دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

نیاز سنجی دلتا در پی بررسی شقوق مختلف اقدام با هدف مشخص کردن شیوه انجام بهینه یک کار یا وظیفه می باشد.

  • نیازهای اپسیلون

در این نوع نیازسنجی ،شکاف بین نتایج حاصل و اهداف تعیین و به نوعی تحلیل می گردد.نتیجه نیازسنجی اپسیلون در گام های بعدی برنامه ریزی مورد بهره گیری و مبنای تغییر یا اصلاح برنامه قرار می گیرد.

  • نیازسنجی زتا

در این نوع نیازسنجی همواره به گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات درمورد طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه پرداخته می گردد و برآن اساس (تحلیل شکاف) در خصوص حفظ یا تغییر اجزای مختلف برنامه تصمیم گیری می گردد.

2-4-2- روش ها و ابزارهای سنجش نیازها

به طور کلی روش های سنجش نیازها را در یک طبقه بندی کلی به دو نوع طبقه بندی می کنند:

الف- روش های انفرادی: در این روش ها گرد آوری داده ها از افراد یک جامعه به طور انفرادی و بدون آنکه افراد یک جامعه در زمان جمع آوری داده ها با یکدیگر در تعامل باشند صورت می گیرد.

در این روش ها ابزارهای مختلفی بهره گیری می گردد که در ذیل به اهم آنها اشاره می گردد.

مصاحبه چهره به چهره،مصاحبه با مطلعین کلیدی،پرسشنامه،مشاهدات شخصی غیر رسمی،بازدید و مشاهده منظم،پژوهش پیمایشی و زمینه یاب(اسماعیلی،17:1372)

فن فیش باول فنی می باشد که در آن گروه نیازسنجی ،تعدادی از افراد را که قرار می باشد از آنها در ارتباط با نیازهای گروه خاص سوال گردد و نظرخواهی گردد،مورد توجه قرار داده و آنها را در یک مکان گرد هم آورده و ملاقات می کنند.در این فن،گروه نیازسنجی،کل گروه (گروه اصلی) مخاطبان را

 نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی و ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران