دانلود تحقیق در مورد سوء مصرف مواد

– شناختی،

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رفتاری- فراشناختی و دارویی برکاهش علایم اختلال وسواس فکری و عملی و باورهای فراشناختی بود . طرح پژوهش، با توجه به وجود پیش‌آزمون، طرح شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس آزمون و پیگیری است. متغیرمستقل در این پژوهش روش درمان(شامل روش‌های درمان رفتاری، رفتاری- شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی) و متغیر وابسته نمره‌ی شرکت کنندگان در سه آزمون مورد نظر در پژوهش شامل پرسشنامه‌های وسواس فکری- عملی مادزلی(MOCI)، فراشناخت30(MCQ-30) و افسردگی بک – ویرایش دوم
(BDI-II) بود. شرکت کنندگان در گروهها پس از مراجعه به مراکز روان‌پزشکی و روان‌شناسی و دریافت تشخیص اختلال وسواس فکری و عملی و رعایت ملاک‌های ورود و خروج درگروههای درمانی قرارگرفتند. پس از گمارش شرکت کنندگان در گروههای موردنظر، شرکت‌کنندگان توسط روان‌شناس بالینی درچارچوب ابزارهای پژوهش ارزیابی شده و سپس روش‌های درمانی مورد نظر را در طی ده جلسه‌ی درمانی (دوماه برای درمان دارویی) دریافت کردند. شرکت کنندگان در پایان جلسات درمانی(پس آزمون) و یک ماه پس از خاتمه‌ی درمان(دوره‌ی پیگیری) مجدداً ارزیابی شدند. طرح شبه آزمایشی پژوهش در جدول (3-1) آمده است:

جدول (3-1) طرح پیش آزمون – پس آزمون- پیگیری
گروهها پیش‌آزمون مداخله پس آزمون پیگیری
(گروه آزمایش یک)E1 T1 (درمان دارویی) X1 T2 T3
(گروه آزمایش دو) E2 T1 (درمان رفتاری) X2 T2 T3
(روه آزمایش سه) E3 T1 (درمان رفتاری – شناختی) X3 T2 T3
(گروه آزمایش چهار)E4 T1 (درمان رفتاری – فراشناختی) X4 T2 T3

درجدول فوق، Ei معرف گروه‌های آزمایشی، Xi روش‌های مداخله(روش‌های درمانی)، T1 پیش‌آزمون، T2 پس آزمون و T3 معرف آزمون دوره‌ی پیگیری(یک ماه بعد از پس‌آزمون) است.
3-2 جامعه‌ی‌ آماری
جامعه‌ی آماری کلیه‌ی مراجعین به مراکز روانپزشکی و روان‌شناسی در سطح شهرستان اصفهان و کاشان بودند که مطابق ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR تشخیص اختلال وسواس فکری و عملی را دریافت می‌کردند. جمع‌آوری این افراد از طریق نصب تراکت در مراکز مشاوره و روان‌شناسی و مراکز بهزیستی، معرفی درمانجویان توسط تعدادی از روانپزشکان و مراجعین به مراکز روان‌شناسی و مشاوره صورت گرفت. مراجعینی در این طرح قرار می‌گرفتند که بنابرتشخیص روانپزشک و روان‌شناس بالینی نیازمند درمان در زمینه‌ی اختلال وسواس فکری و عملی بودند.
3-3 نمونه و روش‌نمونه‌گیری
به منظور بررسی اثربخشی روش‌های درمانی مورد نظر، نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری در دسترس پس از مراجعه به مراکز درمان روان‌شناسی و روانپزشکی و دریافت تشخیص اختلال وسواس فکری و عملی توسط روانپزشک یا روان‌شناس بالینی، در چهارگروه درمانی قرارگرفتند. به دلیل مراجعه‌ی تدریجی بیماران به مراکز مشاوره، تکمیل اعضای مورد نیاز هر گروه نیازمند زمان نسبتاً طولانی بود. از این رو امکان گمارش تصادفی نمونه‌ها در گروه‌های درمانی وجود نداشت. درواقع به چند دلیل انتظار طولانی مدت برای به دست آوردن تعداد نمونه‌ی کافی برای چهارگروه و سپس گمارش تصادفی آنها در چهار گروه درمانی امکان پذیر نبود. نخست وجود محدودیت زمانی برای انجام پژوهش، دوم احتمال افت نمونه‌ها در طی این مدت و مراجعه‌ی آنها به سایر مراکز درمانی و سوم اینکه به انتظار گذاشتن طولانی مدت افراد نیازمند درمان به منظور تکمیل نمونه‌های مورد نیاز در گروه‌های درمانی مختلف از نظراخلاقی امکان‌پذیر نبود.
درضمن مداخله‌ی درمانی، به ویژه در گروه رفتاری – فراشناخت با افت آزمودنی‌ها(به دلیل مسافرت و بیماری) همراه بود که با توجه به شروع جلسات درمانی امکان جایگزینی وجود نداشت. اما با توجه به اینکه در نمرات پیش‌آزمون این افراد حذف شد دخالت افت آزمودنی‌ها در اعتبار پژوهش مهار گردید.
حضور نمونه‌ها در گروه‌های مداخله مستلزم داشتن ملاک‌های ورود و عدم وجود ملاک‌های خروج بود.
ملاک‌های ورود نمونه‌ها شامل موارد زیر بود:
الف) دارا بودن ملاک‌های تشخیصی اختلال وسواس فکری و عملی مطابق ملاک‌های DSM-IV-TR
ب) وجود وسواس عملی به منظور دردست داشتن ملاک عینی جهت بررسی نتایج درمانی
ج) داشتن شرط سنی 65- 18 سال
د) سطح تحصیلات و هوش کافی در حد داشتن توان درک و به کارگیری روش‌های درمانی مورد نظر

ملاک‌های خروج که مانع قرارگرفتن مراجعین درگروه‌های درمانی می‌شدند عبارت بودند از:
الف) داشتن علایم روان‌پریشی و اختلالات ناشی از سوء مصرف مواد
ب) دریافت درمان‌های مختلف روان‌شناختی و درمان‌های مبتنی بررویکردهای مذهبی در طی یک سال قبل از ارجاع با مراجعه برای درمان
ج) عدم تمایل درمان ‌جو به ادامه‌ی درمان
ویژگی‌های جمعیت شناختی و بیماری شناختی نمونه‌ها در جدول زیر ذکر شده است.
جدول (3-2) اطلاعات جمعیت شناختی و بیماری شناختی چهار گروه آزمایشی

گروه‌ها
متغیرها رفتاری رفتاری – شناختی رفتاری – فراشناختی دارویی
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
جمعیت شناختی جنس زن 12 80 12 80 11 100 6 54/54

مرد 3 20 3 20 0 0 5 45/45
وضعیت تاهل مجرد 3 20 5 33/33 3 27/27 6 54/54

متاهل 12 80 10 66/66 8 72/72 5 45/45

سن 28-18 7 66/46 5 33/33 7 63/63 9 81/81

38-28 4 66/26 6 40 2 18/18 2 18/18

48-38 3 20 2 33/13 1 09/9 0 0

58-48 0 0 2 33/13 1 09/9 0 0

68-58 1 66/6 0 0 0 0 0 0

میزان تحصیلات کمتراز دیپلم 5 33/33 2 33/13 1 09/9 2 18/18

دیپلم و فوق دیپلم 7 66/46 6 40 5 45/45 7 63/63

کارشناسی 2 33/13 6 40 4 66/26 1 09/9

کارشناسی ارشد و دکتری 1 66/6 1 66/6 1 09/9 1 09/9

شغل خانه‌دار 6 40 8 33/53 7 63/63 2 18/18

دانشجو 1 66/6 1 66/6 4 66/26 1 09/9

کارمند 3 20 5 33/33 0 0 1 09/9

کارگر 0 0 0 0 0 0 1 09/9

بیکار 2 33/13 0 0 0 0 5 45/45

سایرموارد 3 20 1 66/6 0 0 1 09/9
بیماری شناختی
طول مدت بیماری کمتراز یک سال 0 0 1 66/6 0 0 0 0

یک تا 5 سال 9 60 0 0 5 45/45 8 72/72

5 تا 15 سال 2 33/13 6 40 4 66/26 1 09/9

15 سال و بالاتر 4 66/26 8 33/53 2 18/18 2 18/18

3-4 ابزارهای پژوهش
ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل موارد زیر بودند:
3-4-1 برگ اطلاعات جمعیت شناختی
اطلاعات فردی و جمعیت شناختی درمانجویان از طریق برگ اطلاعات شامل سن، جنس، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل و طول مدت بیماری جمع‌آوری شد.
3-4-2 مصاحبه بالینی
از مصاحبه بالینی توسط متخصص روانپزشک و کارشناس ارشد وروان‌شناسی بالینی جهت رسیدن به تشخیص اختلال وسواس فکری و عملی و بررسی ملاک‌های ورود و خروج استفاده شد.
3-4-3پرسشنامه وسواس فکری و عملی مادزلی (MOCI)
پرسشنامه وسواس فکری و عملی مادزلی (MOCI) در سال 1977 توسط هاجسن و راچمن معرفی شد. پرسش‌های این آزمون به منظور پوشش دادن به همه‌ی مشکلات موجود در اختلال وسواس فکری و عملی طراحی نشده است؛ بلکه برای وسواس‌هایی است که همراه با تشریفات آشکار هستند. علاوه براین سؤالات رگه‌های شخصیت وسواسی را نیز در برنمی‌گیرد. فرم اولیه‌ی آزمون روی بیماران مبتلا به وسواس و گروهی از افراد فاقد وسواس اجرا شد. از مجموع 65 سؤال اولیه، 30 سؤال گروه‌های روان‌رنجور و وسواسی را با روش‌های آزمون پارامتریک و غیرپارامتریک از یکدیگر جدا کرد. از خصوصیات این پرسشنامه اجرای سریع و آسان آن است. در تهیه‌ی آزمون در قدم نخست تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش متمایل روی پاسخ آزمودنی‌ها صورت گرفت. شیب ارزش ویژه پنج مؤلفه را مشخص نمود؛ شامل مؤلفه‌های شستشو، وارسی(چک‌کردن)، کندی- تکرار، شک و تردید و نشخوارفکری. مؤلفه‌ی پنجم(نشخوارفکری) شامل دو گویه (سؤالات دوم و هشتم) که همبستگی خوبی با یکدیگر داشتند، به دلیل کمی تعداد گویه‌ها نادیده گرفته شد(هاجسن و راچمن،1977).
مؤلفه‌های شستشو و وارسی مشکلات روشنی را توصیف می‌کند که دراکثریت توصیف‌‌های روانپزشکی از اختلال‌های وسواسی به آن اشاره شده است. آنهایی که نمرات بالایی در کندی به دست آوردند، ازافکار ناخوشایند مقاوم در رنج نبودند، و این نتیجه در راستای تجربیات بالینی با بیماران وسواسی بود؛ که اینگونه بیماران یا نشخوار مقاوم نداشته و یا میزان اندکی از آن را دارند. شک و تردید شامل مؤلفه‌ی چهارم بود. افرادی با این ویژگی شک و تردید جدی در مورد فعالیت‌های ساده‌ی روزانه دارند. به علاوه آنها احتمالاً والدین و یک وجدان سخت‌گیر داشته‌اند. درحالی که همان طور که اشاره شد، آنهایی که از کندی وسواس رنج می‌برند اینگونه نیستند(هاجسن و راچمن، 1977).
30 سؤال این پرسشنامه به گونه‌ای طراحی شده است که یک فرد واجد همه‌ی علایم دقیقاً به نیمی از سؤال‌ها پاسخ مثبت و به نیم دیگر پاسخ منفی می‌دهد (شمس و همکاران، 1386). به این ترتیب حداکثر نمره‌ای که در نمره‌ی کلی و زیرمقیاس‌ها به دست می‌آید، شامل نمره‌ی 30 برای نمره‌ی کلی وسواس، نمره‌ی 9 برای وسواس وارسی (چک کردن)، نمره‌ی 7 برای وسواس شستشو، نمره‌ی 7 برای کندی – تکرار و نمره‌ی 7 برای شک و تردید و وظیفه‌شناسی می‌باشد. به مؤلفه‌ی پنجم که نادیده گرفته شده حداکثر نمره‌ی 2 تعلق می‌گیرد(استکتی، 1376).با توجه به اینکه برخی از پرسش‌ها به بیش از یک زیرمجموعه تعلق دارند، نمره‌ی کلی آزمون کمتر از جمع نمرات زیرمجموعه‌ها می‌باشد. در مطالعات مختلف نیز نقاط برش متفاوتی برای این آزمون مطرح شده است(شمس و همکاران، 1386).
پاکروان، قلعه‌بندی، علوی و ابراهیمی(1386) در یک بررسی در ایران نمره‌ی 9 را به عنوان مناسب‌ترین نقطه‌ی برش به دست آورده و گزارش کرده‌اند که تادایی ، ناکومورا ، اوکازاکی و ناکاجیما ، 1995، در بررسی روی دانش‌آموزان ژاپنی نقطه برش 12 را به دست آورده‌اند. بنابراین پرسش‌نامه احتمالاً در جمعیت‌های مختلف دارای حساسیت و ویژگی متفاوتی است.
در بررسی هاجسن و راچمن(1997) ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس‌ها 7/0، 8/0، 7/0 و 7/0 می‌باشد که بیانگر پایایی مناسب زیرمقیاس‌هاست. همچنین برای بررسی پایایی آزمون از طریق روش آزمون – بازآزمون نمرات 50 نفر در دوبار اجرا به فاصله‌ی یک ماه مورد بررسی قرارگرفت. نتایج زیر حاصل این بررسی و بیانگر پایایی خوب آزمون است.

آزمون

صحیح غلط
بازآزمون صحیح 634 73
غلط 77 707
جدول فوق بیانگر آن است که چه تعدادی از آزمودنی‌ها، اگر در اجرای اول در پاسخدهی گزینه صحیح را انتخاب کرده‌اند، در بررسی دوم نیز گزینه صحیح را انتخاب کرده‌اند و چه تعدادی اگر در بررسی اول گزینه غلط را انتخاب کرده‌اند، در بررسی دوم نیز همین گزینه را انتخاب کرده‌اند. هماهنگی بالای نمرات در
صحیح – صحیح و غلط – غلط روشن می‌باشد.
ترنر وبیدل (1996؛ به نقل از توزنده‌جانی، احدی، آزاد و دلاور، 1384) ضریب پایایی این آزمون را 89/0 و پایایی خرده مقیاس‌های کندی – تکرار را 39/0 و شستشو را 87/0 گزارش کرده‌اند.
به منظور بررسی پایایی روش دیگری نیز مورد استفاده قرارگرفت. شش جفت از سؤالات انتخاب شد. درچهارجفت از آنها پاسخ دهنده‌ی با ثبات باید ارزیابی مشابه و در دو جفت ارزیابی متضاد داشت باشد تا بیانگر ثبات او در پاسخدهی باشد. چهار جفت اول شامل 2/8، 3/7،10/12، 17/21 و دو جفت متضاد شامل 6/22 و 16/26 می‌باشد. نمرات افراد درثبات درپاسخدهی بین 0 تا 6 می‌باشد. جدول زیر بیانگر نتایج این آزمون است. همبستگی جفت نمرات 4/0 r بود(هاجسن و راچمن، 1977).
میزان ثبات نمرات
0 1 2 3 4 5 6
100 نفر با اختلال وسواس فکری – عملی 0 1 1 6 25 43 24
50 نفر روان رنجور 0 0 0 5 14 19 12
50 نفر دانش‌آموز مدرسه شبانه 0 0 0 2 8 19 21

در بررسی اعتبارآزمون، همبستگی نمرات 30 نفر از افراد وسواسی در این آزمون و پرسشنامه لیتون (LOI)

مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه معنی‌دار و در حد 6/0 بود که بیانگر اعتبار همگرای خوب آزمون می‌باشد(هاجسن و راچمن،1977). همچنین اعتبار همگرای آن با مقیاس وسواس فکری و عملی ییل – براون (Y-BOCS) خوب گزارش شده است(ترنر و بیدل،1996؛ به نقل از توزنده‌جانی، احدی، آزاد و دلاور،1384).
کلیر (2003) به نقل از چند پژوهش شامل بررسی‌های هاجسن و راچمن،1997؛ کی ریوس و همکاران،1996؛ ریچتر و همکاران،1994 ؛ و ون اوپن،1992 ؛اعتبار همگرای این آزمون را با مقیاس‌های خودگزارشی پادوآ (PI) و LOI خوب گزارش کرده است. اما به نقل از مطالعات گودمن و همکاران،1989؛ ریچتر و همکاران،1994؛ وودی و همکاران،1995؛ همبستگی با مقیاس‌های بالینی نظیر Y-BOCS و چک لیست فعالیت اجباری ‌(CAC) تا حدی کمتر گزارش شده است(54/0 = Mdnr). و به نقل از استرنبرگ و برنز ،1990؛ ون اوپن،1992؛ وون اوپن و همکاران، 1995؛ بیان داشته است که اعتبار همگرا و واگرای زیر مقیاس‌های شستشو و وارسی (اما نه شک و تردید و کندی – تکرار) تصدیق شده است.
زیرمقیاس‌های شستشو و وارسی کردن MOCI همبستگی بالایی با زیرمقیاس‌های آلودگی و چک‌کردن PI نشان داده است. اما اعتبار زیرمقیاس‌های شک و تردید و کندی و تکرار به طور کامل بررسی نشده است. همچنین نشان داده شده که این آزمون می‌تواند افراد با اختلال OCD را از افراد واجد اختلال‌های هراس، تشخیص ترکیبی روان پریشی و افراد بهنجار تفکیک کند.
بررسی‌ها نشان داده است که این ابزار نسبت به تغییرات درمانی حساس بوده و پایایی آن با روش بازآزمایی درحد خوبی بوده است(راچمن و هاجسن،1980؛ استکتی، 1993؛ به نقل از علیلو، ایمانی، بخشی‌پورو فرنام،1388). به نظراسترنبرگ و برنز،1990، آزمون مادزلی برای تشخیص وسواس‌ها و اجبارها در نمونه‌های بالینی و غیربالینی از اعتبار لازم برخوردار است(مایرز و ولز، 2005).
در ایران دادفر(1376) ضریب پایایی کل آزمون را 84/0 و اعتبار همگرای آن با مقیاس ییل براون را 87/0 گزارش کرده است. همچنین علیلو،1385؛ ضریب پایایی آزمون – بازآزمون را در یک گروه 25 نفری از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم 82/0 برآورد کرده است(سجادیان، 1385). در دو مطالعه در ایران میانگین این آزمون در مورد بیماران وسواسی 75/15(انحراف معیار، 63/5) و 67/14(انحراف معیار، 76/5) به دست آمده است(قاسم‌زاده و همکاران، 2002؛ قاسم‌زاده، خمسه و ابراهیم‌خانی، 2005؛ به نقل از شمس و همکاران، 1376).
کلیر(2003) در خصوص اعتبار محتوای این آزمون می‌گوید در حالی که در MOCI دو علامت از رایج‌ترین علایم اختلال وسواس فکری و عملی یعنی وسواس شستشو و وارسی سنجیده می‌شود، به علایمی نظیراجبارهای پنهانی و تکانه‌های پرخاشگرانه و جنسی اشاره نشده است. این امر باعث می‌شود که افراد وسواسی با علایم شستشو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *