دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

شناسایی،تشریح و تحلیل نقاط قوت و ضعفها موجود و بالقوه در حوزه هریک از اجزا ،ابعاد یا فرایندها در ارتباط با تهدیدها و فرصتها.

۶- مقایسه و تحلیل نسبت به وضعیت فعلی نسبت به وضعیت مطلوب و توصیف و تشریح و تحلیل شکاف موجود.

۷ – تعیین نیازهای آموزشی واکنشی و فراکنشی.

۸- اولویت بندی نیازهای آموزشی.

۷- روش آگاهی دهندگان :

در این روش فرض بر این می باشد که گروه کوچکی از افراد هستند که بخش عمده ای از اطلاعات اساسی مورد نیاز را در اختیار یا به آن دسترسی دارند .این افراد کسانی هستند که به دلیل خاصیت جایگاه رسمی یا غیر رسمی که از آن برخوردار هستند یا بوده اند در موقعیت خوبی برای برای شناسایی آن چیز که مورد نیاز شغل یا گروه خاصی از افراد می باشد قرار دارند.اینها غالبا رهبران ،نمایندگان یا کارورزان با خبره و با سابقه ای هستند که شناسایی آنها مهمترین فعالیت در این روش می باشد.وقتی افرتد مذکور شناسایی شدند می توان به طرق مصاحبه ،پرسشنامه یا بحث گروهی اطلاعات را گردآوری نمود.

۸- فن جلسات جنجالی[1]:

 مقصود از این فن آن می باشد که گروههای ۶ نفره یک مساله را برای ۶ دقیقه مورد بحث قرار دهند.این فن هنگامی مفید می باشد که افکار و عقیده اکثر حضار ،در فرایند بسیار مهم و مطلوب باشد .هدف اصلی این فن از تشویق مشارکت و همراهی عبارت می باشد.

این گونه جلسات حول یک سوال مشخص و دقیق طراحی می گردد و دارای یک هدف خاص و معین می باشد(نظیر مشخص کردن نیازها ،تعیین اهداف،پاسخ به سوال و…)و به طور معمول زمان رسیدن به هدف جلسه نیز معین و محدود می باشد.

اصول نیازسنجی

به موجب این اصل تمام گروههای ذینفع؛به ویژه آنهایی که نیازسنجی و تدوین و اجرای برنامه ها بر وضعیت آنها تاثیر می گذارد ؛باید در نیازسنجی شرکت کنند و تأثیر گروه نیازسنجی ؛نه تعیین نیازها ؛بلکه بلکه تنها ایجاد هماهنگی و مدیریت جمع آوری اطلاعات از گروهها ومنابع اطلاعاتی مختلف و سازماندهی آنهاست . مشارکت بودن نیازسنجی با کثرت گرایی در فرایند بر نامه ریزی ؛ ارتباط تنگا تنگ دارد. در کثرت گرایی تمامی گروهها ذینفع در تمام سطوح در قدرت تصمیم گیری دخیل هستند.

[1] Buzzy session

 نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز