دانلود تحقیق در مورد باورهای فراشناختی

و وارسی، در این آزمون نمرات بالاتری کسب کنند. همچنین ویژگی‌های ضعیف‌تر روان‌سنجی زیرمقیاس‌های کندی – تکرار و شک و تردید و استفاده از شکل پاسخ دوگانه « صحیح – غلط» در پاسخ به گویه‌ها، ویژگی‌های این آزمون را از یک آزمون ایده‌آل برای سنجش اختلال وسواس فکری و عملی تاحدی دور می‌کند. در ایران قاسم‌زاده، 1380؛ اعتبار محتوای این آزمون را بررسی و تأیید کرده است(مهین، 1380؛ به نقل از سجادیان، 1385).
3-4-4 پرسشنامه فراشناخت-30(MCQ-30)
در سال 1997 پرسشنامه فراشناخت کارت رایت – هاتون و ولز ، توسط سازندگان آزمون به منظور سنجش ابعاد باورهای فراشناخت و تفاوت‌های فردی در مورد باورهای مثبت و منفی درباره‌ی نگرانی و افکار مزاحم، نظارت و قضاوت فراشناختی و کارآمدی شناختی معرفی شد. این آزمون در قالب 65 سؤال پنج عامل(زیرمقیاس) زیر را می‌سنجد:
1- باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی (برای مثال: نگرانی برای مقابله با مشکلات به من کمک می‌کند).
2- باورهای منفی درباره‌ی نگرانی(برای مثال: نگرانی‌ام برایم خطرناک است).
3- اطمینان شناختی(برای مثال: حافظه‌ی ضعیفی دارم).
4- باورهای منفی درباره‌ی افکار، شامل خرافات، تنبیه، مسئولیت و نیاز برای کنترل (برای مثال: ناتوانی من برای کنترل افکار نشانه‌ی ضعف من است).
5- خودآگاهی شناختی (برای مثال: دائماً افکارم را بررسی می‌کنم)،(ولز، 2000).
دربررسی‌های صورت گرفته در خصوص آزمون 65 سؤالی فراشناخت، زیرمقیاس‌های آزمون اعتبار و پایایی خوبی را نشان داده‌اند. پایایی زیرمقیاس‌ها با روش آزمون – بازآزمون بین 76/0 تا 89/0 گزارش شده است. یعنی میزان پایایی برای باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی، باورهای منفی درباره‌ی نگرانی، اطمینان شناختی، باورهای منفی درباره‌ افکار و خودآگاهی شناختی به ترتیب 85/0، 89/0، 84/0، 76/0 و 89/0 بوده است. میزان پایایی با روش آلفای کرونباخ به همین ترتیب 87/0، 89/0، 84/0، 74/0 و 72/0 می‌باشد(ولز،2000).
به منظور بررسی اعتبار آزمون 65 سؤالی فراشناخت، در یک پژوهش همبستگی نمرات 104 نفر از افراد دانشجو و غیردانشجو در پاسخ به پرسشنامه پادوا (ابزاری برای سنجش علایم وسواس فکری و عملی) و پرسشنامه MCQ مورد بررسی قرارگرفت. ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه پادوا، در قسمت افکار وسواسی و پرسشنامه MCQ به ترتیب برای باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی، باورهای منفی درباره‌ی نگرانی، اطمینان شناختی، باورهای منفی درباره‌ی افکار و خودآگاهی شناختی 40/0، 74/0، 58/0، 50/0 و 40/0 و ضریب همبستگی برای همین زیرمقیاس‌ها، با زیرمقیاس رفتار چک کردن پرسشنامه پادوا، به ترتیب 42/0، 40/0، 47/0، 28/0 و 29/0 بود. همبستگی‌های حاصل در سطح 1٪ معنی‌دار بود(کارت رایت- هاتون و ولز،1997؛ به نقل از ولز،2000).
درمطالعه‌ای دیگر توسط ولز و پاپاجورجیو در سال 1998، رابطه بین علایم وسواس فکری و عملی و باورهای فراشناخت مورد بررسی قرارگرفت. در این مطالعه به دلیل همپوشی بین علایم وسواس فکری و عملی و نگرانی، این همپوشانی کنترل شد. آزمودنی‌ها شامل 120 نفر از نمونه‌های غیربیمار بودند و همسو با نتایج کارت رایت – هاتون و ولز، همه‌ی زیرمقیاس‌های MCQ با وسواس چک کردن و افکار وسواسی ارتباط داشتند. باورهای منفی درباره‌ی نگرانی(شامل خطر و غیرقابل کنترل بودن) رابطه‌ی مثبتی با تشریفات شستشو و وسواس چک کردن با باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی ارتباط داشتند. همچنین افکاروسواسی به وسیله باورهای مثبت پرسشنامه MCQ و باورهای منفی شامل غیرقابل کنترل بودن و خطرقابل پیش‌بینی بودند. اجبارهای آرایش کردن و آراستن رابطه‌ی مثبتی با خودآگاهی شناختی داشتند، درحالی که با باورهای مثبت و باورهای منفی شامل خطر و غیرقابل کنترل بودن رابطه‌ای نداشتند. در پژوهش ولز و پاپاجورجیو باورهای فراشناخت شامل مسئولیت، خرافات و تنبیه با علایم وسواسی فکری و عملی هنگامی که ارتباط متقابل با دیگرزیرمقیاس‌های MCQ و نگرانی کنترل شدند، رابطه‌ای نشان ندادند(ولز، 2000).
فرم کوتاه MCQ تحت عنوان پرسشنامه فراشناخت 30(MCQ-30) توسط ولز، کارت رایت و هاتون(2004) معرفی شد. در فرم کوتاه MCQ شش سؤال به عنوان نماینده هرکدام از پنج عامل باورهای فراشناخت انتخاب شدند، در نتیجه تعداد سؤال‌ها از 65 به 30 کاهش یافت. برای پاسخ به سؤال‌ها شبیه فرم اصلی، مقیاس چهار درجه‌ای لیکرت انتخاب شد. شامل کاملاً مخالفم، مخالفم، موافقم، کاملاً موافقم. نمرات به ترتیب 1، 2، 3 و 4 می‌باشد. فرم جدید برروی 182 نفر از آزمودنی‌ها شامل 119 زن و 63 مرد اجرا شد. زیرمقیاس اضطراب صفت از پرسشنامه اضطراب صفت – حالت اسپیلبرگر ، پرسشنامه نگرانی – حالت پن و پرسشنامه پادوا نیز به طور همزمان برروی آزمودنی‌ها اجرا شد. 30 نفر از شرکت‌کنندگان در فاصله 22 تا 118 روز مورد آزمون مجدد با MCQ-30قرارگرفتند. نتایج بیانگر آن است که MCQ-30 و زیرمقیاس‌های آن از پایایی و اعتبارخوبی برخوردار بوده و ساختارعاملی آن همسو با فرم اصلی می‌باشد.
در بررسی پایایی پرسشنامه MCQ-30، زیرمقیاس‌های پرسشنامه در جریان آزمون – بازآزمون درجاتی از تغییر را نشان دادند. باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی افزایش معنی‌داری را نشان دادند. اما با استفاده از تصحیح بن‌فرنی افزایش درحد معنی‌دار نبود. تفاوت معنی‌دار دیگری به دست نیامد. همبستگی‌های بازآزمون درخصوص چهارزیرمقیاس دیگر سطح بالایی از ثبات را نشان دادند. برای باورهای منفی (غیرقابل کنترل بودن و خطر)، پایین‌ترین ضریب یعنی درحد 59/0 به دست آمد. ثبات پایین‌تر این زیرمقیاس می‌تواند بیانگر حساسیت باورهای منفی درخصوص کنترل ذهنی نسبت به عوامل محیطی باشد. هنگام مواجه شدن با استرس، احتمال دارد نگرانی و انواع دیگر افکار مزاحم افزایش یافته و این به نوبه‌ی خود، موافقت با باورهای مرتبط با کنترل ذهنی را تحت تاثیرقراردهد. به غیراز زیرمقیاس باور منفی درباره‌ی نگرانی (غیر قابل کنترل بودن و خطر) بقیه‌ی زیرمقیاس‌ها پایایی مناسبی داشته‌اند. همبستگی‌های حاصل از بازآزمون برای مقیاس کل 75/0 (0005/0P) و برای زیرمقیاس‌ها به قرارزیربودند:
باورهای مثبت درباره نگرانی = 79/0 (0005/0 P)
باورهای منفی درباره‌ی نگرانی (غیرقابل کنترل بودن و خطر)= 59/0 (002/0P)
اطمینان شناختی = 69/0(0005/0 P)
نیاز به کنترل افکار= 74/0(0005/0 P)
خودآگاهی شناختی= 87/0(0005/0 P)
همچنین آلفای کرونباخ برای پنج عامل باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی، باورهای منفی درباره‌ی نگرانی، اطمینان شناختی، نیاز به کنترل افکار و خودآگاهی شناختی به ترتیب 92/0، 91/0، 93/0، 72/0 و 92/0 و میزان آلفا برای نمره کل 93/0 بود. ضرایب فوق بیانگر همسانی درونی خوب آزمون است(ولز، کارت رایت- هاتون،2004).
جهت بررسی اعتبار آزمون MCQ-30، همبستگی زیرمقیاس‌های MCQ-30با سازه‌های مرتبط به منظور بررسی اعتبار همگرا مورد بررسی قرارگرفت. نتایج همبستگی بین MCQ-30و پرسشنامه پادوا همسو با نتایج به دست آمده توسط ولز و پاپاجورجیو، 1998، در فرم اصلی می‌باشد. این نتایج بیانگر رابطه‌ی مثبت بین باورهای فراشناخت در MCQ-30و علایم مختلف وسواس فکری و عملی می‌باشد.
جدول(3-3) همبستگی زیرمقیاس‌های MCQ-30و پرسشنامه پادوآ(PI)

افکار وسواسی تکانه‌های وسواسی افکار آلودگی و اجبارهای شستشو اجبارهای چک کردن اجبارهای آرایش کردن و آراستن

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- اطمینان شناختی 35/0 06/0 25/0 23/0 16/0
2- باورهای مثبت 27/0 15/0 24/0 21/0 21/0
3- خودآگاهی شناختی 27/0 22/0 10/0 13/0 11/0
4- باورهای منفی 47/0 23/0 28/0 33/0 12/0
5- نیاز به کنترل افکار 36/0 16/0 18/0 16/0 06/0
6- نمره کل MCQ-30 49/0 23/0 29/0 30/0 19/0

05/0 P ** 0005/0 P *

در بررسی اعتبار سازه و تحلیل عامل تأییدی و اینکه اطلاعات MCQ-30 تا چه حد مدل پنج عاملی را که در مطالعات در خصوص فرم اصلی MCQ به دست آمده تأیید می‌کند، ازتکنیک برآورد ماکزیمم درستنمایی استفاده شد. پنج عامل به عنوان متغیر چندعاملی مشخص و نیکویی برازش براساس چندشاخص تعیین شد. این شاخص‌ها شامل خی- دو، شاخص برازش تطبیقی (CFI)، ریشه میانگین مجذورات مازاد (RMSR) ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب (RMSEA) بودند.
آزمون خی – دو مدل برازش کلی معنی‌دار بود، که دال برآن است که مدل پنج عاملی برازنده اطلاعات نیست (00/0P و 80/746= (395) 2x). اما از آنجایی که آزمون خی- دو حساسیت بالایی داشته و حتی تفاوت‌های کوچک در مدل برازش از نظر آماری معنی‌دار است، آزمون دامنه‌ای از شاخص‌های اکتشافی نیکویی برازش در ارزیابی پایایی مدل مفید است. CFI91/0 بود(ارزش‌های بالغ بر90/0 به عنوان برازش خوب مورد توجه قرارگرفته‌اند) و ارزشRMSR 04/0 (ارزش کمتر از 05/0 دال بر نیکویی برازش است) و سرانجام ارزش RMSEA در حد 07/0 و پایین‌تر از 10/0 نیز دال برنیکویی برازش است. با توجه به اینکه در این مطالعه هدف نه رسیدن به بهترین مدل کلی برازش بلکه سنجش اعتبار سازهMCQ-30 بوده است، نتایج برحمایت از اعتبار سازه‌ی MCQ-30با توجه به مدل پنج‌عاملی اولیه می‌افزاید.

ازآنجایی که ترکیب گویه‌ها در MCQ-30ممکن است به یک ساختار عاملی متفاوت با فرم کامل MCQ منجر شود، یک تحلیل عامل اکتشافی نیز مورد نیاز است.
در تحلیل عامل اکتشافی عوامل استخراج شده به منظور دستیابی به یک ساختارساده در معرض چرخش متمایل قرارگرفتند. آزمون اسکری یک شکست آشکار درشیب بین عوامل پنجم و ششم مشخص می‌کند. پنج عامل چرخش داده شدند. ارزش‌های ویژه اولین عامل از پنج عامل 98/9، 56/3، 17/3، 51/2 و 18/1 بود. پس از آن ارزش‌های ویژه برای سه مؤلفه‌ی بعدی 02/1، 95/0 و 78/0 بودند. بارهای چرخش یافته گویه‌های  روی پنج عامل به قرار زیر است بارهای مربوط به گویه‌های اطمینان شناختی 92/0، 88/0، 86/0، 84/0، 81/0 و 81/0 و بارهای مربوط به گویه‌های باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی 87/0، 86/0، 85/0، 85/0، 84/0 و 83/0 و بارهای مربوط به خودآگاهی شناختی 90/0- ، 90/0-، 86/0-، 85/0-، 85/0- و 69/0- و باورهای مربوط به گویه‌های باورهای منفی درباره‌ی نگرانی (غیرقابل کنترل بودن و خطر)، 90/0-، 88/0-،80/0-، 79/0-، 78/0- و 77/0- و باورهای مربوط به کنترل افکار 87/0، 78/0، 75/0، 36/0، 31/0 و 14/0 می‌باشد. همانطور که داده‌های فوق نشان می‌دهد همه‌ی گویه‌های متعلق به عوامل اطمینان شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی و غیرقابل کنترل بودن و خطر تا حد زیادی روی عوامل مربوط به خودشان باردارند. برای عامل «باورهای درباره‌ی نیاز به کنترل افکار» تنها سه گویه باربالایی روی این عامل دارد. دو گویه‌ی دیگر بار نسبتاً کم و یک گویه بارضعیفی را نشان می‌دهد. به استثنای این مورد، ساختار عامل و ترکیب عامل‌ها شبیه اطلاعات گزارش شده درخصوص MCQ اصلی است و ساختار هر عامل می‌تواند تا حد زیادی در دفاع از MCQ اصلی مورد توجه قرارگیرد. عوامل (F1) 28/33،(F2) 86/11، (F3) 56/10، (F4)36/8 و (F5) 93/3 درصد از واریانس کل را توضیح می‌دهند(ولز، کارت رایت- هاتون، 2004).
در ایران ساختار عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه MCQ-30توسط شیرین زاده و همکاران(1387) مورد بررسی قرارگرفته است. در این پژوهش نمونه‌ای با حجم 258 نفر شامل 122 دختر و 136پسر انتخاب و مورد آزمون قرارگرفتند. علاوه براین پرسشنامه برروی 25 بیمار مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی و 25 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر اجرا و مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل از این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد:
در بررسی ساختار عاملی آزمون مقدار ضریب KMO ، 84/0 و آزمون بارتلت نیز در سطح 0001/0 P معنی‌‌دار بود. داده‌هایی مشمول یک عامل شدند، که وزن عاملی 30/0 یا بالاتر را داشتند. در کل پنج عامل ارزش ویژه بالاتر از یک داشتند که مقادیرارزش‌های ویژه، به ترتیب برای باورهای منفی درباره‌ی غیرقابل کنترل بودن و خطر، باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی، خودآگاهی شناختی، اطمینان شناختی و باورهای منفی درباره افکار81/8، 09/3، 54/2، 76/1 و 34/1 بود.
به منظور بررسی پایایی آزمون از سه روش بازآزمایی، تنصیفی و ضریب همسانی درونی استفاده شد. ضریب پایایی با روش بازآزمایی برای کل مقیاس 73/0 و برای باورهای منفی درباره غیرقابل کنترل بودن و خطر، باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی، خودآگاهی شناختی، اطمینان شناختی و باورهای منفی درباره‌ی افکار به ترتیب 59/0، 83/0، 81/0، 64/0 و 65/0 بود. در بررسی پایایی با روش تصنیف، ضریب همبستگی براساس ضریب همبستگی تصحیح شده اسپیرمن براون، برای کل مقیاس 90/0 و برای خرده مقیاس‌ها بین 69/0 تا 89/0 گزارش شد. همچنین براساس نتایج حاصل از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب حاصل برای کل مقیاس 91/0 و برای باورهای منفی درباره‌ی غیرقابل کنترل بودن و خطر، باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی، خودآگاهی شناختی، اطمینان شناختی و باورهای منفی درباره‌ی افکار به ترتیب 87/0، 86/0، 81/0، 80/0 و 71/0 بود.
اعتبار همزمان حاصل از اجرای همزمان پرسشنامه اضطراب خصلتی اشپیلبرگر برای مقیاس کل 43/0 و برای باورهای منفی درباره‌ی غیرقابل کنترل بودن و خطر، باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی، خودآگاهی شناختی، اطمینان شناختی و باورهای منفی درباره‌ی افکار، به ترتیب 61/0، 39/0، 30/0، 28/0 و 31/0 بود. در ضمن بیشترین رابطه با عامل باورهای منفی درباره‌ی غیرقابل کنترل بودن و خطر و کمترین رابطه با اطمینان شناختی به دست آمد. این امر از لحاظ نظری می‌تواند حاکی از اعتبار افتراقی آزمون MCQ-30باشد. زیرا غیرقابل کنترل بودن و خطر، بیشتر خصوصیت افراد اضطرابی و عدم اطمینان به حافظه بیشتر، خصوصیت بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی می‌باشد. همچنین همبستگی بالای زیرمقیاس با کل مقیاس و همبستگی پایین خرده مقیاس‌ها با یکدیگر حاکی از استقلال نسبی عوامل از یکدیگر و پایایی کل مقیاس است. همچنین بررسی اعتبار افتراقیMCQ-30برروی 25 بیمار وسواسی، 25 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و 25 فرد بهنجار نشان داد که میزان تفاوت باورهای فراشناختی بین گروهها از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد. برای مقایسه جفت میانگین‌ها از آزمون تعقیبی تصحیح بن فرنی استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان باورهای فراشناختی در گروه وسواس فکری و عملی نسبت به دو گروه دیگر بیشتر می‌باشد. ولی تفاوت میزان باورهای فراشناختی در گروه وسواس فکری و عملی نسبت به دو گروه دیگر، بیشتر می‌باشد. ولی تفاوت میزان باورهای فراشناختی گروه وسواسی و اضطرابی از لحاظ آماری معنی‌دار نیست.
3-4-5 پرسشنامه افسردگی بک – ویرایش دوم(BDI-II)
BDI یک اتفاق مهم در روان‌شناسی و روان‌پزشکی بود. این پرسشنامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *