دانلود پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده

ب این روش، روش ویکور و مراحل اجرای این روش پرداختیم. در این فصل به تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها میپردازیم.

4-2- معیارهای مالی پژوهش

معیارهای مالی مورد استفاده در این پژوهش شامل دو دسته معیارهای مالی مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری میباشد. معیارهای مبتنی بر ارزش شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی میباشند. معیارهای سنتی حسابداری نیز شامل سود هر سهم، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به درآمد هر سهم میباشند. در فصلهای گذشته در مورد مبانی انتخاب این معیارها و روش انتخاب آنها بحث کردیم.

4-3- جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش از کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 3 صنعت دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات خودرو طی دوره زمانی 1386 الی 1390 تشکیل میشود که شرایط زیر را داشته باشند:
تا پایان اسفند ماه سال 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
سال مالی آن منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در هیچ سالی منفی نباشد.
شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد.
شرکتها نبایستی سال مالی خود را در طی دوره‌های مورد نظر تغییر داده باشند.
شرکتها نباید در طی دوره‌های مورد نظر توقف فعالیت داشته باشند.
اطلاعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی 1386الی 1390 به طور کامل ارائه کرده باشد.
جزء شرکتهای سرمایهگذاری نباشد.
صنایع انتخاب شده جز 10 صنعت برتر بورس اوراق بهادار باشد.
با توجه به محدودیتهای اعمال شده تعداد 66 شرکت انتخاب شدند که اطلاعات این شرکتها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزارهای دنا سهم، صحرا و تدبیر پرداز جمعآوری شده است.

4-4- فرضیه‌های پژوهش

در پژوهش حاضر، جهت دستیابی به اهداف پژوهش بر اساس سؤال‏های پژوهش، فرضیه اصلی به شرح زیر مطرح می‏شود:
معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بهتری دارند.
با استفاده از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی نوین در اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها ارائه کرد.
در این مطالعه، همانطور که قبلاً گفته شد، بهترین شرکت را از بین شرکتهای گروه فلزات اساسی، دارویی و خودرو و قطعات خودرو انتخاب خواهیم کرد. برای رسیدن به این هدف ما برای مشخص کردن وزن همه شاخصها از FAHP استفاده میکنیم. سپس با کمک تاپسیس و ویکور بهترین شرکت هر صنعت را انتخاب میکنیم. در پایان به مقایسه نتایج حاصل از دو روش میپردازیم. رویههای ارزیابی در پنج گام اصلی زیر مشخص شدهاند.
گام 1. شناسایی ضوابط مشخص شده به عنوان مهمترین شاخصهای عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
گام 2. ایجاد سلسله مراتبی از ضوابط ارزیابی و محاسبهی وزنهای این روابط با استفاده از روش فازی.
گام 3. استفاده از تاپسیس برای رتبهبندی نهایی.
گام 4. استفاده از ویکور برای رتبهبندی نهایی.
گام 5. مقایسهی و ارزیابی نتایج رتبهبندی با استفاده از روشهای تاپسیس و ویکور.

4-5- طرح کلی مدل پژوهش

به دلیل آنکه مراحل انجام ارزیابی عملکرد، در این پژوهش قدری پیچیده است، برای روشن شدن بیشتر مسیر پژوهش به ترسیم یک شکل کلی از کار، به منظور ایجاد یک طرح کلی از پژوهش میپردازیم:
طرح پژوهش زیر از نوع شبه‌ تجربی و با استفاده از رویکرد پس‌رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. بنابراین طرح ذیل میتواند به صورت عملی در مؤسسات رتبهبندی استفاده شود. از مزایای طرح پژوهشی زیر میتوان به بهینهسازی روشهای مورد استفاده و پوشش نقاط ضعف روشها و چینش مناسب آنها اشاره نمود. این امر به دقت بالای مدل میانجامد.

شکل 4-1: طرح کلی مدل ارزیابی عملکرد

گام اول
شناسایی ضوابط مشخص شده به عنوان مهمترین شاخصهای عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
در این پژوهش به منظور تعیین مهمترین شاخصهای عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و وزندهی به آنها از پرسشنامه استفاده شد.
برای تنظیم پرسشنامه، از نظرات متخصصین رشته حسابداری و مالی در چند مرحله استفاده گردید. این متخصصین شامل اساتید دانشگاه در حوزه مالی، سهامداران، مشاوران سرمایه گذاری و متخصصین حسابداری و حسابرسی میباشد. با استفاده از نظرات آنها، 7 معیار مالی سود هر سهم، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به درآمد هرسهم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد انتخاب شدند. سپس با استفاده از نظرات همان متخصصین معیارهای مالی در درون دو دسته جداگانه شامل معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش مقایسه و وزندهی شدند و در پایان این دو دسته نیز با یکدیگر مقایسه و وزندهی شدند.

گام دوم
4-5-1- مشخص کردن وزن معیارها با استفاده ازFAHP

4-5-1-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامعترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است که امکان فرمولبندی مسأله را به صورت سلسله مراتبی فراهم میکند و همچنین امکان د
ر نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی در مساله را دارد. این رویکرد اولین بار توسط توماس ساعتی توسعه پیدا کرد. این روش تصمیمگیرندگان را قادر میسازد تا تأثیرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیتهای پیچیده را تعیین و اولویتها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه خود تنظیم کنند. تکنیک AHP کلاسیک نیز به دلیل عدم دسترسی به نیازمندیهای دقیق تصمیمگیران، قادر به انعکاس کامل تفکر بشری نیست. در این پژوهش، متغیرهای زبانی که در اعداد فازی مطرح میگردند، برای توصیف ورودیهایTOPSIS و دستیابی به نیازهای تصمیمگیری تصمیمگیران مناسب به نظر میرسد.

4-5-1-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی

ممکن است در یک تصمیمگیری به جای یک تصمیمگیرنده، چندین تصمیمگیرنده باشند که نظرهای همگی آنها باید در ماتریس مقایسه لحاظ شود. در این موارد برای تصمیمگیری گروهی می توان از میانگین هندسی برای عناصر ماتریس مقایسه استفاده کرد، aij=∏_(i=1)^k▒〖aij ,i=1,2,…,k 〗در این رابطه k تعداد تصمیمگیرندگان است. نظرهای تصمیمگیرندههای مختلف بهتر است زمانی وارد محاسبات گروهی شود که نرخ ناسازگاری نظریات هر تصمیم گیرنده کمتر از 10 درصد باشد.
در این پژوهش پرسشنامهای طراحی شد و به 63 نفر از افراد متخصص داده شد، که تعداد 28 پرسشنامه دریافت شد، قبل از استفاده از پرسشنامهها نرخ ناسازگاری آنها محاسبه شد. در ادامه کار از پرسشنامههایی با نرخ ناسازگاری کمتر از 10 درصد استفاده شده است.

4-5-1-3- FAHP

در این پژوهش از اعداد فازیمثلثی برای بیان درجهیاهمیت آلترناتیوها استفاده میشود. همچنین از FAHP به روش آنالیز توسعه Chang استفاده شده است.
تابع عضویت اعداد فازی مثلثی به شکل ریر تعریف میشود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *