دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

۵-

۴- اصل عینیت

این اصل بر قابلیت اعتماد و عینی بودن نیازسنجی تاکید دارد.عینیت در نیازسنجی به زعم (پاک وود،بارو،۱۹۸۸-۱۹۹۰)با مقوله داده های نیازسنجی ارتباط بسیار نزدیکی دارد . به طور کلی در فرایند نیازسنجی حداقل سه دسته از داده ها را می توان از هم متمایز کرد :

الف- داده های هنجاری: این داده ها عمدتا ریشه در ارزشها دارد

ب- داده های کمی: به صورت اعداد و ارقام بیان می گردد .

ج- داده های کیفی: که وضعیت فرد یا گروهی از افراد را مشخص می کند و بیشتر ذهنی بوده ؛ مستلزم تعبیر و تفسیرند.

5- اصل افزایشی بودن نیازسنجی[1]

به موجب این اصل ؛ نیازسنجی ها در سطوح مختلف تصمیم گیری از لحاظ میزان و درجه تعین و تشخیص با یکدیگر تفاوت دارند .به این دلیل هر قدر که از سطح وسیع تر به سمت سطوح محدودتر حرکت کنیم نیازها ئیوسته افزایش می یابد و با محدودتر شدن قلمرو نیازسنجی ؛ نیازهای خاص آن قلمرو بر داده های نیازسنجی افزود ه خواهد گردید(اسمیت،۱۹۹۹.ص۶)

6- اصل سیالی نتایج نیازسنجی

این اصل تاکید دارد که در نیازسنجی با پدیده ای به نام “نایایداری نتایج” مواجه هستیم و اینکه داده ها ی حاصل از نیازسنجی در بلند مدت قابل اتکا و اعتماد نیستند.

7-اصل توجه نابرابر[2]

اصل توجه نابرابر در نیازسنجی به این امر اشاره دارد که در فرایند سنجش نیازها میزان تاکید بر هریک از منابع اطلاعاتی تابعی می باشد از میزان اطلاعات موجود در هریک از آنها ‘ سطح تصمیم گیری ؛قابلیت احصاء اطلاعتا ؛مراحل نیازسنجی و متغیرهای دیگزر می باشد

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران - پایانامه کارشناسی ارشد

8– اصل واقع گرایی

این نوع نیازسنجی عمدتا ناظر بر اولویت بندی اهداف و مقاصد می باشد وکمیت و کیفیت آنها مد نظر قرار نمی گیرد.

۴- دلتا[3]

[1] Incre mental

[2] unecual attention

[3] Delta need assessment

 نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز