمعی را به نیت فردی ترجیح بدهند.
از نظر او برنامه سیستم آموزشی خودآموز نشان می‌دهد زمانی که‌‌‌ این برنامه دانش آموزان را تحریک به تفکر عمیق در مورد تشویق رفتار مسئولانه اجتماعی می‌کند و مسئولیت پذیری اجتماعی را توسعه می‌دهد. به عبارتی هنگامی‌که نگرانی نسبت به سرنوشت دیگران برای دانش آموز مهم جلوه داده می‌شود انگیزه درونی نوع دوستی در او زنده می‌شود. سیستم آموزشی خودآموز باید دانش آموزان را به گرفتن اصول اساسی که به یک پارچگی و هماهنگی روابط انسانی خود با دیگران کمک می‌کند وادارد. دانش آموزان باید رابطه متقابل انسان‌‌ها را سرمشق خود قرار دهند. اصل اساسی ‌‌‌این برنامه ‌‌‌این است که انسان‌‌ها ذاتاً به یکدیگر متصل هستند، آن‌ها بخشی از یک کلیت هستند. ما باید ‌‌‌این پیوستگی را رشد و رونق دهیم. زیرا که انجام بسیاری از امور توسط افراد و جوامع نیازمند هماهنگ سازی روابط آن‌ها است یعنی بشریت برای بقا نیاز به‌‌‌ ایجاد تعادل عملکرد در هماهنگی با دیگران دارد. از نظر او پیشرفت و توسعه جامعه در وابستگی متقابل انسان‌ها با هم دیگر است. نقش ارتباط و وابستگی متقابل بین انسان‌ها به عنوان یک اصل مهم باید در اذهان دانش آموزان ملکه شود. برنامه آموزشی خودآموز تلاش دارد که ارتباط متقابل و تندرستی دیگران را به عنوان یک اصل اساسی برای تغییرات اجتماعی جلوه دهد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این تحقیق محقق توسعۀ اجتماعی محلی را که یکی از موضوعات اساسی در بحث توسعۀ اجتماعی و توسعۀ پایدار است را مورد تحقیق قرار می‌دهد. او همچنین نقش شاخص‌‌های آموزش و پرورش و سرمایه اجتماعی که از شاخص‌‌های اساسی توسعۀ اجتماعی هستند را در توسعه و توسعۀ اجتماعی بسیار مهم می‌داند. ارتقاء در این شاخص‌‌ها باعث بهبود مسئولیت‌پذیری اجتماعی و یکپارچگی و هماهنگی در روابط انسانی با همنوعان می‌شود.
3- زانچتا مارگارت و دیگران ؛ کارآموزی بین المللی درتوسعۀ اجتماعی به رهبری دانشجویان پرستاری کانادا: یادگیری توانمندسازی ؛ آموزش امروزین پرستاری
مارگارت